Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Mere om indholdet i OK-resultatet

Her følger uddybende information om overenskomstresultatet 2017. Flere medlemmer har været i tvivl om resultatet på især det udenlandske område. Dansk Byggeri kan slå fast, at der ikke er tale om kædeansvar, sådan som det har været udlagt i nogle medier

Dansk Byggeri har indgået aftale med 3F om en fornyelse af følgende overenskomster: Bygge- og Anlægsoverenskomsten, 3F/Industrioverenskomsten, Bygningsoverenskomsten, Mureroverenskomsten og Gulvoverenskomsten. Hovedindholdet i de indgåede forlig ser således ud:

Lønforhold

 • Mindstebetalingssatser/Minimallønssatser hæves med 2,00 kr. pr. time i henholdsvis 2017, 2018 og 2019
 • Genebetalingssatser (forskudt tid, holddrift m.v.) forhøjes med 1,6 % i henholdsvis 2017, 2018 og 2019
 • Priskuranter forhøjes med 1,8 % i 2017, 1,9 % i 2018 og 2,1 % i 2019
 • Minutfaktoren (Bygge- og anlæg og 3F/Industri)) forhøjes med 4 øre i 2017, 4 øre i 2018 og 5 øre i 2019
 • Elev- og lærlingesatser forhøjes med 1,7 % i henholdsvis 2017, 2018 og 2019
 • Søgnehelligdags- og feriefridagskontoen forhøjes med i alt 2 %, således 0,7 % i 2017, 0,7 % i 2018 og 0,6 % i 2019
 • Søgnehelligdags- og feriefridagsforskud forhøjes med 100,- kr. for voksne medarbejdere og 50,- kr. for ungarbejdere
 • Bidrag til Samarbejde og Arbejdsmiljø forhøjes med 5 øre i 2017 og 5 øre i 2018, i alt 10 ører.

Stigningerne træder i kraft med virkning fra den lønningsuge, hvori 1. marts indgår; første gang 1. marts 2017.

”Bløde pakker”

 • Loftet over betalingen til forældreorlov ophæves, således at der ydes fuld løn under forældreorlov svarende til det forventede indtægtstab i perioden. Hvis det forventede indtægtstab ikke kendes, beregnes løn under orlov på grundlag af indtjeningen de seneste 13 uger
 • Maksimumsatserne ved løn under sygdom, barns 1. sygedag m.v. forhøjes med 2,- kr. i henholdsvis 2017, 2018 og 2019 (dvs. på Bygge- og anlægsområdet og MUR til 143,- kr. og på Bygningsområdet til 141,- kr. pr. 1. marts 2017
 • Reglerne om barns første sygedag justeres. Hvis barnet bliver sygt i løbet af dagen, kan forælderen få fri resten af dagen, og den følgende dag er så barnets første sygedag
 • Medarbejderne kan indgå i en seniorordning 5 år fra folkepensionstidspunktet. Indbetalingerne til søgnehelligdagskontoen og pensionsbidrag kan anvendes til seniorfridage.

Øvrige ændringer

 • Mulighederne for at tilrettelægge arbejdstiden er udvidet. Efter de nye bestemmelser kan virksomheden varsle systematisk overarbejde med højst 5 timer om ugen (1 time om dagen), hvis der ikke kan opnås enighed lokalt om varierende ugentlig arbejdstid. Overarbejdet skal afspadseres inden for 12 måneder
 • De fagretlige regler er ændret, således at Dansk Byggeri nu har 10 arbejdsdage til at lave et svarskrift i faglige voldgifter mod tidligere 5 arbejdsdage
 • Parterne har endvidere aftalt en øget fælles arbejdsmiljøpolitisk indsats og en styrkelse af Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAM-BUS).


