Persondata

Som led i en virksomheds medlemskab af eller eventuelle kontakt med Dansk Byggeri, vil Dansk Byggeri behandle en række personoplysninger om personer i virksomhederne. Du kan være tegningsberettiget underskriver, retmæssig ejer, direktør, medarbejder eller have en anden tilsvarende tilknytning til virksomheden.

Dansk Byggeri skal i medfør af databeskyttelsesforordningen give disse personer en række oplysninger om vores behandling af deres personoplysninger. Hvordan vi oplyser dig, afhænger af den konkrete sammenhæng. Vi oplyser dig dels i denne generelle oplysningstekst, men i nogen sammenhænge vil du derudover modtage en særskilt meddelelse fra os, f.eks. på e-mail, hvis vi skal behandle oplysninger om dig i andre sammenhænge.

Dansk Byggeri er ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er: 

 • Dansk Byggeri, CVR-nr. 26911125, Nørre Voldgade 106, 1358 København K
 • Telefon 7216 0000 og skriftligt pr. e-mail til info@danskbyggeri.dk

Vores behandling af dine personoplysninger sker primært med det formål at varetage virksomhedens medlemskab af Dansk Byggeri, og med det formål at varetage Dansk Byggeris interesser som en politisk arbejdsgiverorganisation.

Behandlingen af personoplysningerne sker i første led for at vurdere virksomhedens ansøgning om optagelse i Dansk Byggeri eller oplysninger om medlemskab af Dansk Byggeri. I den forbindelse undersøges det bl.a., om virksomhedens retmæssige ejer hæfter for restancer fra tidligere medlemsskaber samt om denne er registeret i RKI.

Optages virksomheden som medlem af Dansk Byggeri er formålet efterfølgende at håndtere virksomhedens medlemskab af Dansk Byggeri, og at varetage Dansk Byggeris interesser som en politisk arbejdsgiverorganisation. Behandlingen er således bl.a. nødvendig af hensyn til opfyldelse af medlemsvilkårene i Dansk Byggeris vedtægter, herunder i relation til: 

 • Kvartalvis opkrævning af kontingent
 • Periodisk kontrol af lønsum
 • Fastlæggelse af regional tilknytning,
 • Skriftlig orientering om medlemskab til bl.a. relevant region, lokalforening, sektion, lønmodtagerorganisationer og Dansk Arbejdsgiverforening.
 • Opfyldelse af Dansk Byggeris kollektive overenskomster
 • Varetagelse af Dansk Byggeris interesser som en politisk arbejdsgiverorganisation

Behandlingen af dine oplysninger kan også være relevant i andre sammenhænge, herunder bl.a. ved: 

 • Løbende mundtlig og skriftlig medlemsrådgivning, herunder bl.a. fagretlig sagsbehandling
 • Deltagelse i politiske aktiviteter i regi af Dansk Byggeri, herunder generalforsamlinger, regions og lokalforeningsmøder.
 • Deltagelse i arrangementer udbudt af Kursus og Udvikling.
 • Eventuel øvrig fakturering
 • Inddrivelse af ubetalte fordringer

Endvidere offentliggør Dansk Byggeri dine oplysninger på vores hjemmeside, hvor der kan søges efter medlemmer på.

Find medlem her

Dansk Byggeri benytter også dine oplysninger til fremsendelse af nyhedsbreve pr. e-mail. Der sendes følgende nyhedsbreve 

 • Nødvendig viden,
 • Nyt fra Dansk Byggeri,
 • Nyt fra regionerne,
 • Nyt fra Kursus og udvikling og
 • Eventuelle særskilt tilmeldte nyhedsbreve og orienteringer mv.

Behandlingen vil omfatte indsamling, registrering, opbevaring, videregivelse, herunder offentliggørelse, af dine personoplysninger.

De oplysninger, som Dansk Byggeri behandler om dig, er dels oplysninger, som du selv har givet i forbindelse med din virksomheds ansøgning og eventuelle optagelse i Dansk Byggeri. Det er derudover oplysninger, der modtages eller indhentes af Dansk Byggeri hos andre, herunder RKI-registret, fagforeninger og offentlige myndigheder.

Dansk Byggeri behandler kun oplysninger, som er nødvendige og relevante for, at vi kan varetage vores interesser som en politisk arbejdsgiverorganisation.

Kategorier af oplysninger og behandlingsgrundlag

Grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.

Almindelige personoplysninger
De personoplysninger, som Dansk Byggeri behandler, er såkaldte almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, stillingsbetegnelse, køn, fødselsdato, telefonnummer, e-mailadresse, mailkorrespondance, registreret virksomhedsnavn og cvr-nr. I nogen tilfælde behandles også oplysninger om løn.

