Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Vejledning om de faglige udvalgs arbejde

Nedsættelse og sammensætning
Arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne nedsætter et antal faglige udvalg med lige mange arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter. Eleverne har ret til én repræsentant, som udpeges af elevorganisationerne inden for det faglige udvalgs område. Elevrepræsentanten har ikke stemmeret i udvalget.

Der er p.t. ingen elever repræsenteret i udvalgene.

De faglige udvalgs kompetence
Udvalgene har kompetence som faglige udvalg i henhold til Lov om Erhvervsuddannelser, og på nogle uddannelsesområder også som efteruddannelsesudvalg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

De faglige udvalg nedsætter rådgivende uddannelsesudvalg inden for udvalgets arbejdsområde og ad-hoc- og permanente udvalg eller arbejdsgrupper. Endvidere godkender de faglige udvalg medlemmerne i de lokale uddannelsesudvalg.

De faglige udvalg kan uddelegere arbejdsopgaver til blandt andre de lokale uddannelsesudvalg, f.eks. godkendelse af praktikvirksomheder, behandling af tvister, spørgsmål om afkortelse og forlængelse af uddannelsesaftaler samt tilvejebringelse af praktikpladser.

De faglige udvalgs opgaver
De faglige udvalg behandler sager fra de nedsatte ad-hoc-udvalg, permanente udvalg eller arbejdsgrupper samt uddannelsesudvalgene.

De faglige udvalg fastsætter retningslinierne for de enkelte godkendte uddannelser om:

 • uddannelsens mål
 • uddannelsens varighed og struktur, herunder fordelingen mellem skoleundervisning og praktikuddannelse
 • eventuelle øvrige rammer for undervisningens indhold
 • bedømmelsesplaner for områdefag og specialefag
 • indholdet i praktikuddannelsen
 • afholdelse af svendeprøver.

De faglige udvalg skal også

 • følge den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne og tage initiativ til nyetablering, omlægning og nedlæggelse af uddannelser
 • vælge grundfag for den enkelte uddannelse
 • godkende praktikvirksomheder
 • godkende særbestemmelser i uddannelsesaftaler.

De faglige udvalg har endvidere til opgave at

 • træffe afgørelser om afkortning og forlængelse af uddannelser
 • behandle klager over skolers afgørelse om elevers optagelse eller ophør med skolepraktik
 • virke for at tilvejebringe praktikpladser
 • behandle tvister mellem elever og virksomheder
 • afgive udtalelser til Erhvervsuddannelsesrådet efter anmodning om spørgsmål af betydning for rådets arbejde.

På nogle uddannelsesområder påhviler det de faglige udvalg at behandle sager vedr. efteruddannelsesudvalg. Opgaverne kan her være, at

 • udvikle forslag til undervisningsplaner
 • sikre, at strukturen for uddannelser og sammenhængende forløb er i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov
 • udvikle undervisningsplaner efter anvisning fra undervisningsministeriet
 • afgive indstilling til Uddannelsesrådet om behov for konkrete og tværgående uddannelser i form af behovsredegørelser
 • holde de faglige udvalg orienteret om nye godkendte arbejdsmarkedsuddannelser.

Mødeaktivitet
Udvalgenes mødeaktivitet varierer fra uddannelsesområde til uddannelsesområde. Normalt holdes der 4-6 møder om året.

Yderligere information fås hos Jesper Juul Sørensen, jjs@danskbyggeri.dk