Dansk Byggeris persondatapolitik

Når du besøger Dansk Byggeris hjemmeside efterlader du nogle spor og oplysninger om din brug af hjemmesiden, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold.

Dansk Byggeri skal i medfør af databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger.

Dansk Byggeri er ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er: 

 • Dansk Byggeri, CVR-nr. 26911125, Nørre Voldgade 106, 1358 København K
 • Telefon 72 16 00 00 og skriftligt pr. e-mail til info@danskbyggeri.dk 

 

Vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside er primært at kunne analysere anvendelsen af Dansk Byggeris hjemmeside og derfor for at varetage Dansk Byggeris interesser som en politisk arbejdsgiverorganisation. 

Behandlingen vil omfatte indsamling, registrering og opbevaring af data.

Cookies

Dansk Byggeris hjemmeside anvender ”cookies”.

Du kan læse mere om cookies her

Kategorier af oplysninger og behandlingsgrundlag

Alle besøg på Dansk Byggeris hjemmeside medfører, at Dansk Byggeri behandler data om dig, De data, som behandles er: 

 • Dato og tidspunkt for besøg
 • De sider der besøges
 • Besøgendes IP-adresse
 • Oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.)
 • URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning).

 

Hvis du logger ind på hjemmesidens lukkede sider, vil Dansk Byggeri ud over ovennævnte også behandle følgende data:

 • Dit navn
 • Virksomhedens navn
 • Din emailadresse eller brugernavn
 • Adgangskode

 

De personoplysninger, som Dansk Byggeri behandler, er såkaldte almindelige personoplysninger. Som udgangspunkt vil behandlingen af dine almindelige oplysninger være nødvendig for, at Dansk Byggeri eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, og denne interesse samtidig vurderes at gå forud for din interesse eller dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra f.

De legitime interesser, som forfølges, er i den forbindelse Dansk Byggeris interesser som politisk arbejdsgiverorganisation og optimering af vores hjemmeside.

Særligt om videregivelse og overførsel

Dansk Byggeri vil kun videregive oplysninger om dig, i det omfang Dansk Byggeri er forpligtet til det, og i det omfang det er nødvendigt for at forfølge formålene, der er beskrevet ovenfor. 

Endvidere videregiver Dansk Byggeri oplysninger til databehandlere og andre samarbejdspartnere i det omfang det er relevant for at opfylde ovenstående formål. 

Dansk Byggeri overfører som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredjelande. Men kan dog i særlige tilfælde benytte konsulenter i udlandet til fx udvikling af hjemmesiden.

Opbevaring af dine personoplysninger

Personoplysninger vil blive slettet eller arkiveret, når der ikke længere er et legitimt og driftsrelateret behov for at opbevare dem, eller når der i øvrigt ikke længere er hjemmel til at opbevare oplysningerne. 

Automatiserede afgørelser

Data om dig vil på intet tidspunkt blive anvendt til at foretage automatiske afgørelser, herunder profilering.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

 • Retten til indsigt
 • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning
 • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling
 • Retten til indsigelse.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Indsigelse vedrørende behandling af oplysninger med hjemmel i interesseafvejningen

Du har ret til at - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod Dansk Byggeris behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er den såkaldte interesseafvejning efter artikel 6, stk. 1, litra e) eller f). 

Det vil betyde, at Dansk Byggeri som dataansvarlige ikke længere må behandle personoplysningerne, medmindre Dansk Byggeri påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

***

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Dansk Byggeri ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Loading...