Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Kønsmæssig sammensætning af ledelsen – måltal og politikker

”Store virksomheder” har siden 2012 haft pligt til at udarbejde politikker for det underrepræsenterede køn i ledelsen. Derudover skal der afrapporteres om politikkerne i årsrapporten

Erhvervsstyrelsen har ved stikprøvekontrol af årsrapporter fra 2015 konstateret, at en del virksomheder ikke efterlever reglerne om at udarbejde politikker for det underrepræsenterede køn i ledelsen. Erhvervsstyrelsen vil derfor nu stramme kontrollen og håndhæve bødestraf.

Hvilke virksomheder er omfattet af reglerne:
Det er alene ”store virksomheder”, der er omfattet af reglerne.

En stor virksomhed er ifølge selskabsloven en virksomhed, som overskrider to af følgende kriterier i to på hinanden følgende regnskabsår:

  1. en balancesum på 156 mio. kr.
  2. en nettoomsætning på 331 mio. kr. og
  3. et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250.

Opstilling af måltal og politikker:
Hvis store virksomheder ikke har en ligelig fordeling af mænd og kvinder i det øverste ledelsesorgan, skal der opstilles måltal og politikker for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan.

Der skal også udarbejdes en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer.

Afrapportering i årsrapporten:
Virksomheder omfattet af disse regler skal årligt redegøre for deres måltal og politikker i årsberetningen. Afrapporteringen skal ske som en samlet redegørelse i ledelsesberetningen.

Dansk Byggeri skal derfor anbefale jer, at I tager kontakt til jeres revisor for at få vished om, at jeres politikker bliver afrapporteret i årsrapporten.

Spørgsmål:
Dansk Byggeri står naturligvis til rådighed for yderligere spørgsmål til reglerne, og kan kontaktes på 72 16 00 00.

Derudover kan I læse mere om reglerne i Erhvervsstyrelsens vejledning.