Behandling af personoplysninger

Oplysninger om Dansk Byggeris behandling af dine personoplysninger som led i rekrutteringsprocessen
Som led i at du søger en stilling hos Dansk Byggeri, vil Dansk Byggeri behandle en række oplysninger om dig. Behandlingerne vil omfatte blandt andet indsamling, registrering og opbevaring.

Dansk Byggeri behandler oplysningerne om dig som såkaldt ”dataansvarlig”. Dansk Byggeris kontaktdetaljer er følgende:

Dansk Byggeri
Nørre Voldgade 106
1358 København K
72 16 00 00
Info@danskbyggeri.dk

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er først og fremmest at kunne håndtere din ansøgning og selve rekrutteringsprocessen.

De oplysninger, som Dansk Byggeri behandler om dig, er oplysninger, som du selv har givet i forbindelse med din ansøgning. Det er derudover oplysninger, som opstår som led i rekrutteringsprocessen.

Dansk Byggeri behandler kun oplysninger, som er relevante i forhold til din ansøgning og i relation til rekrutteringsprocessen.

Kategorier af oplysninger og behandlingsgrundlag

Almindelige personoplysninger


De oplysninger, som Dansk Byggeri primært behandler om dig som led i din ansøgning, er såkaldt almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, billede, faglige kvalifikationer, dit CV, eksamensbeviser eller andre oplysninger om dine akademiske grader og tidligere ansættelser.

Som udgangspunkt vil behandlingen af dine almindelige oplysninger være nødvendige for at kunne håndtere din ansøgning og rekrutteringsprocessen til brug for eventuel ansættelse. Behandlingsgrundlaget for langt de fleste oplysninger er derfor databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra b og c, samt databeskyttelseslovens § 12, stk. 1.

I visse tilfælde vil behandlingsgrundlaget for de almindelige personoplysninger dog være, at behandlingen er nødvendig for, at Dansk Byggeri eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, og denne interesse samtidig vurderes at gå forud for din interesse eller dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra f. De legitime interesser som forfølges, er i den forbindelse at almindelige driftsmæssige forhold i forhold til ansøgere og rekrutteringsprocessen.

Endelig vil behandlingsgrundlaget for de almindelige personoplysninger i enkelte tilfælde også være et samtykke fra dig. Det gælder f.eks eventuel gennemførelse af personlighedstest og behandling af personoplysninger knyttet til personlighedstesten. Du gøres opmærksom på, at du altid har ret til at tilbagekalde dit samtykke.

CPR-nummer

Dansk Byggeri har ikke brug for dit personnummer (CPR nummer) som led i rekrutteringsprocessen. Du opfordres derfor til at slette/fjerne dit CPR nummer på de dokumenter, som du indsender til Dansk Byggeri, herunder f.eks. CPR nummer på eksamensbevis.

Følsomme personoplysninger

Dansk Byggeri behandler ikke følsomme oplysninger i rekrutteringsprocessen. 

Særligt om indsamling fra andre samt videregivelse og overførsel
Dansk Byggeri indsamler enkelte personoplysninger om dig som led i rekrutteringsprocessen. Det vil primært dreje sig om offentliggjorte oplysninger om dig. Derudover kan det – med dit samtykke – være oplysninger fra referencer.

Data om dig vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjemand.

Dansk Byggeri overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande.

Opbevaring af dine personoplysninger
Data om dig vil blive slettet eller arkiveret, når der ikke længere er et legitimt behov for at opbevare dem til opfyldelse af rekrutteringsprocessen.

Det betyder, at Dansk Byggeri som udgangspunkt sletter din ansøgning, når rekrutteringsprocessen er helt afsluttet, medmindre du har givet samtykke til, at din ansøgning opbevares efter rekrutteringens afslutning.

Automatiserede afgørelser
Data om dig vil på intet tidspunkt blive anvendt til at foretage automatiske afgørelser, herunder profilering.

Indsigelse vedrørende behandling af oplysninger med hjemmel i interesseafvejningen
Du har ret til at - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod Dansk Byggeris behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er den såkaldte interesseafvejning efter artikel 6, stk. 1, litra e) eller f). Det vil betyde, at Dansk Byggeri som dataansvarlige ikke længere må behandle personoplysningerne, medmindre Dansk Byggeri påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Dine rettigheder

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Dansk Byggeri behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse)
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Dansk Byggeri ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.


Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Loading...
Scroll til top af siden