Højere lønrefusion til AMU-kurser fra 1. januar 2018

Trepartsaftalen om VEU indebærer højere VEU-godtgørelse, nedsættelse af VEU-bidraget og lempelse af karenskravet.

Folketinget vedtog den 20. december 2017 en lov, der fører en række af trepartsaftalens forbedringer af VEU-godtgørelsessystemet ud i livet fra 1. januar 2018.

Kort fortalt
Fra 1. januar 2018 bliver VEU-godtgørelsen og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)  forøget fra 80 % til 100 % af højeste dagpengesats, når virksomhedens medarbejdere er på AMU-kurser, deltager i ordblindeundervisning eller forberedende voksenuddannelse (FVU). Samtidig nedsættes virksomhedernes VEU-bidrag fra 537 kr. til 339 kr. pr. medarbejder i 2018.

Endelig lempes karenskravet om 14 dages beskæftigelse, så der også kan opnås VEU-godtgørelse for medarbejdere, der er hjemsendt på grund af vejrlig.

Øget lønrefusion ved AMU
Med loven bliver VEU-godtgørelsen forøget fra 80 % til 100 % af højeste dagpengesats. Initiativet gælder fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Øget lønrefusion ved ordblindeundervisning og FVU
Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) hæves fra 80 % til 100 % af højeste dagpengesats for deltagere i ordblindeundervisning (OBU) og FVU (grundlæggende dansk, regning, engelsk og it).

Initiativet gælder fra 1. januar 2018 til 31. december 2021. Det vil dog ikke være muligt for ministeriet at have den nødvendige it-systemunderstøttelse klar pr. 1. januar 2018, så der kan ske udbetaling af SVU til den nye højere sats. Der vil derfor ske en efterregulering, så snart det systemteknisk er muligt.

Aktivitetsafhængigt arbejdsgiverbidrag til VEU-godtgørelse
Der bliver indført et fleksibelt VEU-bidrag, så udgifter og indtægter fremadrettet balancerer over tid. Indførelsen af et fleksibelt VEU-bidrag betyder, at bidraget bliver nedsat fra 537 kr. til 339 kr. pr. medarbejder i 2018. Det svarer til en samlet bidragsnedsættelse for arbejdsgiverne på ca. 400 mio. kr. i 2018.

Modellen indebærer, at VEU-bidraget fremadrettet bliver fastsat efter den forventede aktivitet for året. I det efterfølgende år bliver aktiviteten gjort op, og hvis den samlede aktivitet er højere end forventet, vil arbejdsgiverne skulle opkræves et højere VEU-bidrag pr. medarbejder det efterfølgende år. Tilsvarende vil VEU-bidraget blive reduceret fremadrettet, hvis aktiviteten er mindre end forventet.

Hvis aktiviteten på AMU stiger til et niveau på 7.700 årselever, forpligter aftaleparterne sig til at mødes og drøfte, om aktivitetsudviklingen skal reguleres.

Initiativet gælder fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte afdelingen for regionalpolitik, arbejdsmarked og uddannelse i Dansk Byggeri, telefon: 72 16 00 00.

 

Loading...