Øvrig spørgsmål om corona

Øvrig spørgsmål om corona

Databeskyttelsesretlige regler

 • Hvordan spiller de databeskyttelsesretlige regler ind i forbindelse med coronavirus?

  Det er de ansættelses- og offentligsretlige regler om sundhed m.v., der regulerer, hvad den ansatte er forpligtet til at oplyse virksomheden om den ansattes helbredsmæssige forhold.

  Inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne kan en arbejdsgiver i vidt omfang registrere og videregive oplysninger, der ikke er så konkrete og specifikke, at de kan anses for helbredsoplysninger, når situationen nødvendiggør det. Det kunne fx være:

  • at en ansat er hjemvendt fra et såkaldt ”risikoområde”
  • at en ansat er i hjemmekarantæne (uden nærmere at angive årsagen)
  • at en ansat er syg (uden nærmere at angive årsagen).

  Efter omstændighederne vil det også være berettiget, at arbejdsgiveren registrerer og videregiver oplysninger, der må anses for helbredsoplysninger, fx at en medarbejder er smittet med coronavirus. Hensynet her kan fx være, at ledelsen og kollegaer kan træffe de nødvendige forholdsregler; blandt andet arbejdsgiverens pligt til efter arbejdsmiljøloven at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

  Arbejdsgiveren skal være opmærksom på, at registreringen eller videregivelsen af oplysningerne skal være saglig, ligesom de oplysninger, der registreres og videregives, skal begrænses til det nødvendige. Arbejdsgiveren bør derfor overveje:

  • om der er en god grund til at registrere eller videregive de pågældende oplysninger
  • om det er nødvendigt at specificere oplysningerne, herunder om formålet kan opnås ved at ”fortælle mindre”
  • om det er nødvendigt at nævne navne – fx navnet på den person, der er smittet og/eller i hjemmekarantæne.

Forsamlingsforbud

 • Forsamlingsforbuddet – hvor gælder det?

  På pressemødet den 17. marts 2020 orienterede Statsministeren om, at der med virkning fra den 18. marts 2020, kl. 10.00, blev indført et midlertidigt forbud mod, at 10 eller flere personer er samlet samme sted. Dette forbud blev  med virkning fra den 9. juni 2020 hævet fra 10 til 50 personer, og den 8 juli blev forbuddet hævet fra 50 til 100 personer.

  Forsamlingsforbuddet gælder overordnet både i forhold til indendørs, udendørs, offentlige og private steder, hvor flere personer befinder sig.

  Forbuddet kan dog ikke generelt udstrækkes til private arbejdspladser, herunder byggepladser, da forbuddet ikke omfatter almindelige tilstedeværelse på arbejdspladsen.

  Imidlertid skal man være opmærksom på, at forbuddet efter omstændighederne vil kunne omfatte enkelte forsamlinger på arbejdspladsen, fx fællesmøder.

  Det vil bero på en konkret vurdering, om der er tale om almindelig tilstedeværelse på en arbejdsplads, eller om der er tale om en forsamling.

  Almindelig tilstedeværelse på en arbejdsplads omfatter navnlig ophold og færden på arbejdspladsen, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde.

  Du kan finde mere om forsamlingsforbuddet i Dansk Byggeris notat om corona og entreprise.

Information om coronavirus/COVID-19

 • Hvor kan jeg finde myndighedernes samlede informationer om coronavirus?

  De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/COVID-19 på denne side: https://politi.dk/corona

  Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 7020 0233.

 • COVID-19 - tidslinje

  23.-27. marts 2020
  Erhvervsstyrelsen administrerer lønkompensationsordningen, og forventes at kunne modtage ansøgninger via Virk.dk i løbet af uge 13 2020.


  19. marts 2020
  Regeringen og Folketingets partier er enige om hjælpepakke til virksomheder, lønmodtagere og studerende.

  • Hjælpepakken består af:
   • En lønkompensationsordning for selvstændige, der oplever store fald i deres omsætning.
   • Kompensation for virksomhedernes faste udgifter.

  Læs mere om hjælpepakken her

  • Derudover er regeringen og partierne enige om en række andre tiltag, herunder bl.a.:
   • Øget adgang til eksportkredit
   • Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger
   • Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge.

