Varierende ugentlig arbejdstid kræver ikke faste arbejdstidsplaner

En faglig voldgift har taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt en medlemsvirksomhed havde indgået en gyldig arbejdstidsaftale om varierende ugentlig arbejdstid efter Bygge- og Anlægsoverenskomsten, hvor medarbejderne kan arbejde op til 60 timer ugentligt.

3F havde nedlagt påstand om, at virksomhedens aftale om varierende ugentlig arbejdstid skulle tilsidesættes. Aftalen var gældende for en nærmere angivet periode i 2016, men der var ikke udarbejdet en arbejdstidsplan forud for periodens begyndelse. Derfor mente 3F, at alle timer skulle afregnes efter reglerne om normal arbejdstid/overtidsbetaling.

3Fs krav
Derudover var det 3Fs opfattelse, at virksomheden skulle afregne for normal arbejdstid på 37 timer pr. uge i perioder, hvor medarbejderne ikke havde arbejdet. Dette betegnes ”poseopfyld”.

3F påstod derudover betaling af bod for brud på overenskomsten – i alt 299.617,75 kr.

Virksomhedens argumentation
 
Dansk Byggeri anførte, at virksomheden og medarbejderne havde indgået aftaler om varierende ugentlig arbejdstid for en forud fastlagt periode, ligesom den normale daglige arbejdstid ikke oversteg 10 effek­tive timer. Bestemmelsen i overenskomsten indeholdt ikke krav om, at der skulle udarbejdes faste arbejdstidsplaner for de enkelte arbejdsdage eller uger forud for arbejdets begyndelse, ligesom et krav om arbejdstidsplaner ikke var en forudsætning for beregning af arbejdstiden, krav på overtidsbetaling mv.

Dansk Byggeri anførte videre, at medarbejderne i perioder ikke havde modtaget løn for 37 timer pr. uge, idet medarbejderne på grund af vejrlig, forsinkelse af byggeriet mv. havde haft en række hele hjemsendelsesdage. Endvidere havde medarbejderne afspadseret i forhold til aftale om varierende ugentlig arbejdstid eller afviklet feriefridage. Virksomheden havde herudover ikke nærmere redegjort for årsagen til, at medarbejderne ikke var på arbejdspladsen på fraværsdage.

Afgørelsen
Opmanden tilkendegav, at de indgåede arbejdstidsaftaler opfyldte kravene i Bygge- og Anlægsoverenskomsten. Virksomheden havde således godtgjort, at overenskomsten var overholdt for så vidt angår betaling af løn mv., herunder overtidsbetaling for de enkelte gange, medarbejderne havde præ­steret mere end 10 effektive arbejdstimer. Arbejdstidsaftalerne er således overholdt.

I relation til spørgsmålet om ”poseopfyld”, lagde opmanden til grund, at virksomheden havde godtgjort, at medarbejderne havde været hjemsendt eller afviklede anden frihed, og der var ikke grundlag for at antage, at overenskomsten ikke skulle være overholdt for så vidt angår aflønning af medarbejderne.

Dermed blev virksomheden frifundet.

Dansk Byggeri mener
Kendelsen er yderst principiel, idet 3F tidligere har krævet, at virksomhederne skulle udarbejde faste arbejdstidsplaner og følge disse. Det har været 3Fs holdning, at såfremt virksomheden ikke udarbejdede arbejdstidsplaner, ville det arbejde, der ellers var omfattet af arbejdstidsaftalen, skulle aflønnes som overarbejde efter overenskomstens bestemmelser. Det anbefales dog fortsat, at virksomheder, der ønsker at indgå aftaler om varierende ugentlig arbejdstid, kontakter Dansk Byggeri.

Spørgsmål 
Spørgsmål kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet på 72 16 00 00 eller ags@danskbyggeri.dk

Loading...
Scroll til top af siden