Udenlandsk arbejdskraft
I lighed med de tidligere overenskomstforhandlinger var udenlandsk arbejdskraft et afgørende tema under forhandlingerne. Ved forligsmandens mellemkomst opnåede parterne enighed om følgende 4 aftaler:

 • Et protokollat om lønfastsættelse og misforhold
 • Et protokollat om omgåelse – gældende i overenskomstperioden 2017-2020
 • Et protokollat om oplysninger om brug af underleverandører
 • Et protokollat om møde med arbejdsmarkedets parter og fælles informationsmøde

Fælles for aftalerne om lønfastsættelse og misforhold og om omgåelse er, at aftalerne efter Dansk Byggeris opfattelse ikke stiller virksomhederne ringere end de tidligere midlertidige aftaler fra overenskomstperioden 2014-2017.

Vedrørende aftale om lønfastsættelse og misforhold:
Aftalen om lønfastsættelse og misforhold bygger på, og svarer i realiteten til, de eksisterende bestemmelser om lønfastsættelse i overenskomsterne (dog minus Bygnings- og Gulvoverenskomsten) suppleret med sætninger om, at ”der er en vis lønspredning i den enkelte virksomhed”, at ”tillidsrepræsentanten kan tilkaldes som bisidder ved forhandlingerne” (om løn), samt at der i givet fald skal udarbejdes et referat over forhandlingerne. Der er således nu kommet bestemmelser om individuel lønforhandling ind i Bygnings- og Gulvoverenskomsterne.

Dansk Byggeri understreger dog, at de individuelle lønforhandlinger i alle Dansk Byggeris overenskomster stadig skal ske uden indblanding fra organisationernes side.

Vedrørende omgåelse
Reglernes anvendelse er begrænset til opgaver med en varighed på over 30 dage for den enkelte underentreprenør. Der stilles krav om, at en hvervgivers eventuelle omgåelse af overenskomsten betinger, at hvervgiveren er i ond tro, ligesom forbundet forgæves skal have udfoldet alle retlige bestræbelser på at inddrive efterbetalingskravet hos underentreprenøren. Reglerne om omgåelse er gældende for overenskomstperioden 2017-2020, og bestemmelserne bortfalder ved periodens udløb, med mindre andet aftales.

Vedrørende oplysninger om brug af underleverandører
På begæring fra en tillidsrepræsentant eller forbundet skal virksomheden oplyse, hvilke underentreprenører, der aktuelt udfører opgaver for virksomheden inden for overenskomstens faglige gyldighedsområde. Aftalen kan dog opsiges til bortfald med 6 måneders varsel til en overenskomstperiodes udløb.

Vedrørende møde med arbejdsmarkedets parter og fælles informationsmøde
Med denne aftale er Dansk Byggeri og 3F enige om at iværksætte en fælles oplysningsindsats med henblik på at udbrede kendskabet til den danske model, hvilket er i overensstemmelse med principperne i de nugældende overenskomster, hvor der i forvejen står, at virksomhederne i deres kontrakter med underentreprenører altid bør sikre sig, at underentreprenøren har indgående kendskab til de gældende danske overenskomst- og aftaleforhold.

Kommende forhandlinger
Dansk Byggeri er lige nu i gang med at indgå aftaler på de øvrige overenskomstområder (Industri,- Træ- og Møbeloverenskomsten, Jord- og Betonoverenskomsten, Murerarbejdsmænd i København, Maleroverenskomsten, Metal/Blik- og Røroverenskomsten, El-overenskomsten, HK og TL. Det forventes, at forligene i meget vidt omfang indeholder de samme elementer, som anført ovenfor.

Forventes færdig efter påske 
De indgåede forlig indgår i det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på hele det private arbejdsmarked i slutningen af marts. Med en afstemningsperiode på ca. 3 uger forventes det endelige resultat først at foreligge i ugen efter påske.

Informationsmøder 
Dansk Byggeri er endvidere i fuld gang med at planlægge informationsmøder om de nye overenskomster rundt omkring i Danmark. Møderne planlægges afholdt inden påske.

Vent med lokale aftaler 
Dansk Byggeri informerer vores medlemmer, når afstemningsresultatet er kendt, men vi skal alligevel nu opfordre virksomhederne til ikke at foretage lokale lønforhandlinger, før afstemningsresultatet er kendt.