OK2020 på funktionærområdet

Dansk Byggeri har indgået aftale om fornyelse af HK-overenskomsten og Teknikeroverenskomsten for en treårig periode. Læs mere om aftalen her.

Forligene indgår i lighed med forligene på timelønsområdet i det mæglingsforslag, som skal sendes til afstemning blandt arbejdsmarkedets parter. Resultatet forventes efter påske.

HK-overenskomstområdet

Pension til elever – gælder fra 1. juni 2020
Mange betaler allerede i dag pension til kontorelever. Men de virksomheder, som ikke betaler pension, er der på nedenstående vilkår aftalt pligt til at betale pension til elever på HK-overenskomstområdet.

Elever har med virkning fra 1. juni 2020 ret til pension, når de er fyldt 18 år og har opnået 2 måneders anciennitet i virksomheden. I første omgang udgør bidragssatserne 4% fra virksomheden og 2% fra eleven i elevens 18. og 19. år. Hvis Folketinget beslutter, at udgifterne til elevernes pensionsordning kan finansieres gennem AUB-ordningen, hæves satserne til 8% fra arbejdsgiveren og 4% fra eleven.

Med virkning fra den måned, hvor eleven fylder 20 år og har 2 måneders anciennitet i virksomheden, har eleven ret til samme pension, som er aftalt for de øvrige medarbejdere (8% fra arbejdsgiveren og 4% fra eleven).

De elever, der ikke er fyldt 18 år, har ret til de i overenskomsten fastsatte forsikringsordninger indtil de fylder 18 år.

Løn til elever på HK-overenskomstområdet
Mindstebetalingssatsen er pr. 1. marts 2020 forhøjet til 11.442 kr. til elever på 1. år, 12.732 kr. til elever på 2. år, 14.008 kr. til elever på 3. år og 15.176 kr. til elever på 4. år.

Til elever, der inden uddannelsesforholdets start, har bestået højere handelseksamen, studentereksamen, højere forberedelseseksamen eller højere teknisk eksamen, betales et tillæg pr. 1. marts 2020 på 879 kr.


Teknikeroverenskomstområdet

Løn og pension til elever på Teknikeroverenskomstområdet
På samme vilkår og med samme satser, som nævnt ovenfor på HK-overenskomstområdet er der aftalt pension til de 18-19-årige og fra det år, hvor eleven fylder 20 år.

Elevsatserne forhøjes med 3 x 1,7%, henholdsvis 1. marts 2020, 1. marts 2021 og 1. marts 2022.


Fælles regler i HK-overenskomsten og Teknikeroverenskomsten:

Særlig opsparing/Fritvalgskonto
Den ”særlige opsparing” er i begge overenskomster omdøbt til ”Fritvalgskonto”.

Bidraget til Frivalgskontoen
Pr. 1. marts 2020 forhøjes opsparingen med 1%, så der fremover skal afsættes 5% af den A-skattepligtige løn.

Pr. 1. marts 2021 forhøjes opsparingen med 1%, så der fremover skal afsættes 6% af den A-skattepligtige løn.

Pr. 1. marts 2022 forhøjes opsparingen med 1%, så der herefter skal afsættes 7% af den A-skattepligtige løn.

Bidraget indeholder stadig feriegodtgørelse og ferietillæg.

Opsparingen på fritvalgskontoen udbetales sammen med december måneds løn, medmindre medarbejderen inden udløbet af november har anmodet om at få beløbet indbetalt på pensionsordningen.

Det er en naturlig del af lønforhandlingerne, at opsparingen på fritvalgskontoen medregnes.

Det kan mellem de lokale parter aftales, at bidraget udbetales løbende sammen med den almindelige løn. Det er dog en forudsætning, at medarbejderen er blev opfordret til at træffe et valg.

