Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Sådan sikrer du dig mod krav fra bygherrens forsikringsselskab ved storm og brand

Vil du undgå at hæfte for skader på byggeri som følge af brand eller storm? Anmod bygherren om, at du medtages som sikret i forsikringspolicen. Har du spørgsmål, kan du kontakte Dansk Byggeris juridiske afdeling på telefon 72 16 00 00

Som entreprenør bærer du i vidt omfang risikoen for det arbejde, du udfører, indtil det er leveret til bygherren, medmindre andet er aftalt.

Har du og bygherren aftalt at anvende AB 92, har bygherren pligt til at tegne og betale sædvanlig brand- og stormskadeforsikring, som omfatter skade på byggeriet som følge af brand eller storm. Forpligtelsen til at tegne sædvanlig brand- og stormskadeforsikring gælder kun private bygherrer.

Den forsikrede er som udgangspunkt bygherren, og det betyder, at forsikringsselskabet efterfølgende kan rette krav mod entreprenøren, hvis skaderne skyldes dennes fejl eller forsømmelser.

En simpel detalje i dit tilbud til bygherren kan dog hindre forsikringsselskabet i at gøre krav gældende mod dig.

Sådan gør du
Som entreprenør har du mulighed for at blive medtaget på bygherrens brand- og stormskadeforsikring.

Alt, du skal gøre er, at anmode bygherren om, at du og eventuelle underentreprenører medtages som sikrede i forsikringspolicen. Efter din anmodning skal bygherren sørge for, at såvel du som eventuelle underentreprenører medtages som sikrede i forsikringspolicen.

Har I aftalt, at Dansk Byggeris standardforbehold skal gælde, er bygherren forpligtet til af sig selv at sørge for, at entreprenøren bliver medtaget på forsikringspolicen. Som medforsikret kan forsikringsselskabet ikke gøre krav gældende mod dig, medmindre der foreligger et groft uforsvarligt forhold.

Hvis der er tale om en offentlig bygherre, kan denne stå som selvforsikrer ifølge AB 92, og entreprenøren har således ikke krav på, at der tegnes en brand- og stormskadeforsikring. Entreprenøren skal dog ikke stilles dårligere af den grund, og entreprenøren kan derfor stadig anmode bygherren om, at han og eventuelle underentreprenører bliver ”medforsikrede”.

Selvrisiko
Bygherrens forpligtelse til at tegne forsikring i AB 92 gælder alene sædvanlig brand- og stormskadeforsikring. Det betyder, at såfremt det er sædvanligt at tegne en brand- og stormskadeforsikring med selvrisiko, så vil en sådan forsikring opfylde bygherrerens forsikringspligt. I den situation må du som entreprenør bære selvrisikoen, såfremt byggeriet beskadiges.

Det kan være hensigtsmæssigt, at du og bygherren taler om hvilke vilkår, der gælder for brand- og stormskadeforsikringen.

Spørgsmål
Har du spørgsmål, kan du henvende dig til Dansk Byggeris juridiske afdeling på telefon 72 16 00 00