   

  18. marts 2020
  Regeringen præsenterer ny hjælpepakke til små virksomheder og selvstændige, hvis de står til at miste 30 % af indtægterne.

  • Dansk Byggeri og 3F forlænger aftalen om hjemsendelse til og med den 13. april 2020.
   Aftalen omfatter fortsat følgende overenskomster: Bygge- og Anlægsoverenskomsten, Bygningsoverenskomsten, Overenskomsten for Murer- og Murerarbejdsmandsarbejde, Industrioverenskomsten og Gulvoverenskomsten.


  17. marts 2020
  Ændring af sygedagpengeloven vedtages og træder i kraft.

  Læs det vedtagne lovforslag her

  Se hele sygedagpengeloven uden seneste ændringer her

   

  16. marts 2020
  Dansk Byggeri indgår en aftale med 3F Industrigruppen om, at proceduren for godkendelse af arbejdsfordeling fremmes mest muligt.

  • Dansk Byggeri og Malerforbundet indgår aftale om arbejdsfordeling og proceduren herfor.


  15. marts 2020
  Statsministeren præsenterer trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere. Ordningen vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020.

  Læs trepartsaftalen her


  14. marts 2020
  Danmarks grænser lukker.


  13. marts 2020
  Forslag om ændring af sygedagpengeloven.

  • Forslag om lov til udskydelse af midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister og forlængelse af afgiftsperioder for moms m.v.
  • Dansk Byggeri indgår aftale med 3F om, at der kan ske hjemsendelse af medarbejdere for at undgå udbredelsen af smitte med COVID-19. Aftalen er gældende for følgende overenskomster: Bygge- og Anlægsoverenskomsten, Bygningsoverenskomsten, Overenskomsten for Murer- og Murerarbejdsmandsarbejde, Industrioverenskomsten og Gulvoverenskomsten.
   Aftalen er gældende til den 27. marts 2020.

   

  12. marts 2020
  Regeringen fremsætter hastelovsforslag, som vil give myndighederne mulighed for om nødvendigt at gennemtvinge lukning af institutioner, skoler, dagtilbud, forbyde arrangementer og andre forsamlinger, hvor mange personer opholder sig tæt sammen.

  • Der udstedes forbud mod at samle mere end 100 personer indendørs. Forbuddet udstedes, så snart hastelovgivningen er trådt i kraft i starten af uge 12 2020.
  • Regeringen præsenterer nye initiativer:
   • Frigivelse af den kontracykliske kapitalbuffer
   • To nye garantiordninger for store og mellemstore virksomheder.
   • Refusion fra 1. sygefraværsdag, når medarbejderen er syg af COVID-19 eller i karantæne.
   • Ordningen med arbejdsfordeling bliver mere fleksibel. Kravet om at arbejdsfordeling anmeldes til jobcentret senest 1 uge før, at den kan træde i kraft suspenderes. Derudover bliver ordningen mere smidig, idet det bliver muligt at skifte mellem typerne af arbejdsfordeling, når en cyklus i arbejdsfordelingen er afsluttet.
  • Ændring af epidemiloven vedtages. https://www.ft.dk/ripdf/samling/20191/lovforslag/l133/20191_l133_som_vedtaget.pdf


  11. marts 2020
  514 smittede med COVID-19 i Danmark – 1.231 personer i karantæne.

  • Statsministeren lukker landets skoler i 2 uger gældende fra mandag den 16. marts 2020.
  • Offentlige ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner sendes hjem.
  • Det private arbejdsmarked opfordres til, at flest muligt arbejder hjemme, afspadserer eller afholder ferie.

   

  10. marts 2020
  156 smittede med COVID-19 i Danmark.


  9.marts 2020
  Hele Italien lukker ned.


  6. marts 2020
  Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man undgår at give hånd, kram og kys. Statsministeren anbefaler at store arrangementer aflyses.


  2. marts 2020
  Det anbefales at man ikke rejser til Norditalien.


  27. februar 2020
  Første tilfælde af COVID-19 i Danmark.

Loading...
Scroll til top af siden