Uddannelse, kurser og arrangementer

Uddannelse, kurser og arrangementer

AMU-kurser

 • Kan medarbejderne komme på AMU-kursus når skolerne er lukkede?

  På nogle kurser er den normale undervisning ændret til digitalt tilrettelagt nødundervisning. Nødundervisningen giver ret til VEU-godtgørelse og tilskud fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond ligesom de normale kurser.

  På Byggeriets Uddannelsers hjemmeside er der oprettet en oversigt over de aktuelle fjernundervisningstilbud: https://www.bygud.dk/nyheder/2020/voksen-og-efteruddannelse-fjernundervisning/

 • Må en medarbejder udføre arbejde, der kræver en gennemført uddannelse eller aflagt prøve, men hvor den arbejdsmiljøfaglige uddannelse er blevet aflyst eller udskudt på grund af coronavirusen?

  Svaret er som udgangspunkt nej. Alle medarbejdere skal have gennemført den relevante arbejdsmiljøfaglige uddannelse eller aflagt prøve, inden det pågældende arbejde påbegyndes.

  Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 - 29. november 2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelse, kan ses hvilke uddannelser, det drejer sig om.

  Men hvis I vurderer det som meget kritisk for virksomheden, at en medarbejder ikke kan udføre et konkret arbejde på grund at manglende gennemførelse af uddannelse eller aflægges af en afsluttende prøve, og I desuden har udtømt alle andre muligheder for at få arbejdet udført, kan I ansøge om dispensation i Arbejdstilsynet for reglerne om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.


  Hvis I ønsker at vide mere om muligheder for dispensation fra reglerne om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, inden det pågældende arbejde påbegyndes, skal I kontakte Arbejdstilsynets call-center på 7012 1288 eller at@at.dk.

Arrangementer og aflysninger

 • Hvilke regler er der for aflysninger som følge af anbefalinger eller påbud fra sundhedsmyndighederne – enten i Danmark eller i udlandet?

  Sælgeren vil under visse omstændigheder kunne påberåbe sig force majeure, hvilket indebærer, at sælgeren bliver fri for erstatningsansvar.

  Spørgsmålet om, hvorvidt du som køber fortaber muligheden for at få pengene tilbage fra sælgeren, vil i første omgang bero på, om der er indgået en kontrakt mellem køber og sælger, som regulerer spørgsmålet om force majeure. I tilfælde heraf vil det være nødvendigt at fortolke den eller de pågældende bestemmelser, som regulerer force majeure-situationen.

  Hvis kontrakten ikke indeholder bestemmelser, der regulerer force majeure, eller hvis der slet ikke er indgået en kontrakt mellem parterne, vil spørgsmålet om, hvorvidt du som køber er berettiget til erstatning fra sælgeren, skulle afgøres efter gældende ret. I disse situationer har det betydning, hvilket lands regler der regulerer aftalen, herunder om det overhovedet er muligt for sælgeren at påberåbe sig force majeure efter det pågældende lands regler.

  Hvis aftalen er underlagt dansk ret, vil det bero på en konkret vurdering, om sælgeren er ansvarsfri. Det vil bl.a. indgå i vurderingen, om det vil være meget vanskeligt at opfylde aftalen.

 • Skal større møder og arrangementer i virksomheden aflyses?

  Virksomheder bør løbende orientere sig i løbende i anbefalinger og retningslinjer fra sundhedsmyndighederne i forhold til afholdelse af arrangementer m.m. Ved arrangementer med mere end 10 deltagere opfordrer Regeringen til at aflyse eller udskyde arrangementet. Ved arrangementer med under 10 deltagere opfordres virksomhederne til at forholde sig til smitterisikoen ved det konkrete arrangement.

 • Kan jeg udskyde min generalforsamling?

  Der er med forsamlingsbekendtgørelsen indført et forbud mod afholdelse og deltagelse i indendørs og udendørs arrangementer, aktiviteter og lignende, hvor der er mere end 10 personer samlet. Læs mere om forsamlingsforbuddet under afsnittet ”forsamlingsforbud på 10 personer - gælder det for byggepladser?”.

  Forsamlingsforbuddet gælder foreløbigt indtil den 10. maj 2020. Dette har betydning for forårets generalforsamlinger, hvor der ofte vil være mere end 10 personer samlet. Hvis generalforsamlingen ikke lovligt kan afholdes, vil det skabe problemer for virksomhederne i forhold til at indsende årsrapporten inden for fristen. 