I forbindelse med behandlingen af ansøgninger om medlemskab foretages endvidere opslag i RKI-registret, ligesom det registreres, hvis virksomheden har en negativ ejerkapital.

Som udgangspunkt vil behandlingen af dine almindelige oplysninger være nødvendig for, at Dansk Byggeri eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, og denne interesse samtidig vurderes at gå forud for din interesse eller dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra f.

For så vidt angår indehavere af enkeltmandsvirksomheder, vil behandlingen af visse personoplysninger være nødvendige for at kunne opfylde medlemskabet, herunder ansøgning om medlemskab og dermed en kontrakt, som du som indehaver er part i, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

De legitime interesser, som forfølges, er i den forbindelse Dansk Byggeris opfyldelse af aftalen om medlemskab, vilkårene for medlemskabet og for at varetage Dansk Byggeris interesser som politisk arbejdsgiverorganisation. Det gælder både i forhold til virksomhedens løbende kontakt med og brug af Dansk Byggeris ydelser, men også Dansk Byggeris opkrævning af bl.a. kontingent og Dansk Byggeris fremsendelse af informationsmateriale og nyheder. Endvidere udgør det en legitim interesse, at virksomheden er overenskomstdækket og derved skal opfylde en række kollektive forpligtelser.

Særligt om videregivelse og overførsel

Dansk Byggeri vil videregive oplysninger om dig, i det omfang Dansk Byggeri er forpligtet til det, og i det omfang det er nødvendigt for at forfølge formålene, der er beskrevet ovenfor. 

Dette kan for eksempel være videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder. Derudover kan det være videregivelse af oplysninger i forbindelse med revision eller lignende.

Dansk Byggeri videregiver desuden oplysning om medlemskab til Dansk Byggeris vedtægtsbestemte regioner, lokalforeninger og sektioner. Derudover videregives oplysninger til relevante lønmodtagerorganisationer, der er indgået kollektive overenskomster med. På samme måde videregiver Dansk Byggeri oplysning om medlemskab til Dansk Arbejdsgiverforening og Pension Danmark.

Endvidere videregiver Dansk Byggeri oplysninger til databehandlere og andre samarbejdspartnere i det omfang det er relevant for at opfylde ovenstående formål.

Dansk Byggeri offentliggør oplysninger om medlemsvirksomhederne, og der kan i den forbindelse forekomme offentliggørelse af personoplysninger.

Endelig videregiver Dansk Byggeri oplysningerne til Pension for Selvstændige og Byggeriets Forsikringsservice A/S med henblik på pensions- og forsikringssalg.

Dansk Byggeri overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande.

Opbevaring af dine personoplysninger

Dansk Byggeri har faste retningslinjer for, hvornår bestemte typer af personoplysninger skal slettes. På den måde gemmer vi ikke dine personoplysninger i længere tid end nødvendigt.

Opbevaringsperioden afhænger af karakteren af oplysningen og formålet med behandlingen. Personoplysninger vil dog blive slettet eller arkiveret, når der ikke længere er et legitimt og driftsrelateret behov for at opbevare dem, eller når der i øvrigt ikke længere er hjemmel til at opbevare oplysningerne.

Automatiserede afgørelser

Data om dig vil på intet tidspunkt blive anvendt til at foretage automatiske afgørelser, herunder profilering.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 

 • Retten til indsigt.
  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
    
 • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning.
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
    
 • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling.
  • Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Retten til indsigelse
  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, jf. nedenfor.
    
 • Retten til dataportabilitet
  • Hvis vi bruger dine oplysninger baseret på et samtykke eller en kontrakt, og behandlingen af oplysningerne er automatiseret, har du ret til at modtage kopi af de oplysninger, du har givet til os, i et elektronisk maskinlæsbart format. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Indsigelse vedrørende behandling af oplysninger med hjemmel i interesseafvejningen

Du har ret til at - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod Dansk Byggeris behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er den såkaldte interesseafvejning efter artikel 6, stk. 1, litra e) eller f).

Det vil betyde, at Dansk Byggeri som dataansvarlige ikke længere må behandle personoplysningerne, medmindre Dansk Byggeri påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Indsigelse mod direkte markedsføring

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådan markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må Dansk Byggeri ikke længere behandle dine personoplysningerne til dette formål og du vil derfor ikke modtage direkte markedsføring fra Dansk Byggeri.

Dansk Byggeri behandler dine oplysninger med henblik på markedsføring for så vidt angår vores nyhedsbreve, videregivelse til Pension for Selvstændige og Byggeriets Forsikringsservice A/S. 


Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Dansk Byggeri ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Loading...