Skal klimamålene realiseres, må byggebranchen involveres

Debatindlæg af direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri. Bragt i Børsen 11. september 2019

Når regeringen og folketingets partier tager hul på forhandlingerne om en klimaaftale, er der god økonomi og fornuft i at zoome ind på alt det, bygge- og anlægsbranchen kan bidrage med. Vores virksomheder er parat til at bygge bæredygtigt og renovere gamle bygninger og boliger, så de bliver klimavenlige. Vi har løsninger og ideer til, hvordan de enorme mængder af byggeaffald kan genanvendes og udnyttes. Og når konsekvenserne af klimaforandringerne truer, har anlægsvirksomhederne den ekspertise, der kan sikre kyster, byer og landområder mod det ekstreme vejr.

 

Med målet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 har regeringen og dens støttepartier meldt ambitiøst ud. Men Danmark kán blive et foregangsland i den bæredygtige omstilling, hvis virksomhederne, politikerne og myndighederne arbejder sammen om at skabe et mere bæredygtigt samfund. Og hvis den politiske vilje, også til at prioritere det økonomisk, er til stede.

 

I Dansk Byggeri har vi smøget ærmerne op og står klar til at medvirke.

 

En grøn og bæredygtig fremtid netop et af nøgleordene forståelsespapiret fra regeringen og støttepartierne. Klimaloven skal følges op af en handlingsplan, som blandt andet opererer med energieffektivisering i bygninger, en indsats i forhold til klimatilpasning og kystsikring og en national strategi for bæredygtigt byggeri.

 

Alle sammen tiltag, som bygge- og anlægsbranchen kan og vil bidrage til. Men det kræver investeringer i mere bæredygtige byggerier, en målrettet indsats og en økonomisk prioritering, hvor det er nødvendigt at arbejde med en smule højere anlægspris mod til gengæld at opnå væsentlige effektiviseringer i en bygnings lange liv. Aktive tilvalg af bæredygtige løsninger her og nu er afgørende for, at veje, broer og bygninger holder i årtier og belaster miljøet mindst muligt.

 

Dansk Byggeri er klar med 19 konkrete forslag, som bygge- og anlægsvirksomhederne kan bidrage med, når der skal sikres en grøn og bæredygtig udvikling. Forslagene er samlet i fire centrale indsatsområder.

 

Klimatilpasning og kystsikring

De seneste 30 år har været den varmeste periode i 1.400 år på den nordlige halvkugle. Med opvarmningen følger mere ekstremt vejr med voldsomme hedebølger, tørkeperioder, storme, skybrud og oversvømmelser, der forstærkes af stigende vandstand i havene. Konsekvensen er, at en stor del af vores bygninger og infrastruktur risikerer skader og ødelæggelser. Derfor er der brug for en bedre og stærkere klimatilpasning og kystsikring i Danmark. Dansk Byggeri foreslår, at der oprettes en Klima- og Kystfond og at kommunernes investeringer i klimasikring bliver fritaget for det kommunale anlægsloft.

 

Energieffektiviseringer og vedvarende energi

Energirenovering af bygninger skal spille en langt større rolle i klima- og energipolitikken. Bygninger står for godt 40 procent af vores energiforbrug – og en tredjedel alene til opvarmning. Ved at spare på energien og bringe behovet for energi i vores samfund ned, bliver den grønne omstilling billigere. Nye analyser viser, at prisen for, at Danmark kan omstille sig til vedvarende energi i 2050 bliver mellem 120 og 160 mia. kr. billigere, hvis potentialerne for energieffektiviseringer bliver gennemført. Der er med andre ord brug for mål til at styrke indsatsen for energibesparelser. 

 

Cirkulær økonomi

Bygge- og anlægsbranchen er den branche, der genererer mest affald herhjemme, i 2016 udgjorde det en tredjedel af alt affald. Allerede i dag bliver 87 procent af affaldet genanvendt og brugt, men det kan gøres endnu bedre. Vi skal betragte affald som et råstof til noget nyt. Men at skabe et marked for affald kræver for eksempel ens regler for selektiv nedrivning og for affaldssortering i hele landet. Og så skal der udarbejdes en landsdækkende råstofplan, som har et helhedssyn på råstoffer og affald.

 

Bæredygtigt byggeri

Der er store muligheder for at bringe udledningen af CO2 ned ved at bygge mere bæredygtigt, men forbrugerne efterspørger det kun i begrænset omfang. Efterspørgslen kan øges med en frivillig bæredygtighedsklasse, større fokus på totaløkonomi og vurderinger af bygningers, produkters og materialers livscyklus. Derfor er det nødvendigt at indføre miljøvaredeklarationer for byggematerialer, så man ved både projektering og renovering af bygninger kan se, hvor meget indlejret CO2, der er i materialerne. 

 

Dansk Byggeri ser frem til at bistå, når de meget store ambitioner på det grønne område skal gøres til virkelighed.

Loading...
Scroll til top af siden