Barometer nr. 2/2019

Barometer nr. 2/2019

Hovedstadsvirksomhederne bliver flået i dækningsafgift

Dækningsafgiften - den særlige skat på virksomhedernes bygninger – bliver mere og mere et hovedstadsfænomen. I år betaler virksomheder i hovedstadsområdet næsten 80 procent af det samlede milliardbeløb, som en række kommuner opkræver på landsplan. En andel, der stiger år for år.

 

Af Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk

Helt overordnet går det ellers den rigtige vej. I år har otte kommuner valgt at sænke dækningsafgiften. En enkelt af dem, Vejle Kommune, der sidste år havde en dæk­ningsafgift på 4,25 promille, har taget skridtet fuldt ud og afskaffet den helt. Mens de resterende, Odense, Aarhus, Ring­sted, Furesø, Næstved, Gladsaxe og Val­lensbæk, har sat den ned med mellem 0,2 og 1,25 promille-point.I alt opkræver 38 kommuner nu dæk­ningsafgift, der opgøres som en promille­del af ejendomsværdien på virksomheder­nes bygninger. Jo større og dyrere bygnin­ger, jo mere betaler virksomheden i afgift.

Det er frivilligt, om en kommune vælger at opkræve dækningsafgift eller ej. 60 kommuner har således valgt slet ikke at opkræve dækningsafgiften – det er ni flere end i starten af 2010'erne.

 - I Dansk Byggeri er vi glade for, at an­tallet af kommuner, der opkræver afgiften, er faldende, og at flere kommuner vælger at sætte dækningsafgiften ned. Men der er ingen tvivl om, at vi helst ser den helt af­skaffet. Dækningsafgiften er en ekstra skat på at drive virksomhed. Og den lægger en ekstra omkostning på virksomheder i de kommuner, der opkræver den. Det går ud over konkurrenceevnen, siger erhvervspo­litisk direktør Torben Liborius, Dansk Byg­geri.

Kommunernes samlede provenu falder – men store forskelle
Ifølge Dansk Byggeris opgørelse, som er la­vet på baggrund af tal fra KL, vil kommu­nerne få et samlet provenu på 2,23 milliar­der kr. i dækningsafgift i år. Det laveste beløb nogensinde. Det samlede provenu er faldet støt siden dækningsafgiften blev indført. I perioden fra 2011 til 2019 er det faldet med over én mia. kr.

 - Det er glædeligt, at det samlede pro­venu fra dækningsafgiften er faldet fra 2018 til 2019. Faldet kan tilskrives, at nogle få kommuner har truffet en aktiv beslut­ning om at sænke eller helt afskaffe afgif­ten, som vi så i Vejle Kommune. Men pro­venuet kan også falde, hvis virksomheder for eksempel flytter fra en kommune, siger Torben Liborius.

På nær et lille hop op ad sidste år, er provenuet fra dækningsafgiften overord­net set blevet mindre og mindre år for år. Og alene fra 2018 til 2019 er det faldet med 62 millioner kr. Penge, som virksomheder­ne kan bruge på at konsolidere sig, inve­stere og skabe vækst og arbejdspladser – til gavn for de kommuner, de ligger i.

Virksomhederne på Sjælland og i hoved­stadsområdet må punge ud
Men der er en tydelig geografisk skævvrid­ning, når man ser på, hvilke kommuner, der har valgt at opkræve dækningsafgift. Af de 38 kommuner, der opkræver dæk­ningsafgift, ligger 31 på Sjælland, og som det tydeligt fremgår af Danmarkskortet, rammer den primært virksomheder i ho­vedstadsområdet.

Ti af kommunerne i hovedstadsområdet opkræver oven i købet den maksimale dækningsafgift på 10 promille, og kun tre af kommunerne; Frederikssund, Gribskov og Bornholm har valgt ikke at opkræve den særlige afgift.

I alt kan virksomhederne i hovedstadskommunerne forvente at skulle betale ca. 1,76 mia. kr. i dækningsafgifter i 2019, svarende til 79 procent af det samlede provenu. En andel, der er steget i takt med at kommuner i resten af landet har sat dækningsafgiften ned eller helt afskaffet den de seneste år.

Københavnerne punger ud
Alene landets største kommune, København, har budgetteret med at indkræve 958 mio. kr. i dækningsafgift i år. Det er 26,5 mio. kr. mere end sidste år, og svarer til 43 procent af det samlede provenu.

Og ser man på udviklingen, betaler de københavnske virksomheder en større og større del af kagen. Københavns andel af det samlede provenu er nemlig steget voldsomt - fra 33 procent i 2013 til 43 pro­cent i år.

Kommuner der ikke har ændret dækningsafgift 2018-19
Kommuner, der ikke har ændret i dækningsafgiften fra 2018 til 2019, men hvis provenu stiger.- København udnytter sin mulighed for at opkræve næsten det maksimale i dæk­ningsafgift fra virksomhederne, 9,8 pro­mille og op mod en milliard kr. i alt. Man kan sige, at København lægger afgift på de fordele, virksomhederne i forvejen har og betaler for at ligge i byen, siger erhvervs­politisk direktør Torben Liborius, Dansk Byggeri.

Københavns Kommune har haft uæn­dret sats for dækningsafgiften på 9,8 pro­mille siden 2012. Årsagen, til at kommunen alligevel får flere penge i kassen fra dæk­ningsafgiften, er altså ikke, at de har sat satsen op, men at ejendomsværdierne er steget. Men det skyldes også, at København har oplevet vækst i antallet af virksomhe­der, og at der har været gang i udbygningen af kontor- og erhvervsfaciliteter.

Afgiften stiger i 19 kommuner, selv om satsen er uændret
Ud af de 38 kommuner, der opkræver dæk­ningsafgift, har 31 samme sats som sidste år. Og Københavns Kommune er ikke den eneste, hvor provenuet stiger, selv om pro­millen er uændret. Det er tilfældet i 18 an­dre kommuner. Således stiger afgiftsbeta­lingen i halvdelen af alle kommuner med dækningsafgift, selv om det samlede pro­venu på landsplan falder.

- Opgørelsen viser altså, at der er et stigende provenu til kommunekassen i 19 kommuner, som har haft den samme sats i 2018 og i år. I Dansk Byggeri er vi godt klar over, at afskaffelse af dækningsafgiften i alle kommuner ikke er et realistisk ønske, men vi vil opfordre til, at kommunalbesty­relserne indfører et afgiftsstop, så prove­nuet ikke stiger i kroner og ører. Hvis ejen­domsvurderingerne stiger, og kommunen derved vil få flere kroner ind i dækningsaf­gift, bør satsen sættes ned, siger Torben Liborius.

Se oversigten over samtlige kommuner


Kontakt
Barometer udgives af Dansk Byggeri. Henvendelser angående analyser eller andet i dette nyhedsbrev kan rettes til pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02.

 

Loading...
Scroll til top af siden