Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Udbudsloven vedtaget til ikrafttræden den 1. januar 2016

Den nye udbudslov træder i kraft den 1. januar 2016. Den vil gøre livet lettere for tilbudsgiverne, sikre præcise konkurrenceparametre og gøre tildelingen mere gennemsigtig. Læs mere her, hvor du også kan tilmelde dig Dansk Byggeris kursus om den nye udbudslov

Det er vigtigt, at udbud sker på en måde, der sikrer, at tilbudsgivere behandles lige, at der er gennemsigtighed omkring processer og vilkår, og at udbyders beslutninger træffes på et sagligt grundlag.

Den nye udbudslov, som træder i kraft den 1. januar 2016, betyder først og fremmest, at udbyder fremover skal fremlægge hele udbudsmaterialet, og at det skal være fuldt tilgængeligt i samme øjeblik, udbudsannoncen offentliggøres.

Udbudsmaterialet skal, udover tildelingskriteriet og eventuelle underkriterier, indeholde oplysninger om evalueringsmetoden, ligesom udbyder skal beskrive, hvad der tillægges betydning ved tilbudsevalueringen. Udbyder skal dermed udvise større omhu med udbuddet på et tidligere stadie, end de er vant til. Samtidig udelukkes udbyders adgang til at ændre i udbuddet, hvis en sådan ændring kunne have haft betydning for en ansøgers beslutning om at afgive tilbud.

Hvad betyder den nye lov for tilbudsgiver?
For tilbudsgiverne betyder den øgede gennemsigtighed, at interesserede tilbudsgivere på forhånd kan vurdere risikoprofilen i udbuddet og dermed afgøre, om de kan løfte opgaven og de dermed forbundne risici. En fuldstændig fremlæggelse af udbudsmaterialet betyder samtidig, at tilbudsgiverne præcist ved, hvad der bliver lagt vægt på i tilbudsevalueringen. Endelig vil fremlæggelsen af evalueringsmodellen gøre det muligt at kontrollere, at opgaven nu også tildeles den tilbudsgiver, der har afgivet det skarpeste tilbud.

Med den nye udbudslov bliver der øget mulighed for udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog. Tilbudsgiverne får mulighed for langt tidligere at påvirke udbuddet og få skabt tryghed for, at projektet rent faktisk kan gennemføres. En mulighed, der længe har været efterspurgt af byggeriets parter.

Den større gennemsigtighed, som bliver en del af den nye udbudslov, vil sikre, at konkurrencen på markedet fremover kommer til at ske på et fair og gennemsigtigt grundlag.

Den nye udbudslov træder i kraft den 1. januar 2016. Indtil den nye udbudslov er trådt i kraft, finder de hidtidige udbudsregler stadig anvendelse.

Vil du vide mere?
På Konkurrence- og forbrugerstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om den nye udbudslov.

Se den nye udbudslov her