Afskedigelse og hjemsendelse

Afskedigelse og hjemsendelse

Afskedigelse

 • Hvilke regler gælder ved kollektive afskedigelser af flere medarbejdere?

  Lov om varsling af kollektive opsigelser gælder hvis virksomheden inden for et tidsrum af 30 løbende dage påtænker at opsige:

  1) Mindst 10 i virksomheder, som normalt beskæftiger over 20 og færre end 100 lønmodtagere.

  2) Mindst 10 % af antallet af lønmodtagere i virksomheder, som normalt beskæftiger mindst 100 og under 300 lønmodtagere.

  3) Mindst 30 i virksomheder, som normalt beskæftiger mindst 300 lønmodtagere.

  Hvis de påtænkte opsigelser ikke er omfattet af lov om varsling fordi virksomheden har 20 eller færre medarbejdere eller fordi tærskelværdierne ikke er opfyldt så gælder lov om varsling ikke. Der er ikke undtagelser i loven i forhold til at fravige loven som følge af force majeure.

  Hvis opsigelserne er omfattet af loven, skal de særlige procedureregler der er fastsat i loven følges. Det betyder at virksomheden skal informere medarbejderne eller deres repræsentanter, der skal forhandles og det regionale arbejdsmarkedsråd skal undervejs informeres herom ved skriftlige meddelelser. Først herefter kan opsigelserne effektueres.

  Meget er fastlagt i reglerne bl.a. hvordan de ”normalt” beskæftigede samt virksomheden defineres, hvad der tæller med som opsigelser samt krav til forhandling og indhold af information til medarbejderne og det regionale arbejdsmarkedsråd.

  Det er væsentligt at være opmærksom på, at opsigelserne tidligst kan få virkning 30 dage efter den såkaldt ”2 meddelelse” til det regionale arbejdsmarkedsråd. Det betyder, at der er et minimusopsigelsesvarsel på 30 kalenderdage regnet fra 2. meddelelse er sendt til det regionale arbejdsmarkedsråd.

  Hvis de påtænkte opsigelser udgør mere end 50 % af antallet af medarbejdere på et arbejdssted, hvor der normalt er beskæftiget mindst 100 medarbejdere kan opsigelserne tidligst få virkning 8 uger efter 2. meddelelse er sendt til det regionale arbejdsmarkedsråd. Det betyder, at de opsagte tidligst kan fratræde 8 uger efter 2. meddelelse.

  Hvis virksomheden foretager opsigelser af større omfang omfattet af loven, men opsiger medarbejderne med kortere opsigelsesvarsel end henholdsvis 30 dage eller 8 uger risikerer virksomheden, at der rejses krav om godtgørelse som beregnes som løn i den resterende opsigelsesperiode. Virksomheden risikerer yderligere en bøde for overtrædelse af lov om varsling.

  Virksomheden skal foruden loven være opmærksom på, at der gælder særlige regler for opsigelse af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, og at der skal foretages særlige afvejninger i relation til en række andre medarbejdere som kan være omfattet af en afskedigelsesbeskyttelse efter forskelsbehandlingsloven, ligebehandlingsloven m.m.

  Kontakt eventuelt Dansk Byggeri for nærmere information om regler.

  Du kan læse mere om, hvornår loven om kollektive afskedigelser finder anvendelse her

Hjemsendelse

 • Kan man hjemsende medarbejdere uden løn?

  Da aftalerne mellem Dansk Byggeri og 3F om hjemsendelse for at mindske Coronavirus er udløbet i starten af juni 2020, er der nu alene mulighed for at hjemsende medarbejdere, hvis dette er hjelmet i den pågældende overenskomstens bestemmelser.

   

  Følgende overenskomster giver virksomheden ret hjemsendelse:

  • Bygge- og anlægsoverenskomsten
  • Industrioverenskomsten

   

  Ved hjemsendelse i løbende akkord, har medarbejderen ikke pligt til at vende tilbage og færdiggøre akkorden, såfremt der under hjemsendelse påbegyndes andet arbejde og virksomheden har fået meddelelse herom.


  Så snart hjemsendelsesperioden ophører, skal medarbejderne tilbydes arbejde igen, ligesom medarbejderne er forpligtet til at genoptage arbejdet, når virksomheden tilbyder dette. Hvis virksomheden ikke kan tilbyde beskæftigelse ved hjemsendelsesperiodens ophør, betragtes medarbejderen som opsagt, og der udbetales en godtgørelse svarende til lønnen i opsigelsesperioden. Godtgørelsen sidestilles med og skal behandles som løn i opsigelsesperioden.

   

  Hvis overenskomsten ikke giver adgang til hjemsendelse, kan der blive tale om afskedigelse med normalt opsigelsesvarsel.

 • Kan man hjemsende medarbejdere med løn?

  * Tryk her for at se Dansk Byggeris video om lønkompensation.


  Regeringen har i samarbejde med arbejdsmarkedets parter den 15. marts 2020 indgået aftale om en økonomisk lønkompensation til virksomheder og lønmodtagere for at undgå afskedigelser.

