Status i overenskomst-forhandlingerne OK2020

Den 17. marts 2020 indgik Dansk Byggeri og 3F forlig om en treårig fornyelse af Bygge- og anlægs-, Bygnings- Murer-, 3F/Industri- og Gulvoverenskomsterne. Læs status om OK2020.

Dansk Byggeri orienterede samme dag om hovedindholdene i de indgåede forlig.

Fornyede overenskomster
Efterfølgende har Dansk Byggeri indgået aftaler om fornyelse af følgende overenskomster:

  • Industri- Træ- og Møbeloverenskomsten med 3F/Industrigruppen (ITM)
  • Metaloverenskomsten med Dansk Metal/Blik- og Rørarbejderforbundet
  • El-overenskomsten med Dansk El-forbund
  • Jord- og Betonoverenskomsten med Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening i København (BJMF)
  • Murerarbejdsmandsoverenskomsten med Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening i København (BJMF)


Medlemsorientering 
Forligene med 3F/Industrigruppen, Metal, Blik- og Rør, Dansk El-forbund og BJMF ligner overordnet set de tidligere indgåede forlig, og vi henviser derfor til medlemsorienteringen om indholdet heraf. Medlemsorienteringen kan ses på Dansk Byggeris hjemmeside.

Fravigelser
Der er dog aftalt følgende fravigelser:

  • I ITM-overenskomsten forhøjes arbejdsgiverens betaling af løn under sygdom med 3 x 2,00 kr., og arbejdsgiverperioden ved såvel sygdom som tilskadekomst forlænges med 3 uger. 
  • I El- og Metal-overenskomsterne forlænges arbejdsgiverperioden for løn under sygdom med 3 uger; altså ingen forlængelse af arbejdsgiverperioden ved tilskadekomst.


Malerområdet
På malerområdet lykkedes det imidlertid ikke at indgå forlig med Malerforbundet i Danmark, og det må derfor forventes, at malerområdet vil blive omfattet af det mæglingsforslag, som Forligsmanden i samarbejde med DA og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) nu går i gang med at udarbejde.

Satsstigninger
De indgåede forlig indgår samlet som en del af mæglingsforslaget, hvilket f.eks. betyder, at alle satsstigninger, som Dansk Byggeri har aftalt med forbundene, først har virkning fra 1. maj 2020, og at virksomhederne derved undgår eventuelle tilbagereguleringer.

Afstemning
Mæglingsforslaget foreligger formentlig ved udgangen af denne uge, hvorefter det skal til urafstemning blandt DAs og FHs medlemmer. Resultatet af afstemningen forventes først at foreligge umiddelbart efter påske.

Orientering
Dansk Byggeri orienterer på ny medlemmerne, når resultatet af afstemningen af mæglingsforslaget er kendt.

Kontakt
Spørgsmål til de nye overenskomster kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet, på telefon 72 16 00 00.

Loading...
Scroll til top af siden