Nyt bygningsreglement 2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt et nyt bygningsreglement (BR18), som trådte i kraft den 1. januar 2018. Læs om ændringerne.

De væsentligste ændringer:

  • En ny struktur, hvor kravene præsenteres. BR18 er designet til nettet og opdelt i 35 kapitler, som er samlet i fire afsnit
  • At den tekniske byggesagsbehandling fjernes fra de kommunale myndigheder. Den erstattes af en ny certificeringsordning for brand og konstruktionsmæssige forhold, så de primære forhold omkring bygningernes sikkerhed forsat er på plads.

Find BR18
Du kan finde den gældende version af bygningsreglementet på www.bygningsreglementet.dk.

Overgangsperiode
Frem til den 30. juni 2018 er der en overgangsperiode, hvor nye byggesager kan igangsættes efter BR15 eller BR18.

Strukturen i BR18
BR18 er på hjemmesiden opdelt i fire hovedafsnit.

Afsnit 1 administrative bestemmelser, kapitel 1 er indholdsmæssigt næsten identisk med kapitel 1 i BR15. Dog er tilføjet en række paragraffer, der beskriver den nye certificeringsordning for brand og konstruktioner.
Afsnit 2 tekniske bestemmelser kapitel 2 til 22 handler om de gældende regler om fx adgangsforhold, brand, lyd, lys, energi mv.
Afsnit 3 øvrige bestemmelser kapitel 23 til 35 indeholder bestemmelser om beregningsregler, krav til dokumentation af bærende konstruktioner og brand og bygningsklasse 2020.
Afsnit 4 straf og ikrafttrædelse, kapitel 36-37.

Bilag
Herudover er der et afsnit med fem bilag, der indeholder tabeller til kapitlerne om brand, energi, samt dokumentationskrav til to certificeringsområder, hhv. konstruktioner og brand.

Vejledninger

Som supplement til kravteksterne vil BR18 indeholde en række vejledninger. Vær opmærksom på, at ikke alle vejledningerne er færdige endnu.

Den nye certificeringsordning
Den nye certificeringsordning vil markant ændre den måde, som byggebranchen skal arbejde på. Bygherre har ansvaret for, at bygningen overholder gældende lovgivning. BR 2018 stiller krav om, at der til områderne brand og konstruktioner (statik) skal tilknyttes en eller flere certificerede rådgivere til byggeriet.  De helt simple byggerier, som parcel- og sommerhuse er undtaget.

Krav til certificering
For at blive certificeret rådgiver inden for konstruktioner og/eller brand kræves der en videregående teoretisk uddannelse kombineret med praktisk erfaring. Kravene til uddannelse og praktisk erfaring følger bygværkets kompleksitet og brandmæssige risiko. 

Konstruktions- og brandklasser
Bygværkers konstruktion og brandmæssige risiko hænger nøje sammen med bygværkets anvendelse. BR18 definerer 4 konstruktionsklasser og 4 brandklasser. Klasse 1 for brand og konstruktion handler om simpelt byggeri, almindelige parcel og sommerhuse. Konstruktionsklasse 4 og brandklasse 4 er de komplicerede og bryggerier.

Konstruktions- og brandklasse 1
Byggerier i konstruktions- og brandklasse 1 kan umiddelbart opføres, uden at der tilknyttes certificerede rådgivere, såfremt de anvender anderkendte, gennemprøvede og accepterede løsninger. 

konstruktions- og brandklasse 2-4
For byggerier i klasserne 2-4 skal der tilknyttes en eller flere certificerede rådgivere. De har ansvaret for at sikre, at bygværket overholder gældende regler for primært brand og statik.

Nye samarbejdsformer
Udgangspunktet i BR18 er, at der til alle byggerier skal foreligge en byggetilladelse. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen lægger op til, at der mellem den lokale bygningsmyndighed og en potentiel bygherre kan aftales en forhåndsdialog, der skal afklare rammerne for byggeprojektet. Med rammerne for projektet forstås blandt andet hvilke regler i bygningsreglementet, der er gældende for byggeriet. Det indebærer også, om der skal tilknyttes en certificeret brand- eller konstruktionsrådgiver til projektet.

Godkendelse
Ved ansøgning om byggetilladelse skal bygherre fremsende dokumentation for indplaceringen i brand-og konstruktionsklasse. De kommunale myndigheder skal efterfølgende godkende indplaceringen samt forhold, der vedrører tredjemand.

Ibrugtagningstilladelse
Når byggeriet er færdigt, skal bygherren ansøge om en ibrugtagningstilladelse for byggeriet. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for byggeriets lovlighed herunder eventuelle erklæringer fra certificerede rådgivere. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse foretage en gennemgang af den fremsendte dokumentation og konstatere, at den foreligger.

Byggeri uden byggetilladelse
Der vil fortsat være byggerier, som ikke kræver en byggetilladelse. Det er fx sekundært byggeri samt ombygning og lignende, men der er fortsat bygherrens ansvar at bygningsreglementet og anden lovgivning bliver overholdt.

Kontrol af dokumentation
I ti procent af byggesagerne i bygningsklasse 2 til 4 skal de kommunale myndigheder kontrollere den fremsendte dokumentation og verificere, at bygningsreglementet er overholdt. Konstateres der ved gennemgangen, at bygningsreglementet ikke er overholdt, kan konsekvensen blive en lovliggørelsessag.

Orienteringsmøder omkring BR18.
Dansk Byggeri udbyder fra marts 2018 en række kurser, hvor vi gennemgår det nye bygningsreglement BR18.

Kurserne er under udarbejdelse, men afventer færdiggørelsen af de væsentlige af de manglende vejledninger. Dansk Byggeri forventer at åbne for tilmelding fra medio januar og frem.

Du kan tilmelde dig til kurserne ved at benytte dette link

Spørgsmål
Har du spørgsmål, kan du kontakte:

  • Chefkonsulent Niels Strange på telefon: 72 16 01 94
  • Konsulent Torben Hessing-Olsen på telefon: 72 16 01 95.

 

Loading...
Scroll til top af siden