Markante skatteforbedringer ved årsskiftet

Mens det politiske Danmark fortsat venter på en skatteaftale, så kan byggeriets arbejdsgivere og lønmodtagere glæde sig over en række større og mindre skattemæssige forbedringer i 2018, som er konsekvens af tidligere lovgivning eller en del af efterårets erhvervspakke eller finansloven

På personskatteområdet hæves beskæftigelsesfradraget i 2018 til gavn for alle lønmodtagere. Og topskattegrænsen hæves forholdsvis markant fra 479.600 kr. i 2017 til 498.800 kr. i 2018.

 

- Det betyder skønsmæssigt, at antallet af topskattebetalere falder fra ca. 500.000 til ca. 480.000 personer, hvilket faktisk er det laveste antal topskattebetalere nogensinde siden denne skat så dagens lys i 1994, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

 

- Til gengæld falder skatteværdien af de ligningsmæssige fradrag, herunder håndværkerfradraget fra 27,6% i 2017 til 26,6% i 2018, konstaterer cheføkonomen.

 

Billigere over Storebælt

Udligningsskatten på store pensionsudbetalinger afskaffes helt. Og ekspertskatten for forskere og udenlandske specialister udvides fra fem til syv år. Ændringen er fuldt finansieret ved at ordningens flade bruttoskattesats hæves fra 31,9% til 32,8% (inkl. arbejdsmarkedsbidrag). I 2018 skal man tjene mindst 65.100 kr. om måneden for at kunne være på ekspertskatteordningen.

 

- Med særlig betydning for bygge- og anlægsbranchen, sænkes taksten på Storebælt med 15% for brobizz-kunder og pendlere. Det vil gøre byggeriets arbejdskraft endnu mere mobil end i dag. Og om få år ledsages takstnedsættelsen af motorvejsudvidelse på Vestfyn, siger Bo Sandberg.

 

Samlet set skønner Skatteministeriet, at skattetrykket falder en smule fra 44,9 til 44,6% i 2018.

 

Bedre muligheder for generationsskifte i 2018

- Det er her i 2018, at den mest markante nedsættelse af bo- og arveafgiften ved generationsskifte i familieejede virksomheder finder sted. Der er næsten tale om en halvering fra 13 til 7 procent, så hvis man alligevel planlægger et generationsskifte, er 2018 nok et gunstigt tidspunkt at gøre det på, siger Dansk Byggeris cheføkonom.

 

For det brede erhvervsliv er der 1. januar 2018 trådt et bedre og mere tidssvarende regelsæt i kraft vedrørende fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter – tilmed med tilbagevirkende kraft helt tilbage til regnskabsår 2008.

 

- Man er dog ikke kommet helt i mål med en simpel og let administrerbar fradragsret for alle lønudgifter. Det er nemlig kun virksomhedens interne lønudgifter, der er fradrag for, mens eksterne udgifter til fx rådgivning, der ligger udover virksomhedens løbende drift, som udgangspunkt ikke er fradragsberettigede. Det skaber en skævvridning mellem store og små virksomheder, da sidstnævnte typisk ikke har alle specialkompetencer ”in house”, siger Bo Sandberg.

 

10 af de væsentligste skatteændringer i 2018 er følgende:

  • Taksten på Storebælt nedsættes med 15%
  • Beskæftigelsesfradrag hæves fra 8,75% til 9,50%
  • Topskattegrænsen hæves fra 479.600 kr. til 498.800 kr.
  • Udligningsskatten på store pensionsudbetalinger afskaffes helt
  • Årlig grænse for indbetaling på børneopsparing fordobles fra 3.000 kr. til 6.000 kr.
  • Mulighed for engangsudbetaling af efterlønsbidrag i 2018
  • Ekspertskatteordningen udvides fra 5 til 7 år
  • Nogle punktafgifter afskaffes helt, bl.a. afgift på nødder, the og regntøj
  • For andre punktafgifter aflyses planlagt indeksering i 2018, bl.a. for vin og slik.
  • Medarbejderaktier: Grænsen for skattefri aktieaflønning forhøjes fra 10 til 20 pct. af lønnen

 

Kontakt

Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, telefon 28 50 38 19

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32

Loading...
Scroll til top af siden