Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Trepartsaftalen om flere faglærte og flere praktikpladser

Læs om højere lønrefusion til elever på skoleophold, praktikbonus og fordelsbonus fra 2017. Læs endvidere om de kommende ændringer med praktikpladsafhængigt AUB-bidrag fra 2018.

Aftalen er kompliceret, og alt er endnu ikke afklaret. Vi svarer selvfølgelig gerne på spørgsmål i det omfang vi kan, og vi kommer til løbende at informere om konsekvenserne i aftalen i takt, med at lovgivningen på området kommer på plads.

Kontakt:
Uddannelseschef Jesper Juul Sørensen, tlf. 72 16 01 80
Underdirektør Louise Pihl, tlf. 72 16 01 77

Ændringer som følge af trepartsaftalen fra 1. januar 2017
Trepartsaftalen fra august 2016 om flere faglærte og flere praktikpladser betyder, at der fra 2017 indføres følgende initiativer for at styrke indgåelsen af uddannelsesaftaler:

Lønrefusionen til elever på skoleophold sættes op med 7,4 %
De nye lønrefusionssatser i 2017 er herefter:

Elever
Lønrefusion fra AUB pr. skoleuge  
1. år 2.520 kr.
2. år 2.790 kr.
3. år 3.150 kr.
4. år 3.710 kr.
Voksen 5.030 kr.

Praktikbonus til virksomheder, der tager flere lærlinge end de foregående tre år
Virksomheder, der tager flere lærlinge, end de har gjort de i gennemsnit har gjort de foregående tre år (2014-2016), kan få en bonus på op til 15.000 kr. pr. ekstra praktikårselev.

En praktikårselev opgøres ved at se på antallet af dage fra uddannelsesaftalens start til den afsluttes. Startdatoen er det tidspunkt, hvor eleven rent faktisk påbegynder et forløb, dvs. ikke datoen for indgåelse af aftalen. Perioden fra start til slut betegnes som praktikdage. Skoleperioder omfattet af uddannelsesaftalen indgår dermed også i opgørelsen af praktikdage. Praktikårselever beregnes på følgende måde:

Praktikårselev = Praktikdage/365

Størrelsen af praktikbonussen fastlægges endeligt af AUB primo 2018. Der er afsat en pulje på 20 mio. kr. til bonussen, og derfor kan beløbet blive mindre end 15.000 kr., hvis mange virksomheder er berettiget til bonus.

Bonussen størrelse for 2017 offentliggøres medio 2018 på virk.dk, og AUB udbetaler bonus til de berettigede arbejdsgiveres NemKonto.

Man skal altså ikke søge praktikbonus, men man vil få en meddelelse fra AUB, hvis man er berettiget til den.

 

Fordelsbonus til virksomheder, der tager lærlinge på fordelsuddannelser

Virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med lærlinge på fordelsuddannelser, vil kunne få en fordelsbonus på op til 5.000 kr.

 Størrelsen af fordelsbonussen fastlægges endeligt af AUB primo 2018. Der er afsat en pulje på 20 mio. kr. til bonussen, og derfor kan beløbet blive mindre end 5.000 kr., hvis mange virksomheder er berettiget til bonus.  

Bonussens størrelse for 2017 offentliggøres medio 2018 på virk.dk, og AUB udbetaler bonus til de berettigede arbejdsgiveres NemKonto. 

Man skal altså ikke søge fordelsbonus, men man vil få en meddelelse fra AUB om den, hvis man er berettiget til den. 

Det er kun uddannelsesaftaler indgået efter 1. januar 2017, der kan udløse fordelsbonus.

 

Forventede fordelsuddannelser inden for bygge- og anlæg i 2017

Følgende uddannelser er på listen over mulige fordelsuddannelser i 2017: 

 • Tømrer

 • Gulvlægger

 • Tækkemand

 • Anlægsstruktør

 • Bygningsstruktør

 • Brolægger

 • Tagdækker

 • Maskinsnedker

Disse uddannelser er på listen, fordi det er inden for rækkevidde, at de vil kunne leve op til kravene til en fordelsuddannelse.

