Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ny lov gør det nemmere at søge erstatning i konkurrencesager (uddybende version)

De nye regler betyder, at det bliver lettere for forbrugere, virksomheder og myndigheder at søge erstatning i sager, hvor konkurrencereglerne er overtrådt.

Det kan fx være i sager, hvor en forbruger, myndighed eller en virksomhed har betalt overpriser for deres varer eller tjenesteydelser på grund af karteldannelse og lignende.

Lovens indhold
Den nye konkurrenceerstatningslov samler alle regler om erstatning i sager om overtrædelser af konkurrencereglerne i én lov. Loven omfatter således erstatningskrav for overtrædelser af EU´s konkurrenceregler og de danske konkurrenceregler.

I dag reguleres retten til erstatning for overtrædelse af konkurrencereglerne af dansk rets almindelige erstatningsretlige principper og forældelsesloven.

Den nye konkurrenceerstatningslov indeholder en række bestemmelser, som blot er udtryk for, hvad der allerede gælder i dag, men loven indeholder også væsentlige ændringer hertil, som skal gøre det lettere at føre sager om erstatning for overtrædelser af konkurrencereglerne.

Af lovens bemærkninger fremgår det, at det må antages, at virksomheder, der overtræder konkurrencereglerne, i højere grad vil blive mødt med erstatningskrav. Det forventes derfor at reglerne vil få en forebyggende virkning.

Her gennemgås nogle af de regler, som konkurrenceerstatningsloven indeholder.

Konkurrencemyndighedernes afgørelser lægges uprøvet til grund
Når de danske konkurrencemyndigheder eller domstole har truffet endelig afgørelse i en sag om overtrædelse af konkurrencereglerne, skal afgørelsen lægges uprøvet til grund i et efterfølgende erstatningssøgsmål. Dette gælder også, hvis en virksomhed har vedtaget et bødeforlæg for overtrædelse af konkurrencereglerne.

Foreligger der en endelig afgørelse om overtrædelse af konkurrencereglerne fra konkurrencemyndighederne fra andre EU medlemsstater, er der i en dansk erstatningssag en formodning for, at konkurrencereglerne er overtrådt.

Bevisbyrden lettes
Det almindelige udgangspunkt i erstatningssager er, at det er den, der påstår at have lidt et tab, der skal bevise, at der faktisk er lidt et tab. Det gør den nye lov til dels op med, da der med loven indføres en formodning for, at et kartel forvolder et tab. Det er op til karteldeltagerne at afkræfte denne formodning.

Loven gør det dermed lettere for den erstatningssøgende at løfte bevisbyrden for, at der er lidt et tab som følge af, at konkurrencereglerne er overtrådt.

Solidarisk hæftelse
Virksomheder, som har overtrådt konkurrencereglerne, er som udgangspunkt forpligtet til at erstatte det fulde tab, overtrædelsen af konkurrencereglerne har medført. Det betyder, at den forbruger, myndighed eller virksomhed, som har lidt et tab, har ret til at kræve den fulde erstatning hos hvilken som helst af de virksomheder, som har deltaget i overtrædelsen af konkurrencereglerne.

Loven indfører dog også visse begrænsninger for SMV´er og de virksomheder, der har opnået bødefritagelse.

Betaling af renter
Den forbruger, myndighed eller virksomhed, der har lidt et tab som følge af en overtrædelse af konkurrencereglerne, skal stilles, som overtrædelsen ikke var sket. Forbrugeren, myndigheden eller virksomheden skal således have dækket det fulde tab, herunder bl.a. erstatning for tabt fortjeneste og renter.

Loven betyder, at den der har overtrådt konkurrencereglerne skal betale renter fra det tidspunkt, hvor tabet indtrådte og indtil det tidspunkt hvor erstatning betales.

Fremlæggelse af beviser
I sager om overtrædelse af konkurrencereglerne er det konkurrencemyndighederne eller den virksomhed, der har overtrådt konkurrencereglerne, der ligger inde med de beviser, som den erstatningssøgende skal bruge for at føre beviset for erstatningskravets berettigelse.

