Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Virksomheder, der ikke har nøgletal

Hvad gør man, hvis bygherren kræver udarbejdelse af nøgletal, og man ikke har mulighed for at udarbejde dem? Udarbejdelse af nøgletal var indtil udgangen af oktober 2015 et krav i visse byggerier, og derfor kan man søge inspiration i de tidligere gældende regler

Indtil udgangen af 2015 gjaldt Bekendtgørelsen om nøgletal for statsbyggeri m.v. og Bekendtgørelsen for alment byggeri m.v. Begge bekendtgørelser gav virksomheder, der ikke havde nøgletal, mulighed for at blive udvalgt til en opgave. Dette skyldes det grundlæggende princip om, at tilbudsgivere skal behandles lige, hvilket naturligvis også gælder, selvom de tidligere bekendtgørelser ikke længere gælder. 

Den enslydende bestemmelse i de to bekendtgørelser lød således:

"Bygherren skal sikre ligebehandling af samtlige potentielle tilbudsgivere, herunder forlange at tilbudsgivere, som ikke er i besiddelse af nøgletal, skal aflevere tilsvarende oplysninger attesteret af en uvildig tredjepart."

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggeri m.v. (historisk)
Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. (historisk)

Entreprenør- og byggevirksomheder, der ikke havde nøgletal, kunne opfylde dokumentationskravet i forbindelse med en udvælgelse, fx en prækvalifikation, bl.a. ved hjælp af udtalelser fra tidligere bygherrer eller anden dokumentation, der belyste virksomhedens formåen på de relevante områder.

Oplysningerne skulle være attesteret af en uvildig tredjepart for at sikre, at den bygherre, der skulle udvælge en virksomhed til en opgave, kunne have tillid til oplysningerne. Bygherren havde ikke pligt til at efterprøve dokumentationen, men havde alene pligt til at stille krav herom.

Det betød i praksis, at virksomheden kunne træffe aftale med en bygherre om, at denne sammen med entreprenøren eller byggevirksomheden i en konkret entreprise udfyldte et skema med oplysninger svarende til nøgletallene i bilaget til bekendtgørelserne.

Det drejede sig om:

  • Relativ afvigelse mellem planlagt og faktisk udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser
  • Antal mangler indført i afleveringsprotokollen klassificeret efter alvor
  • Økonomisk værdiansættelse af mangler
  • Manglers betydning for ibrugtagningen
  • Ulykkesfrekvens udtrykt som antal anmeldte arbejdsulykker sat i forhold til entreprisesummen opgjort pr. milliard kr.
  • Bygherrens tilfredshed med byggeprocessen
  • Kundeloyalitet

Se et eksempel på et skema fra Byggeriets Evalueringscenter
 
Disse oplysninger kunne virksomheden bruge for at blive udvalgt til en konkurrence om en entreprise, fx i forbindelse med en prækvalifikation.

Attesteringen af oplysningerne af tredjepart kunne udføres af fx virksomhedens advokat, revisor eller af en rådgiver – arkitekt eller ingeniør. Den tredjepart, der attesterede oplysningerne, skulle være uafhængig af personlige eller økonomiske interesser i den virksomhed og i den sag oplysningerne vedrørte. Derfor ville fx den rådgiver, der for bygherren havde ledet byggeopgaven, typisk ikke opfylde kravet om uafhængighed i den konkrete opgave.
  

Nye virksomheder, der ikke har nøgletal

For helt nystartede virksomheder, der ikke kunne aflevere den fornødne dokumentation til brug for udvælgelsen, skulle bygherren i stedet definere, hvilken anden dokumentation, der kunne anvendes til at dokumentere virksomhedens formåen på området.

Kontakt

Juridisk afdeling
Tlf.: 72 16 00 00

Juridisk hotline
mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
fredag kl. 8.00-14.00

Mød Juridisk afdeling

Vidste du, at du i Juridisk afdeling kan få hjælp til fortolkning af konkrete aftalevilkår?

Læs mere i Juridisk afdelings præsentationsfolder