Ferie og rejser

Ferie og rejser

 

Ferie

 • Hvordan skal en virksomhed forholde sig, hvis virksomheden fx på grund af andre medarbejderes fravær vil ændre allerede planlagt ferie for en medarbejder?

  Virksomheden kan efter ferielovens § 12, stk. 3, i særlige tilfælde ændre allerede fastsat eller aftalt ferie, som ikke er påbegyndt. Dette kræver, at ”væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn” gør det nødvendigt. Der stilles skrappere krav end i den § 12, stk. 2 nævnte situation (beskrevet ovenfor). Dansk Byggeri mener dog, at bestemmelsen er anvendelig i den øjeblikkelige situation for mange virksomheder.

  Medarbejderen skal under alle omstændigheder have sit tab erstattet som følge af aflysningen, når bestemmelsen er anvendelig. Det kan fx være flybilletter. Er ferien derimod startet, kan ferien kun ændres ved aftale mellem medarbejder og virksomhed.

 • Kan en virksomhed varsle ferie som følge af coronavirus?

  En virksomhed kan altid varsle ferie med de normale varsler efter ferieloven. Det vil sige tre måneders varsel for hovedferie og 1 måneds varsel for restferie. Mange ordninger om feriefridage og anden ekstra frihed følger også ferielovens varslingsregler om restferie.

  For virksomheder, som blev omfattet af regeringens udmelding om nedlukning af visse liberale erhverv, eller på anden måde blev ekstraordinært og uforudset hårdt ramt på grund af COVID-19, har det været muligt at fravige de sædvanlige varsler i ferieloven og i stedet varsle afholdelse af restferie for indeværende ferieår straks, uanset om ferien var planlagt til afholdelse på et senere tidspunkt jf. ferielovens § 15, stk. 2.

  På nuværende tidspunkt er der overordnet set ikke længere den samme akutte og uforudsete situation som følge af COVID-19, og adgangen til at fravige de sædvanlige varsler er derfor ikke til stede i samme omfang som tidligere på året. Der kan dog fortsat være konkrete situationer for den enkelte virksomhed, som medvirker til, at det kan være muligt at varsle afholdelse af hovedferie med forkortet varsel under henvisning til, at der fortsat er særlige omstændigheder.

  Skulle det blive nødvendigt, at anvende reglen om forkortet varsel, kan varslet være meget kort, men ikke kortere end at ferien starter dagen efter varslet.

Fri til beredskab og Hjemmeværnet

 • Har en medarbejder ret til fri, hvis en medarbejder får fri til at deltage i det frivillige beredskab og Hjemmeværnet?

  Hjemmeværnskommandoen udsendte i weekenden breve til Hjemmeværnets frivillige, som de kan vise til deres arbejdsgiver, hvis de ønsker at bidrage til samfundsvigtige opgaver. Dansk Byggeri bakker generelt op om alle regeringens og Folketingets tiltag i kampen mod coronavirussen. Det betyder også, at Dansk Byggeri bakker op om at medarbejderne stiller sig til rådighed for at kunne deltage i hjemmeværnsarbejdet.

  Det udsendte brev er af ikke bindende karakter for de frivillige i Hjemmeværnet. Det betyder, at medarbejderne som udgangspunkt ikke har lovligt forfald, medmindre det konkret aftales med virksomheden, men Dansk Byggeri opfordrer til, at man indgår en aftale med den pågældende medarbejder, om selvbetalt fravær.

 • Har en medarbejder ret til fri, hvis en medarbejder indkommanderes til tjeneste i det frivillige beredskab, Hjemmeværnet eller Forsvaret?

  Hvis regeringen beslutter sig for, at der skal indkommanderes mandskab i forbindelse med den nuværende situation, har medarbejderne ret til frihed uden løn. Dette gælder uanset hvilken offentlig myndighed medarbejderne indkommanderes til.

Rejser

 • Kan jeg udstationere mine medarbejdere til udlandet?

  Udenrigsministeriet fraråder alle unødvendige rejser til udlandet. Det gælder indtil videre frem til 10. maj.

