Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Overenskomstresultater på funktionærområdet

Dansk Byggeri har indgået forlig med HK Privat og Teknisk Landsforbund om fornyelse af HK-overenskomsten og Teknikeroverenskomsten for en tre-årig periode. Her følger hovedpunkterne i forligsresultatet

Nedennævnte forligsresultater indgår i Forligsmandens mæglingsforslag, som inden længe sendes til afstemning. Afstemningsresultatet forventes offentliggjort i slutningen af april. Eventuelle betalingssatser skal derfor ikke reguleres, før efter den endelige afstemning er offentliggjort.

 

Lønforhold:

 • Særlig opsparing – HK- og Teknikeroverenskomstens § 3:
  Pr. 1. marts 2017 forhøjes den særlige opsparing med 0,7 %, således at der fra denne dato indbetales 2,7 % af den A-skattepligtige løn til den særlige opsparing. Den 1. marts 2018 forhøjes den særlige opsparingsprocent til i alt 3,4 % og den 1. marts 2019 forhøjes opsparingsprocenten til i alt 4,0 %. Den særlige opsparing beregnes af den A-skattepligtige løn.
 • Elevsatserne:
  Elev og lærlingesatser forhøjes med 1,7 % i henholdsvis 2017, 2018 og 2019.
 • Betaling til Fonden for samarbejde og uddannelse:
  Betalingen til Fonden for samarbejde og uddannelse forhøjes med 5 øre i 2017 og 5 øre i 2018.

Funktionsløn:

 • Til medarbejdere, der er omfattet af Teknikeroverenskomsten, kan der fra 1. marts 2017 indgås aftale om funktionsløn. Ved sådan aftale kan det bestemmes, at lønnen også omfatter betaling for overarbejde med den virkning, at der ikke ydes overarbejdsbetaling. Aftalen skal stå i forhold til lønnen, stillingsindhold og overarbejdets omfang. Funktionslønnen skal drøftes ved den årlige lønsamtale.
 • Aftale om funktionsløn er allerede en mulighed efter HK-overenskomsten.

24. december:

 • Medarbejdere, der er omfattet af Teknikeroverenskomsten, får nu også ret til fri med løn den 24. december. Denne ret har medarbejdere, der er omfattet af HK-overenskomsten, i forvejen.

Supplerende lønsystemer:

 • Der kan individuelt eller kollektivt aftales andre eller supplerende lønsystemer, der kan afpasses efter den lokale virksomheds særlige forhold.

Systematisk overarbejde:

 • I virksomheder med varierende produktionsbehov, og hvor de lokale parter forgæves har forsøgt at indgå aftale om varierende ugentlig arbejdstid, kan virksomheden efter nærmere fastsatte regler varsle systematisk overarbejde, dog maks. 5 timer pr. uge og en time pr. dag. Overarbejdet skal afspadseres, med mindre andet aftales, inden 12 måneder efter dets udførelse.

"Bløde pakker": 

 • Loftet over betalingen til forældreorlov ophæves, således at der i lighed med under graviditetsorloven, fædreorloven og i barselsorlovsperioden tillige ydes fuld løn under forældreorlov.
 • Reglerne om barns første sygedag justeres. Hvis barnet bliver sygt i løbet af dagen, kan forælderen få fri resten af dagen, og den følgende dag er så barnets første sygedag.
 • Medarbejderne kan indgå i en seniorordning 5 år fra folkepensionstidspunktet. Indbetalingerne til den særlige opsparingsordning og pensionsbidrag kan anvendes til seniorfridagene.
 • Sygdom betragtes som hindring for afspadsering af overarbejde, forudsat at medarbejderen melder sig syg inden normal arbejdstids begyndelse den dag, hvor afspadseringen skulle have fundet sted.

Optrapningsordning:

 • Nyindmeldte medlemmer kan kræve, at bidraget til den særlige opsparing optrappes over en periode på 3 år.


Spørgsmål
Spørgsmål om aftalerne med HK Privat og Teknisk Landsforbund kan rettes til Arbejdsgiversekretariatet på telefon 72 16 00 00.