Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ny lov om arbejdsmiljø

Folketinget har pr. 1. januar 2016 vedtaget en række ændringer af den eksisterende lov om arbejdsmiljø.

Lovændringerne kommer til at påvirke Bygge- og Anlægsvirksomhederne på flere måder:

 1. Flere kontrolbesøg fremover
 2. Arbejdstilsynet vil offentliggøre virksomheder under skærpet tilsyn
 3. Nye bødestørrelser gør det dyrere for store virksomheder

Flere kontrolbesøg fremover
Fra nu af vil Arbejdstilsynet føre flere risikobaserede tilsyn med virksomhederne ud fra en såkaldt indeksmodel. Det vil sige, at de virksomheder, man vurderer, har størst risiko for at have problemer med arbejdsmiljøet, vil få flest besøg fra Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet vurderer risikoen for, at en virksomhed kan have problemer med arbejdsmiljøet på baggrund af virksomheds- og brancheparametre. Det kan fx være antallet af anmeldte ulykker eller tidligere afgørelser.

Ændringerne betyder, at virksomheder i Bygge- og Anlægsbranchen, der generelt vurderes til at være en udsat branche, kan forvente flere besøg i perioden 2016-2019.

Virksomheder vil også i fremtiden blive varslet om Arbejdstilsynets besøg minimum én måned inden, men fremover kan varslingen ske digitalt og ikke kun telefonisk. Når man modtager et varsel fra Arbejdstilsynet om et kommende risikobaseret tilsyn, er det en god idé at bruge tiden på at forberede sig på tilsynet. Du kan få vejledning ved at ringe til enten Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-Bus) eller Dansk Byggeri.

Arbejdstilsynet vil offentliggøre virksomheder under skærpet tilsyn
Fremover vil nogle forbud fra Arbejdstilsynet resultere i, at en virksomhed bliver udtaget til et skærpet tilsyn og offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside. Virksomhedens navn vil således være offentligt tilgængeligt i perioden mellem forbuddet er afgivet og det skærpede tilsyn er gennemført, hvorefter virksomhedens navn bliver fjernet igen, hvis der ikke findes nye overtrædelser.

Dansk Byggeri har sikret, at offentliggørelsen kun sker på en underside til Smiley-ordningens hjemmeside og ikke på Arbejdstilsynets hovedside.

Du kan ikke blive udtaget til skærpet tilsyn i forbindelse med forbud givet under et risikobaseret tilsyn, men kun hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg i forbindelse med ulykkesundersøgelser, aktioner, klager over arbejdsmiljøet eller tilsyn af større infrastruktur projekter og social dumping-indsatser.

Arbejdsmiljøcertificerede virksomheder kan ikke komme under skærpet tilsyn, men kun få et såkaldt kontrolbesøg.

Det skærpede tilsyn gennemføres uanmeldt indenfor maksimalt 4 uger på det arbejdssted, hvor forbuddet blev afgivet.

Der indgår tre elementer i det skærpede tilsyn: 

 • Det kontrolleres om forbuddet er efterkommet
 • Det kontrolleres at arbejdet udføres forsvarligt
 • Man snakker med ansatte og arbejdsleder om, hvordan de kan forebygge mod alvorlige sikkerheds- og sundhedsmæssige risici

Nye bødestørrelser
Fremover vil bøder for overtrædelse af Arbejdsmiljøloven blive udregnet efter en ny skala. Det betyder bl.a., at store virksomheder risikerer større bøder, hvis Arbejdstilsynet finder overtrædelser, når de gennemfører kontrolbesøg på arbejdspladsen.

Den nye lovgivning betyder, at når Arbejdstilsynet er på kontrolbesøg hos en virksomhed, vil de kigge efter fire ting:

 1. Er der sket en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen?
 2. Har overtrædelsen medført alvorlig personskade eller dødsfald?
 3. Er der skærpende omstændigheder?
 4. Er der særligt skærpende omstændigheder?

Hvis Arbejdstilsynet finder, at der er sket en almindelig eller grov overtrædelse af lovgivningen, vil virksomheden få en bøde. Bødens størrelse afhænger herefter af, om overtrædelsen har resulteret i en alvorlig personskade eller et dødsfald eller risiko herfor, om der er skærpende eller særligt skærpende omstændigheder og af virksomhedens størrelse.

Skærpende omstændigheder giver et tillæg til bøden på 10.000 kr. hvis:

 • Virksomheden tidligere har fået et påbud, der ikke er efterlevet
 • Virksomheden har haft økonomisk gevinst ved overtrædelsen
 • Overtrædelsen var forsætlig eller groft uagtsom

Særligt skærpende omstændigheder giver et tillæg til bøden på 20.000 kr. hvis:

 • En person under 18 år har været udsat for skade eller risiko for skade
 • Flere personer har været udsat for skade eller risiko for skade
 • Virksomheden inden for 4 år har været dømt for en grov overtrædelse

Når den endelige bøde udregnes, lægges grundbøden sammen med tillæg for skærpende eller særligt skærpende omstændigheder. Herefter differentieres bøden efter virksomhedens størrelse:

Bødestigninger efter virksomhedsstørrelse

0-9 ansatte

10- 34 ansatte

35-99 ansatte

100 eller flere

0 %

50 %

75 %

100 %

De procentvise tillæg bliver lagt til den samlede bøde. Det betyder, at store virksomheder i fremtiden vil opleve, at bøderne ofte vil være større end hidtil. Hvis du har mindre end 10 ansatte, vil du kun i mindre grad blive berørt af bødestigningerne.

Hvad kan jeg bruge Dansk Byggeri til?
Hvis du er i tvivl om indholdet af lovændringerne, eller om hvordan de kommer til at påvirke din virksomhed, er du altid velkommen til at kontakte Dansk Byggeris Arbejdsmiljøafdeling på: 72 16 00 00.

Du kan også kontakte os, hvis du har fået et påbud eller en afgørelse fra Arbejdstilsynet. Vi kan hjælpe med at vurdere sagen og rådgive dig om, hvad dine muligheder er, for at klage eller køre sagen i retten.

Du kan læse mere om lovændringerne på Arbejdstilsynets hjemmeside

 

Kontakt Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøafdelingen

Telefon: 72 16 00 00