 

For at være en fordelsuddannelse må der på landsplan maksimalt være 15 % af den samlede uddannelsestid, blandt eleverne inden for faget, der foregår i skolepraktik. Samtidig skal 90 % af alle elever tre måneder efter de har afsluttet grundforløbet, være i gang med en ordinær uddannelsesaftale eller en kort uddannelsesaftale.

Som det ser ud lige nu er det kun tagdækkeruddannelsen, der lever op til kravene til at være en fordelsuddannelse. De øvrige fag skal indgå langt flere praktikpladsaftaler med eleverne senest tre måneder efter elevernes afslutning af grundforløbet. Også skolepraktikken skal for tømrernes vedkommende nedbringes markant. Det kræver især, at man undgår delaftaler og i stedet indgår korte aftaler eller ordinære aftaler.

Primo 2018 vil det blive gjort op, om uddannelserne rent faktisk levede op til kravene om at være fordelsuddannelser, og på den baggrund vil der blive udbetalt fordelsbonusser medio 2018.


AUB-bidraget i 2017
AUB-bidraget i 2017 opkræves som hidtil og forventes i 2017 at blive i alt 2837 kr. pr. medarbejder. Det endelige beløb er endnu ikke offentliggjort på ATP’s hjemmeside.


Ændringer som følge af trepartsaftalen fra 1. januar 2018

Praktikpladsafhængigt AUB-bidrag
Fra 1. januar 2018 indføres der et praktikpladsafhængigt AUB-bidrag.

Alle virksomheder vil få en måluddannelsesratio. Hvis en virksomhed ikke lever op til sin måluddannelsesratio, vil den skulle betale 27.000 kr. pr. praktikårselev, den mangler at uddanne.

Mangler en virksomhed fx at uddanne 0,5 praktikårselev, vil den skulle betale 0,5 x 27.000 kr. = 13.500 kr. mere i AUB-bidrag.

Beløbet på 27.000 kr. pr. manglende praktikårselev, ligger fast i perioden 2018-2020, herefter vil det blive genberegnet.

Måluddannelsesratio
Fra 2018 får alle virksomheder beregnet en individuel måluddannelsesratio, der fortæller, hvor mange elever virksomheden som minimum skal uddanne for at undgå at betale mere til AUB.

For virksomheder i bygge- og anlægsbranchen vil måluddannelsesratioen (som det ser ud i de foreløbige beregninger) i gennemsnit være ca. 3,6 lærlinge pr. 100 faglærte.

Dette er et foreløbigt tal og et gennemsnitstal. Den endelige måluddannelsesratio vil blive meldt ud via et brev fra AUB til hver enkelt virksomhed i april 2018. Vi arbejder dog for, at beregningerne af måluddannelsesrationen vil kunne meldes ud i januar 2018.

Måluddannelsesratioen vil blive genberegnet hvert år og meddelt virksomheden i starten af året.

Måluddannelsesrationen afspejler, hvor mange faglærte (personer med en erhvervsuddannelse som højst fuldførte uddannelse) virksomheden har ansat, og hvor mange lærlinge virksomheden på den baggrund bør have ansat, hvis vi samlet set fremover skal sikre, at der er tilstrækkelig mange faglærte i arbejdsstyrken.

Faglærte er opgjort på baggrund af, at højst fuldførte uddannelse er en erhvervsuddannelse. Det betyder, at bagere, der fx arbejder som ufaglærte i bygge- og anlægsbranchen, tæller som faglærte på trods af, at de ikke umiddelbart anvender deres uddannelse.

Beregningen af den enkelte virksomheds måluddannelsesratio bygger på en arbejdsstyrkefremskrivning, som DA laver til AUB. En virksomhed vil få en højere ratio, hvis den bruger mange faglærte inden for områder med mangel på faglært arbejdskraft. Men tilsvarende vil det også vægte højere, hvis man uddanner lærlinge inden for områder med mangel på arbejdskraft.

