Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

AES-bidragssatser for 2018 er nu klar

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, AES, opkræver bidrag og udbetaler erstatning, hvis en lønmodtager bliver ramt af en erhvervssygdom. Ordningen er finansieret af Danmarks ca. 200.000 arbejdsgivere

Ligesom i 2017 opkræves der via AES en såkaldt arbejdsskadeafgift. Afgiften er pålagt alle danske virksomheder, men rammer desværre hårdt for virksomheder i bygge- og anlægsbranchen, fordi afgiften er udregnet på grundlag af antallet af ulykker og erhvervssygdomme, og branchen har relativt mange arbejdsulykker.

 

Satser for bygge- og anlæg

Dansk Byggeris medlemsvirksomheder er hovedsageligt omfattet af en af nedenstående hovedbranchegrupper. Bidragssatser for de øvrige branchegrupper kan findes på www.virk.dk.

 

Branche-kode

Branchegruppe

AES bidrag

Arbejdsskade-afgift

Samlet opkrævning årligt pr. fuldtidsansat*

11

Råstofudvinding

637

70

709

22

Industri

1000

314

1316

 

41

Bygge og anlæg – øvrige

1593

485

2080

71

Finansiering og forretningsservice

193

128

323

83

Offentlige og personlige tjenester, bl.a. renovation

487

499

988

* Der er indregnet 2 kr. i omkostninger til arbejdsskadeafgift i den samlede opkrævning pr. fuldtidsansat pr. år.

 

Hvad er AES?

I 1999 besluttede Folketinget at oprette Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). Formålet var at etablere en forsikringsordning, der udbetaler erstatninger for anerkendte erhvervssygdomme. AES har siden starten været obligatorisk for alle private og offentlige arbejdsgivere i Danmark. AES skal økonomisk hvile i sig selv. Derfor dækker arbejdsgivernes og de selvstændiges bidrag til AES alle udgifter til erstatninger og administration.

 

Hvad er en erhvervssygdom?

En erhvervssygdom er en sygdom eller lidelse, som skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under. Det vil sige, at sygdommen skal være opstået på grund af påvirkninger på arbejdet, og at sammenhængen mellem påvirkningerne og sygdommen er kendt i den medicinske forskning. Sagt på en anden måde, må det ikke være overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes andre forhold end arbejdet.

 

Arbejdsskadestyrelsen afgør sagerne

Det er hos Arbejdsskadestyrelsen, at en medarbejder eller dennes tandlæge eller læge skal anmelde en sag, hvis medarbejderen mener at have pådraget sig en erhvervssygdom. Arbejdsskadestyrelsen står for hele sagsbehandlingen og afgør, om medarbejderen har ret til erstatning. Hvis det vurderes, at medarbejderen har ret til erstatning for en pådraget erhvervssygdom, udbetaler AES erstatningen til den pågældende medarbejder.

 

Dansk Byggeri mener

Dansk Byggeri er imod den årlige arbejdsskadeafgift, da den desværre ikke bidrager til et bedre arbejdsmiljø. Afgiften udregnes på bagrund af antallet af arbejdsskader i en hel branche og fordeles på virksomhederne efter antallet af medarbejdere. Det betyder, at en virksomhed, der gør en stor indsats for arbejdsmiljøet, stadig skal betale samme bidrag, som en virksomhed, der intet gør. Afgiften falder først, når alle i branchen forbedrer arbejdsmiljøet.

 

Den nuværende udformning giver derfor ingen økonomiske incitamenter til at forbedre arbejdsmiljøet, men er alene en øget udgift på virksomhederne.

 

Kontakt

Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsmiljø, tlf. 72 16 00 00.

 

Kontakt Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøafdelingen

Telefon: 72 16 00 00