Hvad kan opsparingen på fritvalgskontoen bruges til
Ved afholdelse af børneomsorgsdage, barnets 2. hele sygedag, lægebesøg i forbindelse med børns lægebesøg, evt. seniordage udbetales fra kontoen et acontobeløb pr. dag svarende til en dagløn.

Som noget nyt er det aftalt, at medarbejdere i forbindelse med ferie, feriefridage, søgnehelligdage eller overenskomstmæssige fridage kan vælge at få udbetalt et beløb fra fritvalgskontoen.

Særskilt vejledning om fritvalgsordningen
Dansk Byggeri udarbejder særskilt vejledning om fritvalgsordningen og dens muligheder, når resultatet efter afstemningen om forligene er kendt.

Barns første sygedag og børns lægebesøg
Reglerne om børns første sygedag udvides, så hvis barnet er sygt efter første hele fraværsdag, har medarbejderen ret til yderligere en fridag, dog uden løn. Medarbejderen kan i stedet få udbetalt et beløb fra fritvalgskontoen. Medarbejderen skal som hidtil have 9 måneders anciennitet (6 måneder efter Teknikeroverenskomsten).

Medarbejderne får også ret til at holde fri til lægebesøg sammen med barnet. Friheden afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra fritvalgskontoen. Medarbejderen skal både efter HK-overenskomsten og Teknikeroverenskomsten have 9 måneders anciennitet i virksomheden.

Forældreorlov
Forældreorlovsperioden udvides med tre uger til i alt 16 uger. Af disse 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde 5 uger, og den anden forælder har ret til at holde 8 uger. Hvis orloven, der er reserveret til den enkelte forælder, ikke holdes, bortfalder betalingen, og de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller den anden forælder.

Bestemmelsen gælder for børn, for hvilke der begyndes forældreorlov den 1. juli 2020 eller senere.

Feriefridage
Som en konsekvens af ændringen af ferieårets placering til 1.september, er det besluttet, at tildelingen af de fem feriefridage fremover skal følge det nye ferieår. For at komme fra den gamle ordning til den nye ordning har det været nødvendigt at aftale en overgangsordning.

Overgangsordning fra 1. maj 2020 til 1. september 2021
Den 1. maj 2020 tildeles medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden i uafbrudt 6 måneder, 6,67 feriefridage til brug i perioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

Medarbejdere, der opnår 6 måneders anciennitet i perioden fra 1. maj 2020 til 31. august 2020 tildeles 6,67 feriefridage på tidspunktet for opnåelse af ancienniteten. Feriefridagene bruges inden 31. december 2021

Medarbejdere, der opnår 6 måneders anciennitet i perioden fra 1. september 2020 til 31. august 2021 tildeles 5 feriefridage på tidspunktet fra opnåelse af 6 måneders anciennitet. Feriefridagene bruges inden 31. december 2021.

Ved medarbejderens fratræden er der pligt til skriftligt at oplyse, evt. på lønsedlen, antallet af ikke afholdte feriefridage.

Feriefridage fra 1. september 2021
Med virkning fra 1. september 2021 tildeles medarbejdere med 6 måneders anciennitet 5 feriefridage pr. ferieår. Feriefridagene skal bruges inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december i det efterfølgende kalenderår.

Børneomsorgsdage
Fra 1. maj 2020 tildeles medarbejdere med 9 måneders anciennitet, der har ret til at holde barns første sygedag, 2,66 børneomsorgsdage til afholdelse i perioden fra 1. maj 2020 til 31. august 2021. Der kan kun holdes 2,66 omsorgsdage uanset, hvor mange børn medarbejderen har.

Fra 1. september 2021 tildeles medarbejdere med 9 måneders anciennitet, der har ret til at holde barns første sygedag, 2 børneomsorgsdage pr. ferieafholdelsesperiode. Der kan kun holdes 2 omsorgsdage uanset, hvor mange børn medarbejderen har

Dagene holdes uden løn, men medarbejderen har ret til at modtage et acontobeløb fra sin fritvalgskonto.

Loading...
Scroll til top af siden