Interessegruppe for Konkurrenceudsættelse

Interessegruppen har fokus på drift af veje, parker og øvrige grønne anlæg. Kunderne på markedet er typisk kommuner, boligselskaber og større erhvervsvirksomheder.

Formål
Formålet med interessegruppen er at fremme udliciteringen af driftsopgaver samt at få skabt gode arbejdsvilkår for de virksomheder, som opererer på dette marked. 

Der er udsigt til, at markedet for drift af veje, parker og øvrige grønne anlæg vil udvikle sig i de kommende år – ikke mindst hos de nye storkommuner. Det kan give vækstmuligheder for virksomheder, som har dette nicheområde som spidskompetence. Derfor er der brug for en interessegruppe, hvor man bl.a. gennem fag- og dagspressen synliggør området overfor beslutningstagere og potentielle kunder.

Formand
Michael Stisen
Divisionsdirektør
Arkil A/S – Vejservice

 • Bestyrelse

  Formand
  Michael Stisen
  Divisionsdirektør
  Arkil A/S - Vejservice
  Tlf.: 73 50 73 30
  Email: mis@arkil.dk

  Ole-Jan Nielsen
  Udviklingschef
  NCC Roads A/S

  Lars Ole Rugtved
  Afdelingschef
  Kaj Bech A/S 


  Konsulent
  Morten Kamp Thomsen, konsulent i Dansk Byggeri
  mkt@danskbyggeri.dk

 • Vedtægter

  Navn
  Interessegruppens navn er ”Interessegruppe for park- og vejdrift”.

  Gruppen har hjemsted i København.

  Formål og aktiviteter
  Interessegruppens formål er at fremme og udvikle de særlige arbejdsgiver- og erhvervsinteresser samt kompetencer, der knytter sig til drift af vej, park og øvrige grønne anlæg.

  Medlemskab
  Som medlem kan optages private virksomheder, som er medlem af Dansk Byggeri, og som beskæftiger sig med drift af vej, park og øvrige grønne anlæg.

  Bestyrelsen afgør om en virksomhed, der ansøger om medlemskab, kan optages.

  Sekretariat og kontingent
  Dansk Byggeri stiller gratis sekretariatsbistand til rådighed for interessegruppen.

  Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling med virkning for det følgende kalenderår og opkræves af Dansk Byggeri.

  Bestyrelse
  Interessegruppens anliggender varetages af en bestyrelse bestående af 3 til 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen.

  Bestyrelsen vælger efter generalforsamlingen en formand.

  Gruppen tegnes af formanden eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

  Bestyrelsen nedsætter efter behov underudvalg til behandling af gruppens aktiviteter og udpeger repræsentanter til disse.

  Generalforsamling
  Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april og indkaldes med 3 ugers skriftligt varsel.

  Dagsordenen skal omfatte følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning 
  3. Godkendelse af regnskab 
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Indkomne forslag 
  7. Eventuelt

  Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 1 år ad gangen blandt personer, der kan repræsentere medlemmerne på generalforsamlingen.

  Hvert medlem har på generalforsamlingen 1 stemme. Der kan eventuelt stemmes ved fuldmagt.

  Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt meddeles bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag udsendes til interessegruppens medlemmer senest én uge før generalforsamlingen.

  Ved ændringer af interessegruppens vedtægter på en generalforsamling kræves, at mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer derfor.

  Ophør af medlemskab
  Ophører en virksomheds medlemskab af Dansk Byggeri, ophører samtidig medlemskabet af interessegruppen.

  Et medlem kan ekskluderes såfremt bestyrelsen skønner, at medlemmet ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem af interessegruppen eller i øvrigt groft har tilsidesat sine forpligtelser over for gruppen.

  Opløsning af interessegruppen
  For vedtagelse af interessegruppens opløsning gælder samme regler som for vedtagelse af ændringer i vedtægten.

  Midlertidig bestemmelse
  Første ordinære generalforsamling afholdes i 2008.

Loading...
Scroll til top af siden