  Hvis det forventes, at der vil være mere end 10 personer samlet til en fysisk generalforsamling, vil bestyrelsen være forpligtet til at suspendere generalforsamlingen. Ud over deltagerne medregnes også ledelses- og bestyrelsesrepræsentanter, dirigent, referent, adgangskontrol m.v.

  Dette gælder dog ikke, hvis der er mulighed for at gennemføre generalforsamlingen på en sådan måde, at der ikke sker overtrædelse af forsamlingsforbuddet. Dette kan lade sig gøre, hvis selskabet har mulighed for at gennemføre generalforsamlingen helt eller delvist elektronisk. Erhvervsstyrelsen opfordrer til, at virksomhederne bruger de muligheder, der allerede findes for at afholde hel eller delvis elektronisk generalforsamling, og muligheden for at møde ved fuldmagt og for at brevstemme.

  Ved en fuldstændig elektronisk generalforsamling bliver generalforsamlingen alene afholdt elektronisk – ved denne form for generalforsamling er der ikke adgang til fysisk fremmøde, da generalforsamlingen ikke afholdes på en fysisk lokalitet, men udelukkende elektronisk via en opkobling for alle, der deltager i generalforsamlingen. Afstemningen foregår ligeledes elektronisk.

  Kernen i en delvis elektronisk generalforsamling er fortsat den traditionelle fysiske generalforsamling, der blot suppleres med mulighed for, at medlemmerne kan deltage i, ytre sig og stemme elektronisk uden at være fysisk til stede på generalforsamlingen.

  Hvis der skal gennemføres en fuldstændighed elektronisk generalforsamling, kræver det udtrykkelig hjemmel i vedtægterne.

  Afholdelse af delvis elektronisk generalforsamling kræver bestyrelsens beslutning. Man skal dog her være opmærksom på, at der stadig tages udgangspunkt i den fysiske afholdelse af generalforsamlingen med mulighed for at koble sig op elektronisk – det kan derfor være svært at overholde reglerne om forsamlingsforbud i denne situation.

  Fristen for indsendelse af årsrapport er med fristbekendtgørelsen blevet forlænget, så virksomheder har mulighed for at indsende årsrapporten senest 8 uger efter ophøret af forbuddet. Årsrapporten skal dog altid indsendes uden ugrundet ophold efter generalforsamlingen.

  Muligheden for at få fristforlængelse for indsendelse af årsrapporten gælder dog kun for visse virksomheder, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  1. Hvis virksomheden endnu ikke har afholdt generalforsamling, hvor årsrapporten blev godkendt,
  2. Hvis virksomheden har mere end 10 ejere og som følge af forsamlingsforbuddet ikke har afholdt generalforsamling, hvor årsrapporten blev godkendt, og
  3. Hvis virksomheden ikke kan afholde en fuldstændig elektronisk generalforsamling som følge af manglende bestemmelser i vedtægten herom.


  For virksomheder, som ikke har flere end 10 ejere, gælder de almindelige frister for indsendelse af årsrapporter fortsat. Selvom der ikke er hjemmel til at udskyde fristen for indberetning, følger Erhvervsstyrelsen udviklingen nøje, herunder om der er behov for yderligere tiltag. Erhvervsstyrelsen har desuden udtalt, at styrelsen ikke har til hensigt at tvangsopløse virksomheder, der er kommet i klemme på grund af den nuværende situation.

Elever og lærlinge

 • Hvad gør jeg, når skoleopholdet for min elev aflyses?

  Det er vigtigt at få afklaret med eleven, om der er tale om fjernundervisning eller aflysning af undervisning, da erhvervsskolerne som udgangspunkt ikke skal aflyse skoleophold, men afvikle undervisningen som nødundervisning, hvor eleven undervises derhjemme. Elever, der er sendt hjem for at modtage nødundervisning, udløser lønrefusion fra AUB. På samme måde, som når eleven er på et almindeligt skoleophold, vil virksomheden få udbetalt lønrefusion fra AUB.

  Noget praktisk undervisning vil ikke kunne gennemføres som nødundervisning, og eleven kan derfor ikke sendes hjem til fjernundervisning. Eleven skal møde op hos sin praktikvirksomhed og arbejde i virksomheden. Virksomheden kan ikke modtage lønrefusion fra AUB i disse tilfælde.

 • Hvad gør jeg, når min elevs svendeprøve bliver aflyst?