Det betyder, at måluddannelsesratioen for de enkelte virksomheder kan variere, for nogle vil den måske være 3,3 % lærlinge og for andre 4 % lærlinge.

Derudover foretages der ved beregningen en vægtning i forhold til, hvor meget virksomhederne på hele arbejdsmarkedet i gennemsnit uddanner (75 % -vægt), og hvor meget virksomhederne i branchen i gennemsnit uddanner (25 % -vægt).

Nedsættelse af AUB-bidraget for faglærte medarbejdere
Samtidig med at der indføres et praktikpladsafhængigt AUB-bidrag lettes alle virksomheder med ca. 295 kr. i AUB-bidrag for faglærte (personer med en erhvervsuddannelse som højst fuldførte uddannelse).

Det svarer samlet set til en besparelse på ca. ¼ mia. kr., som arbejdsgiverne i dag via AUB betaler til skolepraktikelever. Det forventes at det tilsvarende beløb vil blive opkrævet af AUB via merbetalingen på 27.000 kr. pr. manglende praktikårsværk hos virksomheder, der ikke lever op til målratioen.

Udenlandske medarbejdere
Udenlandske medarbejdere vil fremover, når de kommer til Danmark, blive registret, så det fremgår, om de er faglærte. Udlændinge, der allerede er i Danmark, vil blive registreret på baggrund af deres arbejdsfunktion. Det vil sige, at udenlandske medarbejdere kommer til at indgå i beregningerne af det praktikpladsafhængige AUB-bidrag.

Portal på virk.dk med overblik over AUB-betalinger
Det er aftalt, at der skal oprettes en brugervenlig portal på virk.dk, der formodentlig kommer til at indeholde følgende oplysninger: 

 • Virksomhedens måluddannelsesratio
 • Virksomhedens aktuelle uddannelsesratio (opdateres løbende)
 • Antal erhvervsuddannende medarbejdere
 • Antal elever i praktik
 • Vil virksomheden på baggrund af aktuelle elevtal kunne opnå praktikpladsbonus – ja/nej
 • Hvor mange praktikårselever mangler virksomheden for at opfylde ratio med afsæt i aktuelle elevtal
 • Hvilke merbidrag skal virksomheden betale med den aktuelle uddannelsesratio.

Første årsopgørelse medio 2019
Første opkrævning fra AUB, der tager udgangspunkt i det nye praktikpladsafhængige AUB-bidrag, vil komme medio 2019, hvor alle virksomheder modtager et praktikpladsregnskab (en årsopgørelse) fra AUB.

Praktikpladsregnskabet/årsopgørelsen indeholder oplysninger om: 

 • Måluddannelsesratio
 • Antal erhvervsuddannede medarbejdere
 • Endeligt antal praktikårselever
 • Endelig uddannelsesratio
 • Eventuel mangel på praktikårselever
 • Konsekvens i form af merbidrag
 • Fordelsbonus
 • Praktikpladsbonus
 • Bidragsnedsættelse (pr. erhvervsuddannet medarbejder)
 • Samlet afregningsbeløb
 • Detaljer om elever mv.

Fritagelse for merbidrag til AUB
Virksomheder, der ikke lever op til deres måluddannelsesratio, men som forgæves har slået en eller flere praktikpladser op, kan blive fritaget for at betale merbidrag. Det gælder: 

 • Hvis virksomheden kan dokumentere, at praktikpladsen har været slået op i mindst tre måneder på praktikpladsen.dk, og ingen skole har henvist en ansøger, der har bestået det relevante grundforløb
 • Hvis virksomheden efter behandling af en eller flere ansøgninger har underrettet ansøgernes skole om, at ansøgerne ikke havde gennemført det relevante grundforløb
 • Hvis eleven afslår virksomhedens tilbud om praktikplads
 • Hvis der ikke er registreret søgende elever på uddannelsen på den nye praktikpladsportal.

