Sygdom og pasning af børn

Sygdom og pasning af børn

Løn under sygdom relateret til COVID-19

 • Hvad med lønnen hvis virksomheden finder, at det er nødvendigt at sende medarbejdere hjem som en sikkerhedsforanstaltning i forhold til coronavirus?

  I medarbejderne skal have løn, hvis en virksomhed træffer beslutning om at lukke virksomheden eller sende enkelte eller flere medarbejdere hjem som en sikkerhedsforanstaltning på grund af COVID-19, enten fordi medarbejderne har været i et risikoområde eller har sygemeldte pårørende.

  Ændringen af Epidemiloven medførte en ændring af lovens § 5, således at det nu fremgår at:

  Sundheds- og ældreministeren kan påbyde enhver, der lider af en alment farlig sygdom, eller som formodes at kunne være smitte med en sådan:  

  1. At lade sig undersøge af en sundhedsperson
  2. At lade sig indlægge på et sygehus eller i anden egnet facilitet
  3. At lade sig isolere i en egnet facilitet

  Spredningen af COVID-19 er faldet, hvorfor sundhedsmyndighederne ikke længere betragter alle borgere som ”potentielt smittede”. Det betyder, at kun de tilfælde hvor en mistanke og anbefaling om selvisolation sker på baggrund af en sundhedsfaglig persons (fx egen læge) vurdering, vil virksomheden betalingsforpligtelse mens medarbejderen sendes hjem i ”isolation” i hjemmet være betaling af løn under sygdom/sygeløn.

  I de tilfælde hvor der INGEN konkret vurdering er om smitte, og hvor virksomheden alligevel vælger at sende medarbejderen hjem, at virksomheden er forpligtet til at betale fuld løn. I så fald er der ikke adgang til refusion af sygedagpenge.

  Hvis der som nævnt ovenfor er en konkret og begrundet mistanke om, at medarbejderen kan være smittet med COVID-19, vil virksomhedens forpligtelse til at betale sygeløn/løn under sygdom i isolationsperioden være kompenseret med sygedagpenge. Der er fremsat et lovforslag om at sygedagpenge refusionen vil blive ændret således at refusionen udbetales på 1. dag og ikke efter 30 dage. 

Pasning af børn

 • Hvordan skal en virksomhed forholde sig, hvis en medarbejder ikke kan få sit barn passet, fordi barnets daginstitution er lukket på grund af Coronavirus?

  Reglerne om barns sygdom er forskellige alt afhængig af, hvilken medarbejdertype der er tale om, og om der gælder særlige regler i en kollektiv overenskomst for medarbejderen.

  Hvis myndighederne lukker institutioner grundet udbrud af COVID-19, vil der, for de medarbejdere, der ikke kan finde alternative pasningsmuligheder, være tale om frihed uden løn. Da barnet ikke er sygt, vil der ikke være tale om barns første sygedag, men visse overenskomster giver ret til omsorgsdage, som passende kan afholdes i denne situation.

  Dansk Byggeri anbefaler, at virksomheden og medarbejderen i denne særlige situation indgår aftale om, at medarbejderen fx arbejder hjemme eller bruger afspadsering eller ferie, eller finder en anden rimelig løsning på problemet.

  Virksomhederne anbefales at rådføre sig med Dansk Byggeri, hvis man er i tvivl om reglerne om barns sygdom og medarbejderens muligheder for at holde fri.

Sygdom og sygemelding

 • Hvordan skal virksomheden forholde sig, hvis en medarbejder oplyser, at sundhedsmyndighederne eller læge anbefaler medarbejderen at blive hjemme grundet smitterisiko?

  Arbejdsgivere vil nu kunne få økonomisk refusion i form af sygedagpenge allerede fra den første dag, når en medarbejder bliver syg eller sat i karantæne på baggrund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne på grund af COVID-19.

   

  Hvis en medarbejder på den baggrund melder sig syg, kan virksomheden opnå sygedagpengerefusion fra første sygedag, hvis medarbejderen på tro og love erklærer, at medarbejderen har en realistisk formodning om, at der er tale om COVID-19.

   

  Endvidere er fravær for medarbejdere, hvor sundhedsmyndighederne anbefaler, at disse bliver hjemme for at beskytte medarbejderen mod en generel smitterisiko, fx fordi medarbejderen har en bestemt sygdom og dermed er mere sårbar, senere blevet omfattet af loven. Se punktet ”Refusion for kronisk syge”.

