Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ferie og pension for udstationerende virksomheder

3F og Dansk Byggeri har indgået aftaler om, hvordan udstationerende virksomheder, der allerede betaler pension og feriepenge i hjemlandet, skal forholde sig til overenskomstens regler, når de udfører arbejde i Danmark

Virksomheder, der har hjemsted i et EU-land, og derved ikke er et dansk selskab med et CVR-nummer, udstationerer deres medarbejdere til Danmark, når de udfører arbejde her.

Pension, SH-opsparing og feriepenge
Udenlandske virksomheder, der er medlemmer af Dansk Byggeri, skal leve op til overenskomsterne på samme måde som danske virksomheder.  Det betyder bl.a., at udenlandske virksomheder skal betale pension, SH-opsparing og feriepenge.

Ofte betaler den udstationerende virksomhed allerede arbejdsmarkedspension (ikke skattelignende pensionsbetalinger) og feriepenge i hjemlandet. Derfor medfører overenskomstens bestemmelser, at udstationerende virksomheder bliver pålagt at betale ekstra pension og feriepenge i Danmark, hvilket strider mod EU-rettens regler om fri bevægelighed m.v.

Problemer med overenskomsten er løst 
3F og Dansk Byggeri har derfor indgået aftaler om ferie og pension for at løse udfordringer som udstationerende virksomheder har. Aftalerne om ferie og pension løser derfor to problemer i overenskomsterne:

  • Udstationerende virksomheder skulle indbetale ferie- og søgnehelligdagsbidrag til 3Fs feriekasse med efterfølgende mulighed for at få bidragene tilbagebetalt, hvis virksomheden kunne dokumentere, at bidragene er udbetalt eller hensat til medarbejderne i hjemlandet
  • Betydningen af EU-direktivet om supplerende pensionsrettigheder for vandrende arbejdstagere med hensyn til virksomhedernes pligt til at betale pensionsbidrag til Pension Danmark.

Aftale om supplerende ferie
Ferieaftalen går ud på, at udstationerende virksomheder nu skal sikre, at medarbejderne har det antal feriedage, som fremgår af den danske ferielov, men at ferien skal afvikles efter hjelmandets regler. Hvis de udstationerende medarbejdere har ret til færre feriedage, end den danske ferielov giver, supplerer virksomheden op til niveauet i den danske lov. Den udstationerende virksomhed skal altså supplere medarbejdernes ferie op til 5 ugers ferie med betaling af 12½ procent af lønnen, som er optjent ved arbejdet i Danmark.

Alternativt kan virksomheden og medarbejderne aftale, at det resterende feriebidrag udbetales til medarbejderne sammen med lønnen.

Udstationerede medarbejdere kan altså afholde ferie efter hjemlandets regler, men oppebærer samlet set feriepenge optjent under udstationeringen i Danmark i overensstemmelse med den danske ferielovs bestemmelser.

Aftale om overenskomsternes søgnehelligdagsbestemmelser
I forlængelse af ovennævnte ferieaftale har Dansk Byggeri og 3F endvidere aftalt, at de særlige regler, der er aftalt om ferie- og søgnehelligdage for udstationerede medarbejdere fremover skilles fra overenskomsternes almindelige søgnehelligdagsregler. Det betyder, at overenskomsternes bestemmelser om optjening og udbetaling af søgnehelligdags- og feriefridagsbeløb nu også gælder for udstationerende virksomheder.

Aftale om pensionsforhold for udstationerende virksomheder
Pensionsaftalen går ud på, at hvis den udstationerende virksomhed betaler bidrag til en supplerende pensionsordning i hjemlandet, undtages virksomheden fra at betale pensionsbidrag til PensionDanmark. Virksomheden kan i stedet indbetale differencen op til overenskomstens pensionssats til en supplerende pensionsordning for medarbejderne eller udbetale differencen som et løntillæg til medarbejderne. Pensionsbidraget skal beregnes af den samme løn, som indgår i pensionsgrundlaget.

Spørgsmål
Du kan kontakte Arbejdsgiversekretariatet i Dansk Byggeri på telefon 72 16 00 00 eller mail ags@danskbyggeri.dk, hvis du har spørgsmål.