Nødvendig viden

Intet billede

Når den dataansvarlige gør brug af vikarer og eksterne konsulenter

Datatilsynet har vedtaget nogle vejledende principper for, hvordan dataansvar kan placeres, når den dataansvarlige gør brug af vikarer og eksterne konsulenter. Læs Datatilsynets vejledning.

Intet billede

Regler for udbetaling eller overførsel af ikke-afviklet ferie

Den 1. maj 2019 begynder et nyt ferieår. Det er vigtigt at være opmærksom på, om medarbejderne får afviklet restferie for indeværende ferieår inden 1. maj 2019. Læs mere om reglerne og hent en blanket til overførsel af ferie her.

Nye regler for registrering af varebiler, der anvendes til firmakørsel

Fra den 1. juli 2019 skal alle varebiler, som anvendes til firmakørsel, registreres hos Motorstyrelsen. Kravet gælder varebiler med en tilladt totalvægt på mere end 2.000 kg og til og med 3.500 kg. Læs, hvordan du registrerer din varebil.

Intet billede

Varsling af ferielukning

Hvis virksomheden ønsker at holde ferielukket i sommeren 2019, er det vigtigt at varsle hovedferien. Læs, hvornår det senest skal ske.

Tilsyn med byggepladsers elsikkerhed

Fra slutningen af februar og frem fører Sikkerhedsstyrelsen tilsyn med elinstallationerne på 100 byggepladser. Der er særlige krav til elsikkerheden på netop disse steder. Læs, hvad styrelsen tjekker og få fem gode råd.

Intet billede

Ny lønoversigt 1. marts 2019

Den nye lønoversigt, der er gældende fra 1. marts 2019, kan bestilles nu.

Feriekortet udgår og erstattes af indberetning til Feriepengeinfo

Feriepenge skal fremover indberettes til Feriepengeinfo, og medarbejderne skal søge feriepenge via Borger.dk. Læs mere om indberetning og udbetaling af feriepenge til danske og udenlandske medarbejdere.

Intet billede

Muligt problem med nedbrydning af visse typer puds og fuger ved porebetonblokke

Dansk Byggeris medlemmer skal være særligt opmærksomme, når de anvender porebetonblokke, der er sammenlimede, som vægkonstruktioner. Læs anbefalinger og download faktaark.

Intet billede

Morarenten/procesrenten for 1. halvår 2019

Morarenten/procesrenten, der gælder for perioden 1. januar - 30. juni 2019, er uændret på 8,05 %

Intet billede

I 2019 får I VEU-godtgørelse fra AUB

Det betyder, at der fremover kun er en kontaktflade og en samlet tilmeldings- og ansøgningsproces. Dermed bliver det nemmere at ansøge og få penge fra VEU. Læs mere om ansøgning.

Intet billede

Ny forenklet procedure for refusion fra DA-Barsel fra 2019

Fra 1. kvartal 2019 udbetales refusioner fra DA-Barsel automatisk i forlængelse af ansøgningen om refusion af de offentlige barselsdagpenge. Virksomheder skal afslutte aktuelle refusionssager for 2018 inden den 23. januar 2019. Læs hvad den ny procedure betyder

Intet billede

Ny lønoversigt 2019

Den nye lønoversigt gælder fra 1. januar 2019. Læs hvornår lønoversigt 2019 opdateres og kan bestilles som trykt version.

Intet billede

Nye satser for rejser, befordring, G-dage, sygedagpenge m.v.

Med virkning fra den 1. januar 2019 reguleres en række satser, der har indflydelse på virksomhedernes personale- og lønadministration.

Intet billede

AUB-udbetaling af praktikpladsbonus og fordelsbonus for 2017

AUB sender fra den 13. december 2018 breve til virksomheder, der modtager praktikpladsbonus og fordelsbonus for 2017. Se beløb for AUB-udbetaling af fordels- og praktikpladsbonus. Bemærk: Uddannelserne tømrer, gulvlægger og tækkemand er ikke omfattet af udbetalingen.

Intet billede

Udbetal særlig opsparing i december

Medarbejdere, der er omfattet af HK- og Teknikeroverenskomsten og funktionærlignende ansatte efter timelønsoverenskomsterne, har ret til særlig opsparing. Husk at den særlige opsparing skal udbetales sammen med december måneds løn. Læs om satser.

