Hovedentreprenør hæfter for underentreprenørs erstatningsansvar

Den 4. september 2019 har højesteret afsagt en principiel dom, som fastslår, at en hovedentreprenør også kan hæfte for en underentreprenørs erstatningsansvar. Læs afgørelsen.

Hovedentreprenøren skulle i denne sag blandt andet etablere en ny trykledning over en længere trækning på ca. 10 km. Arbejdet skulle udføres ved en styret underboring. Hovedentreprenøren indgik en aftale med en underentreprenør, som skulle udføre arbejdet. I forbindelse med arbejdet blev et lyslederkabel, der tilhørte en ledningsejer, beskadiget. Skaden skyldtes fejl, der blev begået af underentreprenøren i forbindelse med planlægning af borearbejdet. Ledningsejeren stævnede underentreprenøren, der imidlertid gik konkurs. På skadestidspunktet havde underentreprenøren ikke tegnet en ansvarsforsikring, der dækkede skaden. Ledningsejeren stævnede derfor hovedentreprenøren.

Sagen i byretten og landsretten
Byretten og landsretten behandlede spørgsmålet, om hovedentreprenøren havde et selvstændigt ansvar. De behandlede også spørgsmålet om, hvorvidt hovedentreprenøren hæftede for underentreprenørens fejl. De to instanser var enige om, at hovedentreprenøren ikke havde et selvstændigt ansvar, men de var uenige om spørgsmålet om hovedentreprenørens hæftelse for underentreprenørens fejl. Spørgsmålet om hovedentreprenørens hæftelsesansvar blev herefter behandlet af højesteret.

Sagen for højesteret
Højesteret fastslog, at der som udgangspunkt ikke påhviler en hovedentreprenør et hæftelsesansvar for en underentreprenørs skadegørende handling uden for kontraktforhold. Imidlertid fandt højesteret, at der under de foreliggende omstændigheder var tale om risikobetonet arbejde. Her fastslog højesteret altså, at styret underboring i et område, hvor entreprenøren var bekendt med, at der var ledninger, er at betragte som risikobetonet arbejde. Fordi hovedentreprenøren havde engageret en underentreprenør til at udføre arbejdet for sig, kunne hovedentreprenøren have begrænset risikoen via tilsyn og kontrol. Det kunne ske blandt andet ved, at hovedentreprenøren sikrede sig, at underentreprenøren havde indhentet oplysninger om den nøjagtige placering af ledninger i jorden på det sted, hvor den styrede underboring skulle gennemføres. Desuden kunne hovedentreprenøren have sikret sig, at underentreprenøren havde en ansvarsforsikring, som dækkende ansvar for skade ved jordboringsarbejde.

Afgørelsen
På den baggrund fandt højesteret, at hovedentreprenøren var den nærmeste til at bære risikoen for de skader, der var påført ledningsejerens kabel som følge af underentreprenørens uforsvarlige underboring. Højesteret nåede frem til samme resultat som byretten.

Hvad nu?
Med højestrets dom skal en hovedentreprenør være opmærksom på, at denne ved risikobetonet arbejde kan komme til at hæfte for skade på andet end entreprisen både overfor bygherren og overfor tredjemand. Derfor bør risikoen for et hæftelsesansvar ved disse arbejder fremadrettes indtænkes i entreprenørens risikostyring. 


Læs dom


Kontakt
Har du spørgsmål til dommen, er du velkommen til at kontakte juridisk afdeling på 72 16 00 00.

 

Loading...
Scroll til top af siden