Varsling af ferielukning i jule- og nytårsdagene

Lukning i jule- og nytårsdagene skal varsles senest en måned, før ferien begynder. Se julens arbejds- og feriedage for de forskellige overenskomster.

Varsling
Når der holdes ferie i forbindelse med julen og nytåret, er det de såkaldte ”øvrige feriedage”, der holdes. Øvrige feriedage, også kaldet restferie, er de dage, der ikke er de tre ugers hovedferie. Varsling af lukning i jule- og nytårsdagene skal ske senest en måned, før ferien begynder.

Det anbefales altid at varsle ferien skriftligt enten direkte til den enkelte eller kollektivt. Det er ikke afgørende, hvordan det gøres. Det afgørende er, at alle medarbejdere, der skal holde ferie pga. af lukningen, har fået en meddelelse om det senest én måned før, ferien begynder.

Hvis en medarbejder er nyansat og derfor ikke kan nå at få et varsel på én måned, skal der gives så langt et varsel som muligt dvs. i forbindelse med tiltrædelsen.

Juleaftensdag og Nytårsaftensdag
Timelønnede
Den 24. og 31. december er ifølge timelønsoverenskomsterne almindelige arbejdsdage. Dagene falder i år på en tirsdag. Hvis virksomheden holder lukket de dage, bruger timelønnede medarbejdere feriedage på at holde fri.

Funktionæroverenskomster
Medarbejdere, omfattet af HK-overenskomsten og Teknikeroverenskomsten, har en hel fridag med fuld løn den 24. december, men den 31. december er en almindelig arbejdsdag.

Ifølge Lederaftalen og Formandsoverenskomsten er den 24. og 31. december almindelige arbejdsdage.

Søgnehelligdage og søgnehelligdagsbetalingen
Den 25. og den 26. december 2019 samt den 1. januar 2020 er søgnehelligdage ifølge timelønsoverenskomsterne.

Den 25. december 2019 og 1. januar 2020 falder på en onsdag, og den 26. december 2019 falder på en torsdag. På søgnehelligdage, der falder på en lørdag eller hverdag, betales et forskudsbeløb. Falder dagen på en søndag, betales intet.

Betaling
For voksne medarbejdere betales 1.100 kr. pr. dag.

For ungarbejdere betales 650 kr. pr. dag, dog maksimalt fuld personlig løn.

Medarbejderne har straks ved ansættelsen ret til ovennævnte forskudsbeløb. Det gælder også i det tilfælde, hvor der ikke er dækning på opsparingen. Et evt. underskud på opsparingen vil dog altid kunne modregnes i tilgodehavende løn ved medarbejderens eventuelle fratræden.

Særligt for ansatte under Maleroverenskomsten
Maleroverenskomsten har ikke forskudsbeløb, der knytter sig til søgnehelligdage. Betalingen fra malernes opsparing, der er optjent i 2018 udbetales i stedet i 3 rater, nemlig 1. rate til påske, 2. rate til jul og 3. rate på feriefridagene.

Særligt for elever, lærlinge og funktionærer
Elever, lærlinge og funktionærer får normal løn på søgnehelligdage.

Særligt for varsling af sommerferie - Industri-, Træ og Møbeloverenskomsten
Du skal vær opmærksom på, at medarbejdere, der er omfattet af Industri-, Træ og Møbeloverenskomsten, snart skal varsles om sommerferielukning 2020. Ifølge Industri-, Træ- og Møbeloverenskomstens § 46 skal kollektiv sommerferielukning i 2020 varsles senest 31. december 2019.

Spørgsmål
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet på telefon 72 16 00 00 eller mail ags@danskbyggeri.dk.

 

Loading...
Scroll til top af siden