Samarbejder om bedre kvalitet og omdømme

Debatindlæg af direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri. Bragt i Licitationen 9. januar 2018.

En bred kreds af byggeriets organisationer og videninstitutioner har i mere end et år samarbejdet i Stående Byggepanel om at dele viden om svigt og byggetekniske problemer. Med Stående Byggepanel ønsker parterne at forebygge byggeskader og svigt, og videndelingen formidles åbent med respekt for fortrolighed. Der arbejdes ud fra et aftalt arbejdsgrundlag under parolen ”aldrig mere en MgO-sag”.

 

Baggrunden for at etablere Stående Byggepanel er netop et ønske om at imødegå sager som den triste MgO-sag, der dels er meget omkostningskrævende, men som også efterlader byggebranchen med et dårligt omdømme. Og MgO-sagen er desværre ikke en enlig svale. Branchen har tidligere oplevet lignende udfordringer med fx undertage, flade tage, eternittage og imprægnerede mursten. Hver gang er der fulgt store omkostninger med til udbedringer samt et retsligt efterspil om, hvem der skal dække udbedringsomkostningerne.

 

Proaktiv indsats

De 19 parter bag Stående Byggepanel ønsker proaktivt at tage hånd om byggetekniske problemer, udvise rettidig omhu og gå foran med initiativer, der kan imødegå svigt og serieskader.

 

Via periodiske panelmøder deles der viden om konkrete sager og initiativer. Ved det seneste panelmøde blev der fx orienteret om den meget triste brand i Greenfeld Tower i London, og de foreløbige erfaringer blev drøftet med henblik på at blive klogere på årsagssammenhænge, herunder om der er læring, som skal tages i betragtning under danske forhold. På samme måde er erfaringer blevet udvekslet om en række tagkollaps med store træ- og stålspærskonstruktioner og igen med fokus på, hvordan lignende sager kan imødegås i fremtiden - herunder hvilken videnformidling, der skal iværksættes til byggebranchens forskellige parter.

 

Stående Byggepanel samler de emner, der behandles i såkaldte emnedagbøger, der er tilgængelige på panelets hjemmeside www.staaendebyggepanel.aau.dk. På denne hjemmeside er der også referater fra Stående Byggepanels møder, der udførligt gør rede for de problemfelter, som panelet behandler – og med link til præsentationer og aktiviteter inden for det konkrete emneområde.

 

Som én af initiativtagerne til Stående Byggepanel er det en fornøjelse at se det brede engagement, der er om arbejdet fra stort set hele byggeerhvervet. Men det er også værd at hæfte sig ved den åbenhed og aktive videndeling, der sker på panelets møder. Det er godt, at byggeerhvervet selv tager aktiv hånd om at imødegå fremtidige svigt men ligeså vigtigt, at der er fokus på videndeling og videnformidling til byggebranchen. Det handler om at udvise rettidig omhu og om at forbedre byggeriets omdømme samt levere kvalitet til branchens kunder. Og det sker under parolen ”aldrig mere en MgO-sag”.

 

Fakta

Følg arbejdet i Stående Byggepanel på www.staaendebyggepanel.aau.dk

 

Stående Byggepanel består af følgende parter:

BSF – Byggeskadefonden

BvB – Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse

BYG-ERFA

Bygherreforeningen

DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk Byggeri

DANSKE ARK

Danske Byggecentre

DTU Byg

ETA Danmark

Forsikring & Pension

FRI – Foreningen af Rådgivende Ingeniører

GI – Grundejernes Investeringsfond

KF – Konstruktørforeningen

Molio.dk

SBi – Statens Byggeforskningsinstitut

SIK – Sikkerhedsstyrelsen

TI – Teknologisk Institut

Træinformation

Loading...
Scroll til top af siden