Byggeriets Lederuddannelse

God ledelse forplanter sig i hele virksomheden - investér i dine medarbejdere og mærk forskellen både i effektiviteten og på bundlinjen.

Dansk Byggeri, IBA og KEA tilbyder branchens ledende medarbejdere et uddannelsesløft, så virksomhederne sammen kan skabe vækst, indtjening og udvikling i et marked, der er under konstant forandring.

Byggeriets Lederuddannelse er en praksisnær lederuddannelse, hvor alle undervisere har erfaring fra byggebranchen, og hvor undervisningen bygger på cases, der matcher netop de udfordringer, som deltagerne møder i hverdagen.

Uddannelsen består af fire moduler, som strækker sig over to år. Hvert modul har ni undervisnings- og eksamensdage, der alle er tilrettelagt, så deltageren kan passe sit daglige arbejde imens.

For hvert bestået modul får deltagerne et anerkendt eksamensbevis og 10 ECTS-point, som giver mulighed for yderligere opkvalificering inden for de videregående uddannelser.

Læs mere om modulerne herunder:

Moduler

 • Modul 1 - Ledelse i praksis

  På modul 1 får deltagerne et indgående kendskab til forskellige ledelsesteorier, deres personlige ledelsesstil, konflikthåndtering samt hvordan man kan motivere og kommunikere med de øvrige medarbejdere.

  Introduktion til uddannelsen

  • Internat
  • Præsentationsteknik og fremlæggelser

  Din egen lederrolle

  • Aktiv lytning, gennemslagskraft og projektskrivning

  Ledelsesteorier

  • Situationsbestemt ledelse, lederen og lederroller

  Ledelsesstile og kommunikation

  • Strategisk ledelse
  • Motivation og lederteam
  • Mødeledelse

  Psykologiske aspekter

  • Konflikthåndtering og coaching

  Eksamen

  • Mundtlig eksamen på basis af erhvervscase
 • Modul 2 - Projektledelse

  På modul 2 bliver du i stand til at forberede, gennemføre og afslutte projekter i organisationen.
  Du lærer om projektetablering, rapportering og kvalitetssikring. Du bliver præsenteret for forskellige projekttyper og lærer at opdele et projekt i hovedmål og delmål, så processen bliver overskueliggjort for alle de involverede parter.

  Igennem praksisnære problemstillinger får du et solidt indblik i alle projektstyringens faser. Du lærer desuden at anvende værktøjer, som du kan bruge til at estimere, prioritere og styre ressourcer, interessenter, deadlines og omkostninger.

  Uddannelsen giver dig en grundlæggende forståelse for samspillet mellem projekt og organisation, hvor estimering, opfølgning, rapportering og økonomi er væsentlige faktorer i jagten på at opnå en succesfuld projektstyring.

  Du lærer om:

  • Projektstyring og -ledelse i praksis
  • Projektlederens kommunikations- og ledelsesopgaver
  • Rapportering, opfølgning og kvalitetssikring
  • Tids- og ressourceestimering
  • Økonomi

  Eksamen

  • Mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase.
  • Intern censur
  • Bedømmelse efter 7- trins skalaen.
 • Modul 3 - Professionel praksis i bygge- og anlægsbranchen

  På modul 3 får du overblik over den lovgivning, der regulerer virksomheder. Det gælder blandt andet kontraktretlige bestemmelser i forhold til indgåelse af aftaler og overenskomster som fx forpligtelser, opsigelse, annullering mv. Du bliver desuden i stand til at se social kapital som en vigtig ressource og en produktiv kraft i virksomhedens udvikling.

  Del 1: Strategi i juridisk perspektiv

  • Introduktion til del 1
  • Hvordan inddrages relevante juridiske områder i strategisk ledelse af virksomheden og hvilke kontrolstrukturer skal udvikles i forhold til den valgte strategi.

  Indgåelse af aftaler

  • Aftaleloven
  • Tilbudsloven

  Erhvervsmæssige aftalevilkår

  • AB92

  Overenskomstforhold

  • Arbejdsmarkedets organisationer
  • Forhold i hovedoverenskomsten
  • Akkordforhold
  • Fagretslige uoverensstemmelser
  • Ansættelser og afskedigelse

  Eksamen
  Mundtlig eksamen med intern censur på baggrund af 2 siders erhvervscase

  Del 2: Ledelse der skaber social kapital

  • Introduktion til del 2
  • Hvordan inddrages social kapital som en egenskab der sikrer, at ledelse og medarbejdere i fællesskab kan løse virksomhedens kerneopgaver; og hvorledes styrkes social kapital gennem lederens arbejde med arbejdsmiljø.