   

  En medarbejder der er symptomfri, men selv vælger at gå i karantæne, fordi vedkommende mener måske at have været udsat for smitte, er heller ikke omfattet af loven.

Refusionsordning for kronisk syge

 • Hvornår kan kronisk syge få refusion i forbindelse med genåbningen af Danmark?

  I forbindelse med genåbningen af Danmark er Folketingets partier blevet enige om en ordning, som giver ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, eller sygedagpenge hvis virksomheden ikke betaler løn under fraværet, for kronisk syge og/eller pårørende, der er i risikogruppen for et særligt vanskeligt sygdomsforløb, hvis de bliver smittede med COVID-19.

  Hvem kan blive omfattet:

  Det er en betingelse, for at kunne være omfattet af ordningen, at man falder ind i eller er pårørende til en i den særlige risikogruppe. Det drejer sig om følgende:

  Høj alder
  Personer over 70 år og særligt personer over 80 år
  Personer over 65 år og samtidig forekomst af en eller flere kroniske sygdomme

  Overvægt
  Personer med BMI over 35
  Personer med BMI over 30 og samtidig kronisk sygdom

  Nedsat immunforsvar, fx
  Medfødt eller erhvervet
  Immunhæmmende behandling

  Følgende sygdomme og tilstande
  Svær hjertekarsygdom
  Svær eller alvorlig lungesygdom
  Kræftsygdomme
  Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion
  Mavetarm- eller leversygdom med komplikationer
  Diabetes, der er dårligt reguleret
  Fremskreden demenssygdom
  Andre degenerative og neuromuskulære sygdomme, der medfører nedsat hostekraft


  Betingelserne for at blive omfattet:

  Medarbejderen skal få foretaget en konkret og individuel lægelig vurdering, som dokumenterer, at medarbejderen eller dennes pårørende er omfattet af Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer for, hvilke personer der er i en øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19.

  Derudover skal medarbejderen kunne fremlægge en erklæring fra arbejdsgiver, hvori arbejdsgiver erklærer, at medarbejderens arbejdsplads eller arbejdsopgaver ikke kan indrettes eller ændres på en sådan måde, at den opfylder betingelserne i Sundhedsstyrelsens anbefaling for personer, som er i en øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb. Derudover skal arbejdsgiver erklære, at medarbejderen helt fritages fra sin arbejdsforpligtelse.

  Læser mere om Sundhedsstyrelsens anbefaling for personer med øget risiko her: link


  Hvor lang tid kan man modtage sygedagpenge/sygedagpengerefusion:

  Retten til sygedagpenge/sygedagpengerefusion gælder fra loven træder i kraft og frem til 31. august 2020. Loven giver ikke mulighed for, at de medarbejdere, der tidligere er blevet anbefalet at være isolation af sundhedsmyndighederne grundet en øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb, hvis de blev smittede med COVID-19, kan modtage sygedagpenge for perioden. Virksomhederne kan heller ikke modtage sygedagpengerefusion for den forudgående periode.

Sygedagpenge

 • Fra hvilket tidspunkt kan en arbejdsgiver få refusion af sygedagpenge?

  Folketinget har den 17. marts 2020 vedtaget en særlig ændring af sygedagpengeloven, der medfører, at en arbejdsgiver har ret til at få refusion fra kommunen i de første 30 kalenderdage af sygefraværet, hvis lønmodtagerens uarbejdsdygtighed efter § 7 skyldes COVID-19 og lønmodtageren i øvrigt opfylder lovens betingelser.

  Arbejdsgiveres ret til refusion af sygedagpenge
  En arbejdsgiver har ret til at få refusion fra kommunen i de første 30 kalenderdage af sygefraværet, hvis lønmodtagerens uarbejdsdygtighed efter § 7 skyldes COVID-19 og lønmodtageren i øvrigt opfylder lovens betingelser. Refusionen beregnes efter reglerne om sygedagpenge fra kommunen til lønmodtagere, jf. sygedagpengelovens § 47, stk. 1, 1. pkt. Refusionen kan dog højst ske med det beløb, som lønmodtageren har ret til efter § 50, stk. 2.

  Bestemmelsen finder anvendelse for en arbejdsgiver, der søger om refusion, hvis lønmodtagerens fravær skyldes COVID-19 og første fraværsdag indtraf den 27. februar 2020 eller senere.

  For fraværsdage før den 1. januar 2021 finder bestemmelserne i sygedagpengelovens §§ 43 a og 53 b, selv om ansøgning er indgivet efter lovens ophævelse, eller hvis ansøgning ikke er færdigbehandlet efter lovens ophævelse.

