Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Dansk Byggeri vinder landsretssag om dækning under Byg Garanti

Sagen er interessant, fordi den præciserer betingelserne for udbetaling under Byg Garanti.

Dansk Byggeri har den 10. maj 2016 fået Østre Landsrets ord for, at Dansk Byggeri var berettiget til at afvise dækning under Byg Garanti til to forbrugere, der ikke havde reklameret over synlige mangler inden rimelig tid efter afleveringen og ikke have dokumenteret årsagen til konstaterede skader.

Østre Landsret stadfæstede herved Københavns Byrets dom af den 11. juni 2014.

Begge sager blev ført af Dansk Byggeris juridiske afdeling.

Sagen kort

Spørgsmålet under sagen var, hvorvidt forbrugerne, der havde fået udført en omfattende renovering af deres ejendom, kunne få dækket en del af deres omkostninger til udbedring af skader på ejendommen af Byg Garanti.

Forbrugerne indgik i april 2009 aftale med et medlem af Dansk Byggeri om renovering af deres private bolig. Ifølge aftalen var ABT 93 gældende, og arbejdet skulle være færdigt den 14. december samme år.

Ved afleveringsforretningen den 14. december blev der konstateret en række mangler ved arbejdet, herunder at ejendommens udenomsarealer ikke var færdige. Forbrugerne afviste at underskrive afleveringsprotokollen, da de mente, at der ikke var sket aflevering, men flyttede alligevel ind i ejendommen umiddelbart efter.

Den 18. december 2009 skrev forbrugerne til Dansk Byggeris medlem og krævede betaling af dagbod som følge af manglende færdiggørelse af udenomsarealerne. Efter arbejdet med udenomsarealerne var færdiggjort den 28. april 2010, skrev forbrugerne til medlemmet og gjorde opmærksom på en række forhold, som forbrugerne mente var mangelfulde.

Det lykkedes imidlertid ikke at få en afklaring på spørgsmålet om, hvorvidt der var mangler ved arbejdet, inden Dansk Byggeris medlem gik konkurs. Forbrugerne rettede derfor henvendelse til Byg Garanti, der imidlertid afviste at dække forbrugernes tab.

Østre Landsrets begrundelse og resultat

Østre Landsret slog fast, at det var forbrugeren, der skulle bevise:

- at der var mangler ved arbejde
- at der var lidt et tab
- at dette tab var dækket under Byg Garanti
- at tabsbegrænsningspligten var opfyldt, og
- at der var reklameret rettidigt

Da forbrugerne – der i øvrigt selv var advokater – blot havde undladt at underskrive afleveringsprotokollen men ikke havde afvist afleveringen, kom Landsretten herudover frem til, at arbejdet var afleveret den 14. december 2009 og ikke først den 28. april 2010, hvor udenomsarealerne var færdige.


På denne baggrund kom Landsretten frem til, at forbrugernes henvendelse til medlemmet den 28. april 2010 vedrørende mulige mangler ikke opfyldte kravet i ABT 93 § 32, stk. 2 om at der skal reklameres over synlige mangler inden rimelig til efter manglerne burde være opdaget. Østre Landsret afviste herudover forbrugernes krav på dagbod, da dette først var fremsat efter afleveringen.

Endeligt udtalte Østre Landsret, at det var tillagt betydning ved vurderingen af, om der var mangler ved entreprenørens ydelse, at der først var afholdt syn og skøn længe efter afleveringen (næsten 5 år), samt at det var uklart, hvad der var årsagen til skaderne på forbrugernes ejendom.

Derfor er dommen vigtig

Med dommen slår Østre Landsret fast:

- at bygherren skal dokumentere, at en skade skyldes mangler ved entreprenørens ydelse
- at en bygherre skal reklamere over for sin entreprenør inden rimelig tid efter en mangel burde være konstateret, og
- at bygherren er forpligtet til at begrænse sit tab

Dette gælder i forhold til forbrugere, der kræver dækning under Byg Garanti, også selvom dette ikke fremgår udtrykkeligt af Byg Garantis vedtægter.


Ved vurderingen af, om en forbruger har krav på dækning under Byg Garanti, må man således først og fremmest vurdere, om de betingelser, der fremgår direkte af vedtægterne er opfyldt. Øvrige gældende betingelser, der ikke fremgår direkte – hverken af Byg Garantis vedtægter eller af lovgivningen i øvrigt – skal dog ligeledes være opfyldt.

Det kan udledes af dommen, at Byg Garanti kan kontrollere, om betingelserne for dækning af tab er opfyldt, uanset om entreprenøren har afvist bygherrens krav eller ej. Hvis entreprenøren har undladt at protestere mod bygherrens mangelkrav eller måske direkte har anerkendt kravet, er entreprenørens adfærd således ikke bindende for Byg Garanti og afskærer ikke Byg Garanti fra at afvise dækning, såfremt Byg Garanti mener, kravet ikke er dækningsberettiget.

Dommen kan læses her
Har du spørgsmål til Østre Landsrets dom, er du velkommen til at henvende dig til Dansk Byggeris juridiske afdeling på telefon 72 16 00 00.