Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Udfasning af olie- og naturgasfyr

Med energiaftalen fra marts 2012 blev der opnået enighed om udfasning af olie- og gasfyr

Nye bygninger

Fra 2013 blev der indført et stop for installering af olie- og naturgasfyr i nye bygninger. Der vil være mulighed for undtagelse, hvor der ikke er egnede alternativer til rådighed. Disse bygninger vil i stedet skulle opvarmes med et alternativ til olie- eller naturgasfyr. Hvis bygningen ligger i et fjernvarmeområde kan der f.eks. installeres fjernvarme, eller der kan installeres f.eks. varmepumpe eller biomassefyr. Hvis der ikke er egnede alternativer til installation af olie- eller naturgasfyr i en ny bygning, kan bygningsejeren søge kommunen om dispensation fra kravet. Dispensation kan gives ud fra en konkret vurdering af, om der foreligger forhold, der gør alternativer til olie- eller naturgasfyr uegnede ved det konkrete byggeri. Eksempelvis følgende:

– Grundstørrelse.
– Bygningens placering på grunden.
– Nabohensyn.
– Lokale udbygningsplaner for fjernvarme.
– Bygningens udformning.
– Bygningens påtænkte anvendelse.

Der blev i 2011 opført ca. 11.000 bygninger. Af disse opvarmes ca. 2 pct. med oliefyr og 13. pct. med naturgasfyr. De resterende bygninger opvarmes med f.eks. fjernvarme, biomasse eller varmepumper.


Eksisterende bygninger
Fra 2016 bliver det ikke længere muligt at installere oliefyr i eksisterende bygninger i områder med fjernvarme eller naturgas som alternativ. Det vil fortsat være muligt at installere oliefyr i eksisterende bygninger i områder uden disse alternativer.

Forbuddet mod installation af oliefyr i eksisterende bygninger vil alene gælde for bygninger med fjernvarme eller individuel naturgasforsyning som alternativ. Bygninger, som ligger inden for et område, som kommunalbestyrelsen har udlagt til fjernvarme eller individuel naturgasforsyning efter lov om varmeforsyning vil som udgangspunkt have fjernvarme henholdsvis naturgas som alternativ. Hvis den kollektive varmeforsyning ikke er et reelt alternativ for den pågældende bygning, vil der kunne gives dispensation fra forbuddet. Betingelserne for dispensation vil blive beskrevet nærmere i bygningsreglementet.

Ca. 260.000 eksisterende bygninger opvarmes i dag med oliefyr. Af disse ligger ca. 80.000 i områder, der er udlagt til eller er planlagt udlagt til fjernvarme eller naturgas, og som dermed vil være omfattet af forbud mod installation af oliefyr. De resterende ca. 180.000 bygninger ligger i områder uden fjernvarme eller individuel naturgasforsyning som alternativ og omfattes ikke af forbud mod installation af oliefyr.Bygningsreglementet
Den nærmere udmøntning vil ske i bygningsreglementet med ikrafttræden i 2013 for så vidt angår regler om forbud mod installation af olie- og naturgasfyr i nye bygninger og ikrafttræden i 2016 for så vidt angår regler om forbud mod installation af oliefyr i eksisterende bygninger i områder med fjernvarme eller individuel naturgasforsyning som alternativ. Der vil ved udmøntningen i bygningsreglementet blive taget højde for den situation, hvor kommunalbestyrelsen inden bygningsreglementets ikrafttræden har truffet beslutning om, at et område skal forsynes med individuel naturgasforsyning således, at nye bygninger i dette område ikke bliver omfattet af forbuddet.

Læs mere i bygningsreglementets kapitel 8

 

Kontakt

Erhvervs- og Brancheservice

Tlf.: 72 16 00 00