Enighed om AB 18

Revisionen af AB 92, ABR 89 og ABT 93 er nu tilendebragt, og erstattes af et nyt aftalekompleks for byggeriets parter, som er udarbejdet med henblik på aftaler inden for bygge- og anlægsvirksomhed.

Blandt de væsentligste ændringer i AB 18 er:

 • Rådgiver- og entreprenørprojektering koordineres og afsluttes med en obligatorisk projektgennemgang, inden udførelsen af arbejdet påbegyndes, med det formål at højne kvaliteten af projekterne.
 • Der er indført regler, der skal sikre en effektiv planlægning af tid og økonomi.
 • Der er indarbejdet regler om kvalitetssikring og om granskning af projektet.
 • Reglerne om bygherrens anvisnings- og ændringsret er udbygget med henblik på at give parterne et løbende overblik over sagens økonomiske og tidsmæssige udvikling.
 • Der kan kræves a’conto betaling to gange om måneden, og reglerne om regulering af entreprisesummen efter indeks, ekstraordinære prisstigninger og statslige indgreb er indarbejdet fra pris- og tid cirkulæret.
 • Tvisteløsningsafsnittet er væsentligt udbygget med henblik på at give parterne mulighed for hurtige og billigere løsning af konflikter.

Det nye AB18 består af følgende dokumenter:

Grunddokumenterne: 

 • ABR 18 til rådgivning og bistand
 • AB 18 til arbejder og leverancer
 • ABT 18 til totalentreprise

Fire appendicits med tillægsbetingelser og tilvalgsbestemmelser: 

 • Projektudvikling: Entreprenøren inddrages tidligt og deltager i udviklingen af projektet.
 • Projektoptimering: Entreprenøren foreslår optimering med hensyn til pris, tid og sikkerhed, herunder alternative løsninger, materialer og byggeproces.
 • Driftskrav: Bruges når der stilles krav til driftsmæssig ydeevne, som ikke kan konstateres opfyldt ved afleveringen.
 • Incitamentsbestemmelser: Bonus under særlige vilkår.

Grunddokumenterne er relativt komplekse og omfangsrige. Derfor er der til relativt enkle opgaver udarbejdet: 

 • ABR Forenklet: Teknisk rådgivning uden projektering og projektering i mindre omfang
 • AB Forenklet: Bygge- og anlægsarbejde, der er relativt lille i henseende til omfang, tid og økonomi eller er relativt enkelt i henseende til arbejdets karakter eller organisation.

Udvalget anbefaler, at de nye aftaledokumenter anvendes ved udbud efter 31. december 2018. Formålet er, at byggeriets parter kan sætte sig ind i de nye vilkår inden da, og forberede nye kontraktdokumenter, aftalesedler, underentreprisevilkår mv.

Dansk Byggeri har i foråret gennemført 42 kurser for at forberede vores medlemmer på de nye aftalevilkår. Dansk Byggeri udbyder yderligere en række kurser, hvor de nye AB regler gennemgås.

Tilmelding til kurserne kan ske her 
Se AB-udvalgets betænkning (477 sider) 

Yderligere information
Dansk Byggeris medlemmer er velkomne til at rette henvendelse til Juridisk Afdeling i Dansk Byggeri, som vil besvare spørgsmål om det nye AB-kompleks.

Loading...
Scroll til top af siden