Det er med loven blevet præciseret, at det ikke kan pålægges sagens parter eller tredjemand at fremlægge straflempelsesansøgninger samt visse dokumenter, som hidrører fra verserende sager ved konkurrencemyndighederne.

Bevisbyrden for prisovervæltning
Overtrædelse af konkurrencereglerne resulterer ofte i en overpris for kunderne, til den, som har overtrådt reglerne. Kunderne påføres i sådanne tilfælde et tab i form af differencen mellem overprisen og det, som varen eller tjenesteydelsen ville have kostet, hvis ikke der forelå en overtrædelse af konkurrencereglerne.

Konkurrenceerstatningsloven betyder, at forbrugere, myndigheder eller virksomheder, som ikke køber vare- og/eller tjenesteydelser direkte hos den virksomhed, som overtræder konkurrencereglerne får mulighed for at rejse et erstatningskrav mod den virksomhed, som har overtrådt konkurrencereglerne.

Den der kræver erstatning er også den, der skal bevise, at der er lidt et tab. Beviset anses for løftet, hvis det kan godtgøres, at:

  1. overtræder har begået en overtrædelse af konkurrencereglerne

  2. overtrædelsen af konkurrencereglerne medførte en overpris for overtræderens direkte aftager, og

  3. den indirekte aftager har købt varen/tjenesteydelsen, der var genstand for overtrædelsen af konkurrenceretten eller har købet varer eller tjenesteydelser, der hidrørte fra eller indeholdt dem

Den virksomhed, der har overtrådt konkurrencereglerne, har dog mulighed for at påberåbe sig og bevise, at den forbruger, myndighed eller virksomhed, som kræver erstatning, ikke har lidt et tab, fordi hele eller dele af overprisen er blevet ”væltet” over på den erstatningssøgendes egne kunder, fx ved at den erstatningssøgende selv har hævet sine priser.

Særregler om forældelse
Konkurrenceerstatningsloven betyder, at erstatningskrav om overtrædelser af konkurrencereglerne forældes efter fem år. Forældelsesfristen løber fra det tidspunkt overtrædelsen ophører og en forbruger, myndighed eller virksomhed har eller med rimelighed kan forventes at have kendskab til følgende:

  1. overtræderens adfærd og at adfærden udgør en overtrædelse af konkurrencereglerne

  2. at overtrædelsen har forvoldt den erstatningssøgende et tab, og

  3. identiteten på den, som har overtrådt reglerne

Forældelsen afbrydes foreløbigt, hvis en konkurrencemyndighed indleder en undersøgelse af overtrædelsen og indtræder tidligst et år efter, at sagen er endeligt afgjort eller afsluttet på anden måde. Forældelsen kan også afbrydes, mens parterne selv forsøger at nå til enighed om erstatningsspørgsmålet.

Endeligt fastsætter konkurrenceerstatningsloven en absolut forældelsesfrist på ti år, som løber fra ophøret af den skadevoldende handling.

Lovens ikrafttræden
Loven træder i kraft den 27. december 2016 og finder anvendelse på erstatningskrav som følge af overtrædelser, som påbegyndes efter denne dato.

Loven finder også anvendelse på overtrædelser, der er påbegyndt før lovens ikrafttræden, og som fortsat efterleves eller finder sted efter den 27. december 2016 (såkaldte fortsatte forbrydelser). Hvis der er tale om fortsatte forbrydelser, vil de nye regler også gælde for den del af overtrædelsen, som fandt sted før de nye regler trådte i kraft.

Dele af den nye lov, herunder reglerne om at konkurrencemyndighederne eller domstolenes afgørelser skal lægges uprøvet til grund, finder anvendelse på erstatningssøgsmål, der er indbragt for domstolene efter den 25. december 2014.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Dansk Byggeris juridiske afdeling på tlf. 72 16 00 00.

Link til loven:

http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L21/som_vedtaget.htm#dok