  For svendeprøver foråret 2020 inden for følgende fag: Tømrer, gulvlægger, tækkemand, murer, stenhugger, stukkatør, tagdækker, anlægsstruktør, bygningsstruktør, brolægger og bygnings- og møbelsnedker gælder nedenstående.

  Langt de fleste elever har ikke haft mulighed for at afholde svendeprøve i marts 2020.

  Derfor vil elever, der er indstillet til svendeprøve med en praktikerklæring for gennemført praktiktid og -uddannelse, samt har bestået alle de fag, der er i uddannelsen – undtagen den teoretiske del og praktiske prøve – blive anset som udlærte ved udgangen af deres uddannelsesaftale. De får et særligt svendebrev tilsendt, hvor det angives, at de har bestået og er udlært.

  Det betyder, at de relativt få elever, der normalt ikke består en eller begge prøver, kommer til at bestå. Desuden gives der ikke ros eller medalje til elever med denne type svendebrev. For de elever, der har allerede har fået en afsluttet karakter i dele af svendeprøven, vil den givne karakter komme til at fremgå på elevens skolebevis, hvor også alle øvrige karakterer vil fremgå.

  Virksomhederne vil få en mulighed for at få refunderet en del af svendeprøvegebyret – bedømmelse, festligholdelse - ved at rette henvendelse til bygud@bygud.dk med angivelse af bankkonto, virksomhedsnavn, elevnavn, fag, skole og fakturanummer på svendeprøvegebyropkrævning

  Se mere på bygud.dk


  Enkelte erhvervsskoler med få elever vil dog have mulighed for at gennemføre svendeprøver uden at bryde med sundhedsmyndighedernes retningslinjer, det er skolerne der afgør om svendeprøverne i disse tilfælde skal afholdes.

 • Hvad hvis eleven pga. aflysning af undervisning ikke har lært tilstrækkeligt til at kunne gennemføre sin uddannelse?

  Såfremt der opstår en situation, hvor der må afholdes ekstra skoleperioder for eleven på et senere tidspunkt, vil virksomheden være berettiget til lønrefusion for disse skoleperioder. Det forventes kun at forekomme i helt særlige tilfælde.

 • Svendeprøver foråret 2020

  På grund af coronakrisen har hovedparten af skolerne ikke kunnet afvikle svendeprøver som planlagt, derfor besluttede de faglige udvalg på byggeriets område at godkende, at der blev udstedt administrative svendebreve til alle elever, der afsluttede deres uddannelse fredag d. 27. marts 2020, hvor deres uddannelsesaftaler udløb.

   

  Administrative svendebreve

  Der vil blive udstedt administrative svendebreve til de lærlinge, der har afsluttet deres uddannelse d. 27. marts 2020 inden for følgende fag:

  • Tømrer
  • Gulvlægger
  • Tækkemand
  • Murer
  • Stenhugger
  • Anlægsstruktør
  • Bygningsstruktør
  • Tagdækker
  • Brolægger
  • Bygningssnedker
  • Møbelsnedker
  • Maskinsnedker

   

  Kravene til udstedelse af et administrativt svendebrev:

  • Eleven afsluttede sin uddannelsesaftale d. 27. marts 2020
  • Eleven har gennemført sin læretid og skoleophold med bestået i alle uddannelsens fag
  • Der foreligger en endelig praktikerklæring fra virksomheden med indstilling af eleven til svendeprøven

   

  Skolerne har indstillet eleven til det faglige udvalg, som herefter har udstedt et administrativt svendebrev til eleven. De administrative svendebreve blev udstedt med virkning fra d. 27. marts, og har samme gyldighed som et almindeligt svendebrev. Eleven har fået fremsendt svendebrevet med posten.

   

  Muligheden for at afholde den ordinære svendeprøve senere

  Hvis der var enighed mellem eleven og virksomheden, om at forlænge uddannelsesaftalen, og dette blev gjort inden den 27. marts 2020, har eleven mulighed for at afslutte sin uddannelse med en ordinær svendeprøve, hvis det er muligt.

  Skolen oplyser dato for en ny svendeprøve, og det må forventes, at mange skoler vil gennemføre de udskudte svendeprøver sammen med svendeprøverne i efteråret 2020. En forlænges af uddannelsesaftalen har samtidig betydet, at eleven ikke har kunnet modtage et administrativt svendebrev. 

  Hvis virksomheden ikke har ønsket at forlænge uddannelsesaftalen efter d. 27. marts 2020 er kontrakten automatisk udløbet.

Loading...
Scroll til top af siden