Overenskomsten for op mod 60.000 medarbejdere i byggeriet på plads

Dansk Byggeri blev tidligt tirsdag morgen enige med 3F Byggegruppen om en treårig overenskomstaftale. Den betyder, at virksomhederne nu kan fokusere på at bringe virksomheder og medarbejdere sikkert gennem den alvorlige krise, Danmark befinder sig i på grund af coronavirus. Læs om OK2020.

Dansk Byggeri har i nat indgået aftale om en fornyelse af følgende overenskomster med 3F for en tre-årig periode:

  • Bygge- og anlægsoverenskomsten
  • 3F/Industrioverenskomsten
  • Murer- og murerarbejdsmandsoverenskomsten
  • Bygningsoverenskomsten
  • Gulvoverenskomsten.


Forligene indgår i det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte til afstemning blandt arbejdsmarkedets parter. Resultatet heraf forventes først efter påske.

Efter indgåelsen af ovennævnte forlig skynder Dansk Byggeri sig nu med at forsøge at indgå tilsvarende aftaler om overenskomstfornyelse med de øvrige forbund – Dansk Metal, Blik og Rør, Dansk El-forbund, BJMF og Malerforbundet.

Vi skal i det følgende redegøre for hovedindholdet i Dansk Byggeris forlig med 3F:

Lønsatser
Mindstebetalings- og minimallønssatser hæves med 2,50,- kr. pr. time 1. maj 2020, 1. januar 2021 og 1. marts 2022.

Det betyder, at satserne er følgende pr. 1. maj 2020:

Bygge- og anlæg, 3F/Industri beton), Jord- og beton                         128,65 kr. pr. time

3F/Industri (Stenhuggere)                                                                    128,40 kr. pr. time

3F/Industri (Industrilakerere)                                                               122,10 kr. pr. time

Murer- og murerarbejdsmænd                                                            128,40 kr. pr. time

Bygningsoverenskomsten                                                                   128,40 kr. pr. time

Gulvoverenskomsten                                                                          128,40 kr. pr. time

Satsstigningerne træder i kraft pr. 1. maj 2020, 1. januar 2021 og 1. marts 2022.

Genebetalingssatser
Genebetalings satser (overtid, forskudt arbejdstid, holddrift, rådighedsvagt, smudstillæg m.v.) forhøjes med 1,6% pr. 1. maj 2020. (Der henvises til de respektive brancheafsnit i den lønoversigt, der udsendes snarest muligt).

På nogle områder, f.eks. Bygge- og anlæg, forhøjes overarbejdsbetalingen med ændringerne i mindstebetalingssatsen, og på nogle områder, f.eks. Bygningsoverenskomsten, sker forhøjelsen sammen med en eventuel stigning i den personlige løn.

Priskuranter
Priskuranter/Prislister forhøjes med 2,1% pr. 1. maj 2020, med 2,1% pr. 1. januar 2021 og med 2,1% pr. 1. marts 2022. Priskuranterne/prislisterne vil snarest blive genoptrykt.

Minutfaktor
Minutfaktoren (Bygge- og anlæg, Jord- og beton og 3F/Industri) forhøjes med 6 øre pr. 1. maj 2020, med yderligere 5 øre pr. 1. januar 2021 og med yderligere 5 øre pr. 1. marts 2022.

Søgnehelligdage og feriefridage
Søgnehelligdags- og feriefridagskontoen forhøjes med 1,0% og udgør derfor 10,9% pr. 1. maj 2020. Pr. 1. januar 2021 forhøjes bidraget med yderligere 1,0% til 11,90% og igen pr. 1. marts 2022 forhøjes bidraget med 1,0% til 12,90%

Forskudsbetalingen udgør pr. dag

For voksne:                                                                    1.300,- kr.

For ungarbejdere:                                                            700,- kr.

Parterne har endvidere aftalt, at medarbejderne og virksomhederne kan aftale at få udbetalt den del af søgnehelligdags- og feriefridagsbidraget, der overstiger 5,9%, løbende samme med medarbejderens løn, i stedet for at bidragene udbetales på en søgnehelligdag, feriefridage eller lignende.

Elever
Elev- og lærlingesatser forhøjes med 3 x 1,7%, henholdsvis 1. maj 2020, 1. januar 2021 og 1. marts 2022. Lønsatserne inden for de respektive fagområder vil fremgå af lønoversigten, der udsendes snarest.

