Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Graviditetsbetinget sygefravær og fravær pga. fare for fostret – skærpet frist for anmodning om dagpengerefusion

Folketinget har netop vedtaget en ændring af barselsloven, som skærper reglerne for anmeldelse af fravær i forbindelse med fravær pga. enten graviditetsbetinget fravær eller fravær, når arbejdets særlige karakter medfører risiko for fostret eller graviditeten. Med virkning fra 1. januar 2017 skal fraværet anmeldes til Udbetaling Danmark senest 5 uger efter første fraværsdag

Med ændringen af barselsloven pr. 1. januar 2017 bliver reglerne for arbejdsgiverens ret til refusion af dagpenge ved graviditetsbetinget sygefravær eller fravær pga. arbejdets farlige karakter skærpet. Det vil fremover have konsekvenser for adgangen til refusion af dagpenge, hvis arbejdsgiveren ikke anmelder graviditetsbetinget sygefravær senest fem uger efter første fraværsdag. Tidsfristen for anmodning om refusion var tidligere inden 8 uger efter fraværsperiodens udløb. Anmeldelsen skal som hidtil ske til Udbetaling Danmark.

Ændringen betyder, at hvis en arbejdsgiver ikke har anmeldt en lønmodtagers graviditetsbetingende sygefravær fravær senest 5 uger efter den første fraværsdag, vil der først være ret til refusion af dagpenge fra det tidspunkt, hvor fraværet er anmeldt til Udbetaling Danmark.

Det er dog samtidig fastlagt i bekendtgørelsen, at Udbetaling Danmark kan udbetale refusion, hvis overskridelse af fristen i for anmeldelse skyldes driftsforstyrrelser hos NemRefusion af et omfang og en varighed, der har afskåret arbejdsgiveren fra at anmelde rettidigt. Tilsvarende gælder, hvis manglende rettidig anmeldelse skyldes forhold, som i det væsentlige må tilskrives lønmodtageren, skyldes forkert vejledning fra offentlige myndigheder eller andre, der må antages at have særligt kendskab til forholdene, eller når særlige omstændigheder i øvrigt taler derfor.

Ændringen af reglerne har alene betydning for adgangen til refusion for graviditetsbetinget sygefravær, og dermed ikke for refusion af barselsdagpenge under det efterfølgende barselsfravær.

Udbetaling Danmark

Spørgsmål kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet på telefon 72 16 00 00 eller mail: ags@danskbyggeri.dk