  Selvstændig erhvervsdrivende
  En selvstændig erhvervsdrivende, som i øvrigt opfylder lovens betingelser, har ret til sygedagpenge fra kommunen i de første 2 uger af sygeperioden, hvis den selvstændiges uarbejdsdygtighed efter § 7 skyldes COVID-19.

  En selvstændig erhvervsdrivende, som i øvrigt opfylder lovens betingelser, herunder beskæftigelseskravet, har ret til sygedagpenge fra kommunen i de 2 første uger af sygeperioden, hvis den selvstændiges uarbejdsdygtighed efter sygedagpengelovens § 7 skyldes COVID-19.

  En selvstændig erhvervsdrivende, som ikke efter § 7 er uarbejdsdygtig, men som i øvrigt opfylder lovens betingelser, har ret til sygedagpenge fra kommunen i den periode, hvor den selvstændige ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med COVID-19.

  Du kan læse hele lovforslaget her: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20191/lovforslag/l135/20191_l135_som_vedtaget.pdf

  Læs vejledning om sygedagpenge.

   

Tro- og loveerklæring

 • Hvis din medarbejder er syg eller formodes smittet med COVID-19

  Folketinget vedtog den 17. marts 2020 en lov om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af COVID-19. I den forbindelse gælder følgende regler om tro- og loveerklæring til brug de nye regler om refusion fra 1. fraværsdag ved coronarelateret fravær.

  Arbejdsgivere skal på samme måde som nu anmelde sygefravær gennem nemrefusion med tydelig markering af COVID-19, som sygdommens art. Herefter modtager lønmodtager et underretningsbrev automatisk, hvori lønmodtager skal bekræfte de oplysninger arbejdsgiveren har angiven som årsag til fraværet. Når både arbejdsgiver og lønmodtager har bekræftet (de samme) oplysninger, så er der juridisk tale om samme som en tro og love-erklæring, da lønmodtager skriver under på at oplysningerne er korrekte. Der er ikke yderligere dokumentationskrav for arbejdsgivere for anmeldelser vedrørende COVID-19. Der kommer en nyhed på nemrefusions hjemmeside, og der bliver sendt en nyhedsmail ud til arbejdsgivere, hvor de kan læse om de nye regler. Derudover bliver vejledningen i nemrefusion også justeret til at indeholde præcisering af de nye regler.

  Dansk Byggeri anbefaler, at virksomheden anmoder medarbejderen om at udfylde en tro- og loveerklæring, som virksomheden kan anvende til brug for dokumentation for fraværet.

  PDF: 'Tro- og loveerklæring - Medarbejderen formodes at være smittet'.

  WORD: 'Tro- og loveerklæring - Medarbejderen formodes at være smittet'.

Udenlandske medarbejderes sygdom eller karantæne

 • Vores medarbejder rejser til sit hjemland og er bekendt med risikoen for karantæne. Skal virksomheden betale løn?

  Nedenstående svar forudsætter et selskab etableret i Danmark med lokalt ansatte.

   

  Nej. Hvis din medarbejder rejser hjem vel vidende at han/hun vil blive sat i karantæne ved ankomst, vil du som arbejdsgiver ikke være forpligtet til at betale løn i karantæneperioden. Din medarbejder kan bruge ferie, feriefridage eller holde selvbetalt fri i fraværsperioden.

 • Vores medarbejder pludseligt bliver sat i karantæne mens han/hun er hjemme i bopælslandet. Skal vi betale løn?

  Nedenstående svar forudsætter et selskab etableret i Danmark med lokalt ansatte.

   

  Der er ikke et entydigt svar. Det kommen an på den konkrete situation.

  Overordnet set er det Dansk Byggeris vurdering at smitterisikoen i en række europæiske lande er sammenlignelig med risikoen i Danmark. Hvis risikoen er sammenligning og den ansatte placeres i karantæne i hjemlandet på grund af formodet smitte eller formodet forhøjet risiko for smitte, vil den ansatte bliver betragtet som syg og berettiget til sygeløn efter de almindelige regler. Arbejdsgiver vil kunne søge om refusion af sygedagpenge fra første dag på grund af coronarelateret sygdom.