  Aftalen omfatter alle virksomheder i Danmark, som i stedet for at afskedige medarbejdere som følge af manglende arbejde på grund af coronaforhold, sender medarbejderne hjem med løn.

  Kompensationens størrelse
  For privatansatte medarbejdere, betyder aftalen om lønkompensation, at virksomheden skal opretholde ansættelsesforholdet og betale fuld løn, mod at modtage en lønkompensation på:

  75 % af lønnen, dog maksimum 30.000 kr. for funktionærer og 90 % af lønnen, dog maksimum 30.000 kr. for timelønnede.

  Lønkompensationen omfatter virksomheder, der står overfor at skulle fyre 30 % af medarbejderne eller 50 ansatte.

  Deltidsansættelse
  Lønkompensationsordningen omfatter også deltidsansatte medarbejdere, eftersom lønkompensationen udregnes som 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere. Deltidsansatte medarbejderes løn vil således indgå i de samlede beregninger.

  Forbud mod afskedigelse og hjemsendelse uden løn
  Virksomheder, der ønsker at benytte aftalen, forpligter sig til ikke at foretage afskedigelser af økonomiske årsager i perioden. Hvis der allerede er sket opsigelse eller hjemsendelse uden løn, men man hellere vil gøre brug af lønkompensationsordningen kan virksomheden tage kontakt til medarbejderen, og indgå aftale om at opsigelsen/hjemsendelsen uden løn annulleres.

  Perioden for lønkompensationen
  Virksomheden kan maksimalt indgå i lønkompensationsordningen i tre måneder fra den 9. marts 2020 til den 8. juli 2020. Der er ingen forpligtelse til, at ordningen skal anvendes i hele tre måneder. Virksomheden kan således gode anvende ordningen for en kortere periode. Den 5. juni 2020 blev perioden for lønkompensation forlænget til og med 29. august 2020.

  Frihed i forbindelse med lønkompensation
  De medarbejdere, der omfattes af aftalen om lønkompensation, skal i perioden fra den 9. marts 2020 til den 8. juli 2020 afholde 5 dage ferie, afspadsering eller selvbetalt fri. For disse dage ydes ikke lønkompensation. Medarbejdere som stadig omfattes af lønkompensationsordningen fra 9. juli til og med 29. august 2020 skal i denne periode afholde 3 ugers ferie, som virksomheden ikke modtager lønkompensation for. De almindelige varsler for ferievarsling er for medarbejdere omfattet af lønkompensationsordningen suspenderet, hvis de er omfattet af ordningen i perioden 9. juli 2020 til og med 29. august 2020.

  Lønkompensation i kombination med lønnedgang?
  DA og FH er enige om, at ordningen med lønkompensation kan kombineres med aftalt lønnedgang under forudsætning af, at lønnedgangen indføres på den enkelte virksomhed ved aftale. Aftalen indgås for de respektive ansættelsesforhold gældende rammer for fastsættelse af medarbejdernes løn, herunder gældende overenskomstmæssige rammer.

  Må mine hjemsendte medarbejdere også arbejde (kombinationsordning)?
  Det er som følge af den reviderede trepartsaftale nu muligt, at etablere en såkaldt kombinationsordning, hvor medarbejderne kun delvist er hjemsendt med løn. Ordningen muliggør, at man kan hjemsende enkelte medarbejdere eller afdelinger delvist. Det kan fx være for at virksomheden kan løse nogle essentielle opgaver, men at der ikke er arbejde nok til fuldtidsbeskæftigelse i perioden. Det er vigtigt, at der på forhånd er udarbejdet en plan for de berørte medarbejdere, således at virksomheden kan søge om lønkompensation for de dage, medarbejderne er hjemsendt med løn. Det er vigtigt, for at kunne opnå lønkompensation, at minimum gennemsnitligt 30% af medarbejderstaben, i den periode virksomheden har søgt om lønkompensation, er hjemsendt med løn.

   

  Ansøgning
  Det er Erhvervsstyrelsen, der står for administrationen af ordningen.

  Du ansøger her: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Loenkompensation

   

  Blanket
  Hjemsendelsesblanket

   

  Her finder du aftaler og vejledninger om lønkompensation:

  Her finder du lov om midlertidig lønkompensation

  Her finder du trepartsaftalen om lønkompensation

  Her finder du aftalen om forlængelse af lønkompensationsordningen

  Her finder du vejledning til aftale om lønkompensation

  Her finder du aftale mellem DA og FH om muligheden for at kombinere lønkompensation med aftaler om lønnedgang

  Her finder du fortolkningsspørgsmål til aftale om lønkompensation

 • Skal vi stadig betale G-dage til hjemsendte medarbejdere?

  Nej. Folketinget har vedtaget et lovforslag, som betyder, at arbejdsgivernes betaling af G-dage på 1. og 2. ledighedsdag midlertidigt suspenderes. Det betyder, at medarbejdere, der ellers opfylder betingelserne for at få G-dage, og som bliver omfattet af arbejdsfordeling eller hjemsendelse, ikke længere er berettiget til G-dage fra 27. marts 2020 og foreløbig frem til 31. august 2020.

  https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/L142/som_vedtaget.htm

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/960

Loading...
Scroll til top af siden