Intet billede

Varsling af ferielukning i jule- og nytårsdagene

Lukning i jule- og nytårsdagene skal varsles senest en måned, før ferien begynder. Se mere om varsling af fridage/ferie i julen.

Intet billede

Der gælder ikke en treugers frist efter 30. september for udbetaling af uhævede feriepenge

Lønmodtagerne har ikke tre uger efter 30. september til at søge om udbetaling af feriepenge for optjeningsåret 2016. Uhævede feriepengene må ikke udbetales til medarbejderne efter 30. september 2018.

Intet billede

Indberet uhævede feriepenge senest den 12. oktober 2018

Senest den 12. oktober 2018 skal alle medlemmer indberette, om virksomheden har uhævede feriepenge for kalenderåret (optjeningsåret) 2016 til afholdelse i ferieåret 1. maj 2017 – 30. april 2018. Indberetningen gælder også virksomheder uden ansatte. Find link til indberetning her.

Intet billede

Tjek betaling til malernes nye sundhedsordning i e-Boks

Dansk Byggeri og Malerforbundet har besluttet, at malernes sundhedsordning overgår fra Alka til PensionDanmark fra den 1. oktober 2018. Tjek din e-Boks, hvor PensionDanmark har sendt et brev med information om betaling til den nye ordning.

Intet billede

Enighed om AB 18

Revisionen af AB 92, ABR 89 og ABT 93 er nu tilendebragt, og erstattes af et nyt aftalekompleks for byggeriets parter, som er udarbejdet med henblik på aftaler inden for bygge- og anlægsvirksomhed.

Intet billede

Akkord skal ikke udbetales før arbejdet er færdiggjort

En faglig voldgift har taget stilling til, at svendene ikke kunne forlange en akkord udbetalt ved at udskrive dele af tildelt arbejde, før arbejdet er færdiggjort.

Intet billede

Varierende ugentlig arbejdstid kræver ikke faste arbejdstidsplaner

En faglig voldgift har taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt en medlemsvirksomhed havde indgået en gyldig arbejdstidsaftale om varierende ugentlig arbejdstid efter Bygge- og Anlægsoverenskomsten, hvor medarbejderne kan arbejde op til 60 timer ugentligt.

Intet billede

Medarbejdere er bundet af akkordaftale selvom de forlader den

To medarbejdere forlod en akkord før arbejdet var afsluttet. En Faglig Voldgift fastslog, at virksomheden alligevel var berettiget til at opgøre og afregne akkorden.

Intet billede

Nyt bygningsreglement 2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt et nyt bygningsreglement (BR18), som trådte i kraft den 1. januar 2018. Læs om ændringerne.

Intet billede

Praktikplads-AUB og bonus for at have lærlinge

Sidste del af trepartsaftale om flere faglærte og flere praktikpladser fra 2016 træder i kraft pr. 1. januar 2018. Det betyder en række ændringer i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Intet billede

Højere lønrefusion til AMU-kurser fra 1. januar 2018

Trepartsaftalen om VEU indebærer højere VEU-godtgørelse, nedsættelse af VEU-bidraget og lempelse af karenskravet.

Intet billede

Særlig opsparing – husk afregning ved årsskiftet

Medarbejdere omfattet af HK- og Teknikeroverenskomsten og funktionærlignende ansatte efter timelønsoverenskomsterne har ret til særlig opsparing. Den særlige opsparing skal udbetales sammen med december måneds løn.

Intet billede

680 mio. kr. tilbage til virksomhederne

Trepartsaftalen om VEU indebærer en tilbagebetaling til virksomhederne i december 2017. Se tilbagebetalingen for de forskellige kvartaler.

Intet billede

Brud på 48-timers reglen giver medarbejderen ret til godtgørelse

Højesteret har netop afsagt en dom, der tager stilling til godtgørelsesniveauet for overtrædelse af Arbejdstidslovens 48-timers regel.

