Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Bygningsreglement pr. 1. juli 2016

Det nye bygningsreglement (BR15) er trådt i kraft med virkning fra den 1. juli 2016

Den 30. juni 2016 udsendte Trafik- og Byggestyrelsen en bekendtgørelse, BEK nr. 1028, om, at nyt bygningsreglement 2015 (BR15), trådte i kraft den 1. juli 2016.

Bekendtgørelse nr. 1601 af 14. december 2015 om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) ophæves dermed.

Det oplyses samtidigt at, der ikke vil være nogen overgangsperiode for de nye eller reviderede kapitler og afsnit.

Med denne bekendtgørelse er der foretaget følgende væsentlige tilføjelser og ændringer i BR15:

  • indførelse af driftsmæssige bestemmelser for transportable konstruktioner og for camping-, festival- og salgsområder
  • en ændring af gebyrreglerne, så der kan fastsættes et mindre, fast gebyr i alle typer af byggesager
  • nye brandkrav til højlagre og lignende lagerbygninger
  • kravene til virkningsgrad for halmfyr udskydes.

Trafik- og Byggestyrelsen oplyser samtidig, at der er foretaget visse redaktionelle ændringer i bekendtgørelsen af sproglig karakter.

Trafik- og Byggestyrelsen oplyser samtidig, at hjemmesiden http://bygningsreglementet.dk vil være opdateret medio august 2016. Indtil da henvises der til retsinformation.

Til de enkelte ændringer oplyser Trafik- og Byggestyrelsen:

Om ”Driftsmæssige foranstaltninger i transportable telte og konstruktioner”:
Reglerne om brandværnsforanstaltninger for transportable telte og konstruktioner har tidligere været reguleret af beredskabslovgivningen. Med ændringen samles brandreglerne, så driftsbestemmelser af bl.a. forsamlingstelte, salgsområder og campingområder vil fremadrettet alene blive reguleret i byggeloven. Dette udmøntes i bygningsreglementet med denne ændring.

Om ”Ændring af gebyrreglerne”: 
Kommunerne får mulighed for at fastsætte et fast gebyr for byggesagsbehandlingen.

Kommunerne kan opkræve gebyr for deres behandling af byggesager efter tidsforbrug, eller de kan lade byggesagsbehandlingen helt eller delvist skattefinansieres. Tidligere gjaldt der en undtagelse for småbygninger, hvor kommunerne kunne opkræve et fast gebyr for sagsbehandlingen af disse småbygninger.

Med ændringen kan kommunerne fremover vælge at opkræve et mindre fast gebyr for alle typer byggesager på maksimalt 1.000 kr., hvis kommunen i øvrigt har valgt at lade byggesagsbehandlingen skattefinansieres.

Om ”Brandkrav til højlagre og lignende lagerbygninger”: 
Brandreguleringen for højlagre og lignende industri- og lagerbygninger er flyttet fra beredskabslovgivningen til byggeloven.

Med ændringen bliver der i BR15 indført nye funktionsbaserede brandkrav, der afløser de tidligere krav til udformning af bygninger. Efter ændringen vil bygherren have mere fleksibilitet i forhold til valg af brandsikringsløsning, så længe kravene i bygningsreglementet overholdes.

De nye krav i BR15 suppleres samtidig med et tillæg til eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri. http://bygningsreglementet.dk/file/599242/Eksempelsamling.pdf samt de konkrete ændringer i eksempelsamlingen http://bygningsreglementet.dk/file/599262/SamletTillaeg.pdf 

Orienteringsmøder om BR15
Dansk Byggeri holder en række orienteringsmøder om de væsentligste ændringer i BR15.
Følg med i kursusudbud om BR15
Køb af revideret BR15 i Servicebutikken i Dansk Byggeri
Servicebutikken sælger BR15 i et ringbind med faneblade og i et handy A5-format til kun 281,25 kr. inkl. moms til medlemmer af Dansk Byggeri.

Du kan også tilmelde dig vores abonnementsordning og automatisk få tilsendt nye tillæg og nye sammenskrevne udgaver af bygningsreglementet. Selve abonnementet er gratis, du betaler kun for de sammenskrivninger af bygningsreglementet, du får tilsendt.
Bestil BR15 i ringbind på dette linkBestil abonnement på BR15 på dette link
Yderligere information om BR15, kurser m.m. kan fås ved henvendelse til Erhvervs- og brancheservice v/Carsten Pedersen, Jan Alstrøm, Lasse Møller Vollesen eller Niels Strange, Dansk Byggeri, på tlf. 72 16 00 00.