  Læs mere om muligheden for refusion af sygedagpenge fra første dag her

   

  Overvejelser som bør indgå i vurderingen af den konkrete situation:

  • Var risikoen for at blive sat i karantæne i hjemlandet sammenlignelig med risikoen i Danmark på det tidspunkt hvor den ansatte rejste hjem?
  • Havde den ansatte på afrejsetidspunktet grund til at tro, at der ville være en væsentligt højere risiko for at han/hun ville blive sat i karantæne i hjemlandet?

   

  Selvforskyldt

  Hvis den ansatte rejser til et sted hvor den ansatte ved eller burde vide at han/hun vil blive placeret i karantæne, og den ansatte så bliver sat i karantæne, vil der – med forbehold for de konkrete omstændigheder i den enkelte sag – være tale om selvforskyldt sygdom/arbejdshindring og den ansatte vil ikke være berettiget til hverken løn eller sygeløn.

  Vurderingen af om der i den konkrete situation er tale om en sygemelding eller ej må ske på grundlag af informationer og anbefalinger fra såvel Sundhedsstyrelsen, Udenrigsministeriet som de lokale sundhedsmyndigheder i den ansattes hjemland på tidspunktet for afrejse.

   

  COVID-19-test

  Det er i mange lande muligt at få lavet en COVID-19-test således at det afklares om en person i karantæne er smittet eller ikke er smittet:

  • Viser testen at den ansatte ikke er smittet, vil virksomheden ikke skulle betale sygeløn for perioden efter testresultatet. For perioden før testresultatet hvor den ansatte har været i karantæne på grund af formodet smitte, vil virksomheden skulle betale sygeløn med mindre der har været tale om selvforskyldt sygdom/arbejdshindring, som beskrevet oven for. Virksomheden vil kunne søge om refusion af sygedagpenge fra første dag for perioden frem til datoen for testresultatet (se dog nedenstående forbehold).

  • Viser testen at den ansatte er smittet, vil virksomheden i udgangspunktet skulle betale sygeløn med mindre der har været tale om accept af egen risiko, som beskrevet oven for. Virksomheden vil kunne søge om refusion af sygedagpenge fra første dag (se dog nedenstående forbehold).

   

  Forbehold

  Dansk Byggeri må tage forbehold for at myndighederne tilsidesætter ovenstående vurdering af retten til refusion af sygedagpenge fra første dag, når revisionen af de udbetalte ydelser bliver gennemført på et senere tidspunkt.

 • Vores medarbejder er blevet syg med corona mens han/hun er hjemme i bopælslandet. Skal vi betale løn?

  Nedenstående svar forudsætter et selskab etableret i Danmark med lokalt ansatte.

   

  Der er ikke et entydigt svar. Det kommer an på den konkrete situation.

  Overordnet set er det Dansk Byggeris vurdering at smitterisikoen i en række europæiske lande er sammenlignelig med risikoen i Danmark. Hvis risikoen er sammenligning og den ansatte bliver syg i hjemlandet, vil den ansatte bliver betragtet som syg og berettiget til sygeløn efter de almindelige regler. Arbejdsgiver vil kunne søge om refusion af sygedagpenge fra første dag på grund af coronarelateret sygdom.

  Læs mere om muligheden for refusion af sygedagpenge fra første dag her

   

  Overvejelser som bør indgå i vurderingen af den konkrete situation:

  • Var risikoen for at blive syg i hjemlandet sammenlignelig med risikoen i Danmark på det tidspunkt hvor den ansatte rejste hjem?
  • Havde den ansatte på afrejsetidspunktet grund til at tro, at der ville være en væsentligt højere risiko for at han/hun ville blive syg i hjemlandet?

   

  Selvforskyldt 

  Hvis den ansatte rejser til et sted hvor den ansatte ved eller burde vide at risikoen for at han/hun bliver syg er væsentligt højere end i Danmark, og den ansatte så bliver syg, vil det – med forbehold for de konkrete omstændigheder i den enkelte sag – være tale om selvforskyldt sygdom og den ansatte vil ikke være berettiget til hverken løn eller sygeløn.

  Vurderingen af om der i den konkrete situation er tale om en sygemelding eller ej må ske på grundlag af informationer og anbefalinger fra såvel Sundhedsstyrelsen, Udenrigsministeriet som de lokale sundhedsmyndigheder i den ansattes hjemland på tidspunktet for afrejse/sygdom.

   

  Forbehold

  Dansk Byggeri må tage forbehold for at myndighederne tilsidesætter ovenstående vurdering af retten til refusion af sygedagpenge fra første dag, når revisionen af de udbetalte ydelser bliver gennemført på et senere tidspunkt.

Loading...
Scroll til top af siden