Virksomhederne skal være godkendt til det antal lærlinge, som de søger fritagelse for, og de kan kun fritages for den tid praktikpladsen har været slået op som ledig på praktikpladsen.dk.

Det er AUB, der skal søges om fritagelse, og det vil kunne foregå via portalen praktikpladsen.dk. AUB behandler ansøgninger om fritagelse. AUB kan i tvivlstilfælde inddrage de faglige udvalg.

Enkeltmandsvirksomheder og virksomheder med kun en medarbejder
Virksomheder, der ikke har ansatte, skal ikke betale til AUB og bliver derfor ikke omfattet af det praktikpladsafhængige AUB.

Virksomheder, der kun har en ansat, er i dag fritaget for at betale bidrag til AUB, og det vil de fortsat være.

Virksomheder der slet ikke uddanner erhvervsuddannelseslærlinge
Virksomheder, der enten ikke har mulighed for at uddanne faglært arbejdskraft, eller som ikke ønsker at uddanne kommer til at betale knap 700 kr. mere til AUB pr. faglært beskæftiget, end de gør i dag.

De 700 kr. pr. faglært er beregnet ud fra kravet om, at virksomheder, der ikke lever op til deres måluddannelsesratio, skal betale 27.000 kr. pr. manglende praktikårselev, og at måluddannelsesratioen i bygge og anlægsbranchen i gennemsnit vil være ca. 3,6 % lærlinge. Samtidig med at AUB-bidraget generelt sættes ned med ca. 295 kr. for faglærte.

Dansk Byggeri har en række brancheområder, som ikke er uddannelsesdækket med erhvervsuddannelser, men som i stor udstrækning anvender faglært arbejdskraft fra andre fagområder og ufaglærte. Disse brancher har pt. ikke mulighed for at uddanne faglærte, men vil blive omfattet af det praktikpladsafhængige AUB-bidrag, fordi de har faglærte ansat. Stilladssektionen og Nedrivnings- og miljøsaneringssektionen, som bliver særlig ramt, har derfor besluttet at undersøge muligheden for, at deres kontraktuddannelser bliver lavet om til erhvervsuddannelser.

Praktikbonus til virksomheder, der tager flere lærlinge end de foregående tre år fra 2018
Virksomheder, der lever op til deres måluddannelsesratio og tager flere lærlinge, end de i gennemsnit har gjort de foregående tre år, kan få en bonus på op til 15.000 kr. pr. ekstra praktikårselev.

Bortset fra at praktikbonus fra 2018 kun gives til virksomheder, der lever op til deres måluddannelsesratio gælder de samme betingelser, som er gældende for praktikbonussen i 2017.

Praktikpladsbonus til fordelsuddannelser fra 2018
Virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med lærlinge på fordelsuddannelser, vil kunne få en fordelsbonus på op til 5.000 kr.

Der offentliggøres hvert år primo året en ny liste over mulige fordelsuddannelser. Derudover gælder de samme betingelser, som er gældende for fordelsbonussen i 2017.

Dansk Byggeris holdning
Dansk Byggeri mener, at principperne i trepartsaftalen grundlæggende er rigtig gode. De virksomheder, der ikke uddanner tilstrækkeligt skal have et øget økonomisk incitament til at uddanne. Vi havde dog gerne set nogle endnu stærkere og mere entydige bonusordninger. Det ville kunne tilskynde de virksomheder, der allerede i dag gør det godt til at uddanne endnu flere.

 

 

 

Kontakt

Jesper Juul Sørensen
Uddannelseschefjjs@danskbyggeri.dk72160180 / 21665020Regionalpolitik, arbejdsmarked og uddannelse (RAU)

Kontakt

Louise Pihl
Underdirektørlop@danskbyggeri.dk72160177 / 25666312Regionalpolitik, arbejdsmarked og uddannelse (RAU)