Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ansættelse

Alle lønmodtagere skal have et ansættelsesbevis inden 1 måned efter ansættelsen

Ansættelsesbeviset skal være skriftligt og medarbejderen skal have ansættelsesbeviset senest 1 måned efter ansættelsen. Ifølge retspraksis skal medarbejderen også have et ansættelsesbevis, selv om medarbejderen opsiger sin stilling eller bliver sagt op inden en måned.

Ændres vilkårene for ansættelsesforholdet, skal medarbejderen have skriftlig meddelelse herom senest 1 måned efter, at ændringen træder i kraft.

Find Dansk Byggeris ansættelsesbeviser

Timelønnet 

Funktionærer

Funktionærlignende ansættelse

Andre ansættelsesbeviser


Er du i tvivl om udfyldelse af et ansættelsesbevis, eller har du spørgsmål til reglerne om ansættelsesbeviser, er du velkommen til at kontakte Arbejdsgiversekretariatet i Dansk Byggeri på tlf. 7216 0000 eller ags@danskbyggeri.dk

FAQ

 • Hvornår skal alle medarbejderne have et ansættelsesbevis?

  Alle lønmodtagere, hvis ansættelsesforhold skal vare over 1 måned og hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer, skal ifølge ansættelsesbevisloven have et ansættelsesbevis fra arbejdsgiveren. Ansættelsesbeviset skal være skriftligt og medarbejderen skal have ansættelsesbeviset senest 1 måned efter ansættelsen.

  Ifølge retspraksis skal medarbejderen også have et ansættelsesbevis selv om medarbejderen opsiger sin stilling eller bliver opsagt inden en måned.

  Ændres vilkårene for ansættelsesforholdet, skal medarbejderen have skriftlig meddelelse herom senest 1 måned efter, at ændringen træder i kraft.

 • Hvad skal der stå i ansættelsesbeviset?

  Ifølge ansættelsesbevisloven skal følgende oplysninger fremgå af ansættelsesbeviset:

  1. Arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse
  2. Arbejdsstedets beliggenhed
  3. Beskrivelse af arbejdet (stilling, titel, jobkategori)
  4. Begyndelsestidspunkt
  5. Forventet varighed (tidsbegrænset ansættelse)
  6. Ferie, herunder om der er løn unde ferie
  7. Opsigelsesvarslet for arbejdsgiveren og medarbejderen
  8. Løn og andre tillæg f.eks. pension, kost, fri bil mv.
  9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid
  10. Kollektive overenskomster eller love der gælder for ansættelsesforholdet f.eks. funktionærloven
  11. Andre væsentlige vilkår f.eks. regler om sygemelding, tavshedspligt, barselsregler mv.

  For timelønnede og funktionærer, der er omfattet af en overenskomst, er det nok at give de oplysninger, der er nævnt i punkt 1-5 samt punkt 10. Ansættelsesbeviser til timelønnede og funktionærer findes på Dansk Byggeris hjemmeside.

 • Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis

  Hvis en medarbejder ikke har fået et ansættelsesbevis inden 1 måned - eller har medarbejderen ikke fået oplysning om ændringer inden 1 måned - kan medarbejderen kræve godtgørelse.

  Den 1. marts 2007 blev godtgørelsesniveauet i ansættelsesbevisloven ændret, hvorefter godtgørelsesniveauet inddeles i tre niveauer alt efter hvor grov manglen er. I bagatelsager er godtgørelsesniveauet 0-1.000 kr. For at en mangel er bagatelagtig skal manglen være undskyldelig og manglen må ikke have konkret betydning for ansættelsesforholdet. Det vil f.eks. være en bagatelsag, hvis virksomheden skifter adresse og pga. travlhed i forbindelse med flytningen ikke får ændret adressen i ansættelsesbeviset. Medarbejderen møder alligevel på den nye adresse.

  I de sager hvor det har fået betydning for medarbejderen, at vedkommende ikke har fået et ansættelsesbevis, men hvor der ikke foreligger skærpende omstændigheder ligger godtgørelsesniveauet mellem 1.000 kr. og 13 ugers løn.

  Foreligger der derimod skærpende omstændigheder forhøjes godtgørelsesniveauet, så der skal betales mellem 13 og 20 ugers løn. Det vil være skærpende omstændigheder, hvis arbejdsgiveren udviser grov passivitet, f.eks. hvor medarbejderen ikke får et ansættelsesbevis trods gentagende anmodninger til arbejdsgiveren.

 • Nachfrist

  Dansk Byggeris overenskomster indeholder en ekstra frist for arbejdsgiveren - en nachfrist. Hvis arbejdsgiveren giver medarbejderen et ansættelsesbevis eller retter forkerte oplysninger i et ansættelsesbevis senest 15 dage efter, at medarbejderen har bedt om dem, skal der ikke betales bod. Reglerne gælder ikke, hvis der er tale om gentagelsestilfælde. For medarbejder omfattet af funktionæroverenskomsterne er fristen typisk 5 dage.

 • Elektroniske ansættelsesbeviser

  Beskæftigelsesministeriet har i et cirkulære tilkendegivet, at et ansættelsesbevis kan gives elektronisk. Også ændringer kan ske elektronisk. Det forudsætter dog at e-mail er en naturlig kommunikationsform i virksomheden også i forhold til den enkelte medarbejder.

  Såfremt ansættelsesbeviset sendes pr. e-mail er det en fordel, at mailsystemet er sat op til automatisk kvittering for modtagelse, så arbejdsgiveren modtager en kvittering, når medarbejderen læser mailen.

 • Spørgsmål om ansættelsesbeviser

  Er du i tvivl om udfyldelse af et ansættelsesbevis, eller har du spørgsmål til reglerne om ansættelsesbeviser, er du velkommen til at kontakte Arbejdsgiversekretariatet i Dansk Byggeri på tlf. 7216 0000 eller ags@danskbyggeri.dk

Lønoversigt

Lønoversigten giver et overblik over de satser, virksomhederne bruger i det daglige.
Lønoversigt 

Cirkulært arkiv (før 2016)

Du kan få adgang til cirkulært om overenskomstforhold og ansættelseslovgivning som er udsendt før 1. januar 2016 via dette link

Cirkulært udsendt før 1. januar 2016