Der indføres i lighed med andre overenskomstområder en særlig opsparing til elever på i alt 3% med 1% pr. 1. maj 2020, yderligere 1% pr. 1. januar 2021 og yderligere 1% pr. 1. marts 2022.

Elever ydes pension, når de er fyldt 18 år og har haft 6 måneders erhvervsarbejde. I første omgang udgør bidragssatserne 4% fra virksomheden og 2% fra medarbejderen i elevernes 18. og 19. år. Hvis det vedtages i Folketinget, at udgifterne til elevernes pensionsordning kan finansieres gennem AUB-ordningen, hæves satserne til 8% fra arbejdsgiveren 4% fra eleven.

Samarbejde og Arbejdsmiljø
Bidraget til fonden Samarbejde og Arbejdsmiljø forhøjes med 5 øre og udgør pr. 1. maj 2020 55 øre pr. time.

”Bløde pakker”

Maksimumssatser
Maksimumssatserne ved løn under sygdom, barns første sygedag, børns hospitalsindlæggelse, graviditets- og barselsorlov forhøjes med 2,50- kr. pr. henholdsvis 1. maj 2020, 1. januar 2021 og 1. marts 2022.

Pr. 1. maj 2020 udgør maksimumsatserne herefter følgende

Bygge- og Anlæg,                                                          149,50 kr.

3F/Industri                                                                      149,50 kr.

Jord- og Beton,                                                              149,50 kr.

Murer og murerarbejdsmænd,                                      149,50 kr.

Bygning, Gulv,                                                                147,50 kr.

For stenhuggere og industrilakere i 3F/Industrioverenskomsten er sygeløns satsen, betalingen under børns hospitalsindlæggelse og under graviditets- og barselsorlov den samme som anført oven for, mens betalingen for barns 1. sygedag udgør følgende:

3F/Industri (Stenhuggere)                                              129,50 kr.

3F/Industri (Industrilakerere)                                          134,50 kr.

Arbejdsgiverperioden på 4 uger ved sygdom og 8 uger ved tilskadekomst (Stenhuggere dog henholdsvis 21 dage og 8 uger – Industrilakerere henholdsvis 28 dage og 8 uger) fortsætter uændret.

Forældreorlov
Forældreorlovsperioden udvides med tre uger til i alt 16 uger. Af disse 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde 5 uger, og den anden forælder har ret til at holde 8 uger. Hvis orloven, der er reserveret til den enkelte forælder, ikke holdes, bortfalder betalingen, og de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller den anden forælder.

Betaling under forældreorlov er fortsat fuld løn, idet dog parterne har aftalt, at virksomhederne kan søge om fondsrefusion for en betaling på over 225,- kr. pr. time.

Barns første sygedag og børns lægebesøg
Reglerne om børns første sygedag udvides, således at hvis barnet er sygt efter første hele fraværsdag, har medarbejderen ret til yderligere en fridag, dog uden løn. Medarbejderen kan i stedet få udbetalt et beløb fra søgnehelligdags- og feriefridagskontoen.

Medarbejderne får også ret til at holde fri til lægebesøg sammen med barnet. Friheden afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra søgnehelligdags- og feriefridagskontoen.

Øvrige ændringer

Opsigelse under sygdom
Der indføres en bestemmelse om, at medarbejdere, der er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, ikke kan opsiges indenfor de første 8 uger af den periode, hvori vedkommende er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Uddannelse i forbindelse med afskedigelse
Det er aftalt, at parterne skal undersøge mulighederne for, at virksomheder i forbindelse med medarbejdernes afskedigelse - med støtte fra Bygge og Anlægsbranchens Udviklingsfond – kan lade fratrådte medarbejdere gennemføre uddannelse også efter udløbet af opsigelsesperioden. I så fald har medarbejdere med 6 måneders anciennitet ret til to ugers frihed til efter- og videreuddannelse med støtte fra fonden. Det er en betingelse, at der er modtaget tilsagn fra fonden om støtte til et konkret kursus inden udløbet af opsigelsesperioden. For medarbejdere med kortere opsigelsesvarsel skal tilsagnet være meddelt medarbejderen senest to uger efter, opsigelsesvarslet er afgivet.

Udenlandske medarbejdere
Parterne har aftalt, at der nedsættes et udvalg, der bla. skal se på lønstrukturen i byggebranchen set i forholdet mellem danske og udenlandske medarbejdere, og om hvordan lønfastsættelsen foregår i bygge- og anlægsbranchen – herunder om lønfastsættelsen er tilstrækkeligt beskrevet i de kollektive overenskomster.

Loading...
Scroll til top af siden