Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

OPP og andre entrepriseformer

I ”Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed” hedder det:

Uanset hvilket udbudsgrundlag der vælges, skal projektmaterialet under hensyn til den valgte udbudsform være egnet som grundlag for entreprenørens tilbudsgivning.

For den statslige bygherre gælder, at denne, inden valget træffes, skal foretage en systematisk vurdering af, om byggeriet bør gennemføres i et offentlig-privat partnerskab, som inkluderer finansiering og drift, og/eller ved en partneringaftale, eventuelt med incitamentsaftaler. I vurderingen indgår blandt andet fordele ved tidlig inddragelse af alle parter, ved samarbejde i højere grad baseret på gensidig respekt og tillid samt systematisk fordeling af risici mellem offentlig og privat aktør.

Valget mellem OPP og de traditionelle entrepriseformer herunder fx totalentreprise og totalentreprise med drift i en aftalt periode skal foretages ud fra en konkret vurdering af det aktuelle projekt. Derfor kan det være relevant at se på, hvilke styrker og svagheder der er i forskellige samarbejdsformer, og herunder naturligvis om udvalgte styrker er unikke for en bestemt samarbejdsform. Med udgangspunkt i de fordele der er fremhævet i ”Erfaringer fra de danske OPP-projekter, Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04”, har Dansk Byggeri udarbejdet en oversigt med sammenligning af styrker og svagheder i OPP, totalentreprise og totalentreprise med drift i en aftalt periode. Undersøgelsen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er – som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anfører - centreret om de forhold, hvor et OPP-projekt må forventes at give et anderledes resultat end en traditionel entrepriseaftale.

Sammenligning af OPP-modellen og totalentreprisemodellen

For vurdering af mulighederne i OPP-modellen er det væsentligt at sammenligne forskellige modeller på helt konkrete parametre. En fyldestgørende sammenligning kræver grundige analyser og nuancerede konklusioner på de enkelte afgørende parametre.

Dansk Byggeri har i nedenstående skema vist en meget enkelt oversigt med sammenligning af OPP-modellen med en totalentreprisemodel og en totalentreprise med drift inkluderet for en vis periode. Sammenligningen er lavet på de parametre, som indgår i konklusionerne i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse af er faringerne med OPP-projekter.OPP

Totalentreprise

Totalentreprise med drift i en aftalt periode

Totaløkonomisk optimerede løsningsforslag

+

(+)

+

Innovative løsningsforslag

+

+

+

Opnået kvalitet

+

+

+

Færdige til aftalt tid

+

+

+

Gennemført til aftalt pris

+

+

+

Ressourcekrævende udbudsproces

-

+

(-)

Risici overført til leverandøren

+

(+)

(+)Note
+ angiver at modellen har styrker på den pågældende parameter
- angiver at modellen har svagheder på den pågældende parameter

Styrker og svagheder afhænger i et vist omfang af udbudsmaterialet. Fx afhænger mulighederne for at færdiggøre opgaverne til tiden af flere forhold. Det kan være forhold som:

· En realistisk tidsplan
· Fokus i udbudsmaterialet på et konstruktivt samarbejde om den tidsmæssige gennemførelse af opgaven
· Valg af incitamenter for den tidsmæssige gennemførelse af opgaven