Intet billede

Undgå voldgifter om omgåelse af overenskomsterne

Dansk Byggeri har haft nogle faglige voldgifter om omgåelse af overenskomsterne ved brug af ”arme-og-ben-virksomheder”. Læs Dansk Byggeris vurderinger og anbefaling.

Intet billede

Kønsmæssig sammensætning af ledelsen – måltal og politikker

”Store virksomheder” har siden 2012 haft pligt til at udarbejde politikker for det underrepræsenterede køn i ledelsen. Derudover skal der afrapporteres om politikkerne i årsrapporten

Intet billede

Kønsopdelt lønstatistik for medarbejderne

Alle virksomheder med mindst 35 ansatte og mindst 10 kvinder og 10 mænd med samme arbejdsfunktion (samme 6-cifrede DISCO-kode), skal udlevere kønsopdelt lønstatistik til medarbejderne. Den kønsopdelte lønstatistik kan nu trækkes i NetStat via Dansk Byggeris hjemmeside

Intet billede

Formandsoverenskomsten – valg af pensionsselskab

Pension til medarbejdere omfattet af Formandsoverenskomsten skal indbetales til PFA. Der er dog også mulighed for at betale pensionen til andre selskaber

Intet billede

Tungt stillads til brug ved opmuring udfases

Tunge stilladsdele til opmuringsarbejde skal være udfaset 1. januar 2018, hvorefter Arbejdstilsynet kan give påbud. Se video, der viser, hvad du kan gøre.

Intet billede

AES-bidragssatser for 2017 er nu klar

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) opkræver bidrag og udbetaler erstatning, hvis en lønmodtager bliver ramt af en erhvervssygdom. Ordningen finansieres af Danmarks ca. 200.000 arbejdsgivere

Intet billede

Arbejdsgiverbetalte ledighedsdage

Antallet af arbejdsgiverbetalte ledighedsdage ændres den 1. juli 2017. Se hvor mange ledighedsdage du skal betale.

Intet billede

Mindre fejl i maksimumssatserne for forældreorlov i nogle af de trykte udgaver af overenskomsterne

Ved en fejl i nogle af de trykte udgaver af de nye overenskomster er maksimumssatserne for forældreorlov hævet med 2,00 kr. pr. time pr. 1. marts 2017 - det er forkert

Intet billede

Mæglingsforslaget er vedtaget

De nye overenskomster er trådt i kraft, og betalinger skal efterreguleres. Her kan du bestille de nye overenskomster og Lønoversigt marts 2017 og læse uddybende notat med ændringerne

Intet billede

Regler for udbetaling af feriepenge til brug i ferieåret 2017/2018

Vi nærmer os første maj og dermed et nyt ferieår. Læs her, hvad du skal være opmærksom på i forhold til udbetaling af medarbejdernes feriepenge til brug i ferieåret 2017/2018

Intet billede

Overenskomstresultater på funktionærområdet

Dansk Byggeri har indgået forlig med HK Privat og Teknisk Landsforbund om fornyelse af HK-overenskomsten og Teknikeroverenskomsten for en tre-årig periode. Her følger hovedpunkterne i forligsresultatet

Intet billede

Mere om indholdet i OK-resultatet

Her følger uddybende information om overenskomstresultatet 2017. Flere medlemmer har været i tvivl om resultatet på især det udenlandske område. Dansk Byggeri kan slå fast, at der ikke er tale om kædeansvar, sådan som det har været udlagt i nogle medier

Intet billede

Graviditetsbetinget sygefravær og fravær pga. fare for fostret – skærpet frist for anmodning om dagpengerefusion

Folketinget har netop vedtaget en ændring af barselsloven, som skærper reglerne for anmeldelse af fravær i forbindelse med fravær pga. enten graviditetsbetinget fravær eller fravær, når arbejdets særlige karakter medfører risiko for fostret eller graviditeten. Med virkning fra 1. januar 2017 skal fraværet anmeldes til Udbetaling Danmark senest 5 uger efter første fraværsdag

Intet billede

Trepartsaftalen om flere faglærte og flere praktikpladser

Læs om højere lønrefusion til elever på skoleophold, praktikbonus og fordelsbonus fra 2017. Læs endvidere om de kommende ændringer med praktikpladsafhængigt AUB-bidrag fra 2018.

Loading...