  Det er ikke nogen fast definition af "nødvendige rejser". Det skal vurderes individuelt. Det kan fx være en vigtig forretningsrejse eller det at udføre et byggeprojekt i henhold til kontrakten.

  Vær dog i tæt kontakt med bygherren/kunden i det andet land i forhold til at begrænse smittespredningen. Følg også de lokale myndigheders anvisninger, da de kan indføre karantænepåbud og rejserestriktioner.

  Udenrigsministeriets rejsevejledninger til alle lande opdateres løbende. Og også de danske ambassader i det pågældende land har særlige coronainformationer på deres hjemmesider.

 • Hvordan skal en virksomhed forholde sig, hvis en medarbejder rejser til et ”farligt område” på sin ferie?

  Det er Udenrigsministeriet der fra officiel dansk side vurderer, hvilke lande hvori rejseaktivitet er forbundet med særlig risiko. I forhold til den situation, hvor en medarbejder trodser Udenrigsministeriets rejsevejledning, vil virksomheden skulle overveje, om medarbejderens sygdom er selvforskyldt. Dette vil afhænge af en konkret vurdering af flere forhold. Dels oplysningerne på afrejsetidspunktet, om medarbejderen bliver syg under ferien, om sygdommen skyldes coronavirus, om medarbejderen af myndighederne pålægges karantæne eller isolation eller øvrige restriktioner på feriestedet.

  Medarbejderens krav på sygeløn, kan derfor efter omstændighederne bortfalde. Der kan også opstå problemer i relation til medarbejderens hjemtransport, selvom medarbejderen ikke selv rammes af sygdommen under opholdet; og en sådan udfordring kan medarbejderen efter omstændighederne også risikere selv at skulle bære risikoen for.

  Når medarbejderen kommer hjem fra det ”farlige område”, vil det afhænge af myndighedernes beslutning, om vedkommende skal isoleres.

  Hvis virksomheden af egen drift vælger ikke at modtage vedkommendes arbejdsydelse uden kvalificeret grundlag, vil udgangspunkt være, at virksomheden skal betale løn.

 • Kan en medarbejder afslå at tage på tjenesterejse under henvisning til coronavirus?

  Arbejdsgiver kan henholde sig til Udenrigsministeriets rejsevejledning.

  Kun hvis Udenrigsministeriets rejsevejledning fraråder rejser til destinationen for pågældende tjenesterejse, vil medarbejderen kunne afslå at rejse. 

  Det må også antages, at virksomheden i kraft af arbejdsmiljøansvaret har en pligt til at foretage en risikovurdering af risici, der er forbundet med den konkrete tjenesterejse.

 • Hvordan skal en virksomhed forholde sig, hvis en medarbejder ikke kan komme hjem fra tjenesterejse på grund af coronavirus?

  Medarbejderen vil som udgangspunkt have krav på løn, hvis medarbejderen ikke kan komme hjem fra en tjenesterejse på grund af forhold, der skyldes coronavirus, såsom aflyste flyafgange eller forebyggende karantæne eller isolering efter udenlandske regler.

  Hvis medarbejderen er i karantæne som led i, at medarbejderen er smittet med coronavirus, eller der er formodning herom, vil medarbejderen skulle sygemeldes, og forholdet vil således falde ind under de almindelige regler om sygefravær.

 • Hvordan skal en virksomhed forholde sig, hvis en medarbejder ikke kan komme hjem fra sin ferie på grund af coronavirus?

  Medarbejderen vil som udgangspunkt ikke have krav på løn, hvis medarbejderen ikke kan komme hjem fra en ferie på grund af forhold, der skyldes coronavirus, såsom aflyste flyafgange eller forebyggende karantæne eller isolering efter udenlandske regler. Der er tale om frihed for egen regning.

  Hvis medarbejderen er i karantæne, som led i at medarbejderen er smittet med coronavirus, eller der er formodning herom, vil medarbejderen skulle sygemeldes, og forholdet vil således falde ind under de almindelige regler om sygefravær. Medarbejderen vil ved sygdom tillige kunne bruge reglerne om afbrud af ferien ved sygdom.

Loading...
Scroll til top af siden