Fravær på barns første sygedag skal være akut opstået

Den 11. november 2019 slog en voldgiftsret fast, at reglen om barns første sygedag i Bygningsoverenskomsten forudsætter et akut opstået pasningsbehov. Læs om afgørelsen.

Sagen drejede sig om fortolkning af Bygningsoverenskomstens § 45 om betalt frihed på barnets første sygedag. Voldgiftsretten skulle tage stilling til, om medarbejderens deltagelse i sine børns ambulante hospitalsundersøgelser er omfattet af reglen om barns første sygedag.

De konkrete omstændigheder
I den konkrete sag ledsagede en tømrersvend begge sine børn til hospitalsundersøgelser på Odense Universitetshospital. Det ene barn modtog indkaldelse den 21. september 2018 til undersøgelse den 31. oktober 2018, mens det andet barn senest den 30. oktober 2018 blev indkaldt til en MR-skanning den 2. november 2018.

Tømrersvenden meddelte fraværet til sin arbejdsgiver og bad om betaling for barns første sygedag. Virksomheden afviste betalingen, fordi den mente, at der var tale om børneomsorgsdage.

Tvisten
3F mente ikke, at barns første sygedag var forbeholdt akutte tilfælde. Derfor mente de, at svenden havde krav på betaling på de dage, han ledsagede børnene til hospitalsundersøgelserne.

Dansk Byggeri mente derimod ikke, at varslet og planlagt fravær i forbindelse med lægebesøg kunne anses som akut og nødvendigt fravær af hensyn til pasning af barnet. Dansk Byggeri havde derfor den opfattelse, at der ikke skulle ske betaling for barns første sygedag.

Afgørelsen
Opmanden udtalte, at Bygningsoverenskomstens § 45 må forstås sådan, at den tjener til at løse akut opståede situationer for medarbejdere, når der ikke findes andre pasningsmuligheder. Reglen omfatter ikke friheden til at ledsage sine børn til varslede og planlagte undersøgelser på hospitaler eller hos lægen.   

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til kendelsen eller reglen om barns første sygedag, er du velkommen til at kontakte Dansk Byggeris Arbejdsgiversekretariat på 72 16 00 00 eller skrive til ags@danskbyggeri.dk.

Loading...
Scroll til top af siden