  Arbejdsmiljø og sikkerhed

  • Arbejdsmiljøloven
  • Arbejdsgiverens forpligtelser
  • Sikkerhedsorganisation, sikkerhedsledelse og sikkerhedskultur
  • Metoder og værktøjer indenfor APV og PSS

  Ledelse

  • Egen ledelsespraksis
  • Metoder og redskaber i arbejdet med centrale elementer som tillid, retfærdighed og samarbejde

  Eksamen

  • Mundtlig eksamen på baggrund af max 4 siders synopsis
 • Modul 4 - Det strategiske lederskab

  Dette modul gør dig i stand til at arbejde med strategi, og du bliver bevidst om, hvordan kultur og værdier spiller sammen med virksomhedens overordnede mission og vision. Endvidere tilegner du dig også viden om forandringsledelse, ledelsesteorier, kompetenceudvikling og læreprocesser.

  Du bliver i stand til at udvise ledelsesmæssig handlekraft, og til at omsætte strategiske mål til konkrete udviklingsprocesser ud fra din virksomheds aktuelle situation.

  Under forløbet får du desuden vigtige værktøjer til dine daglige ledelses-udfordringer, samt til at sparre og gennemføre medarbejderudviklende samtaler.

  Du lærer om:

  • Strategi og strategisk analyse
  • Ledelsesteorier og -værktøjer
  • Lederskab
  • Strategisk kompetenceudvikling
  • Forandringsprocesser og -ledelse
  • Coaching
  • Ledelsesformer og lederstile
  • Organisationens kultur, vision, mission og værdier

  Eksamen

  • Mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt langt projekt
  • Ekstern censur
  • Bedømmelse efter 7-trinsskalaen

Pris, støtte og tilskud

Byggeriets Lederuddannelse koster 45.000 kr. ekskl. moms, hvilket inkluderer materialer, eksaminer, internat og forplejning, men der er rig mulighed for at søge støtte og tilskud:

 • SVU-godtgørelse – Hvis deltageren er berettiget til Statens Voksenuddannelsesstøtte kan virksomheden søge om et tillæg hos SVU på medarbejderens vegne på ca. 18.000 kr., hvis deltageren får fri/orlov til uddannelsen. Læs mere om betingelserne for opnåelse af SVU på www.svu.dk.

 • Tilskud fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond – Medarbejdere, dog ikke ejere, der er omfattet af 3F's overenskomster med Dansk Byggeri, har mulighed for at søge tilskud til uddannelsen gennem fonden, såfremt arbejdsgiveren har indbetalt til fonden på deltagerens cpr. nr. Her kan arbejdsgiveren søge et tilskud på op til 55 kr. pr time, hvis der under uddannelsesforløbet udbetales en løn til medarbejderen på minimum 136,50 kr. i timen.

Uddannelsesstart

Byggeriets Lederuddannelse 2018 startede i oktober. Siden opdateres, når datoer for 2019 kendes.

Tilmelding

Byggeriets Lederuddannelse arrangeres i et samarbejde mellem IBA, KEA og Dansk Byggeri og uddannelsen kan derfor både tages i Ballerup og i Kolding.

Københavns Erhvervsakademi - KEA
Klik her - hvis du vil læse mere om Byggeriets Lederuddannelse i Ballerup

Har du spørgsmål? Så kontakt studiekoordinator Christina Rasmussen på vchr@kea.dk eller tlf. 46 46 05 00.

IBA Erhvervsakademi Kolding
Klik her - hvis du vil læse mere om Byggeriets Lederuddannelse i Kolding


Har du spørgsmål? Så kontakt projektkoordinator Lene Birkebjerg Pedersen på lbpe@iba.dk eller tlf. 72 11 82 65.

Hvis du vil høre mere om uddannelsen kan du kontakte Kursus & Udvikling i Dansk Byggeri på 72 16 00 07 eller sende en e-mail til bne@danskbyggeri.dk

Loading...