Organisationens struktur

Dansk Byggeri har 9 regioner og 29 faglige sektioner, som udgør organisationens demokratiske søjler. Ud over sektionerne har Dansk Byggeri branchefællesskaber og en lang række tilknyttede interessegrupper, foreninger og sekretariater.

Dansk Byggeri har 5.600 medlemsvirksomheder, som beskæftiger knap 70.000 medarbejdere i udførende og producerende virksomheder. 

 

 

 

Organisationens struktur

 • Bestyrelse

  God selskabsledelse

  Formand
  Adm. direktør Claus Bering 
  CRH Concrete A/S 
  Vestergade 25, Postboks 10 
  4130 Viby Sj. 
  Tlf. 70 10 35 10 
  E-mail: cbe@crhconcrete.dk
  Næstformand
  Murermester Christian Dahl Pedersen
  Murermester J. Ole Pedersen A/S
  Hejreskovvej 14
  3490 Kvistgård
  Telefon: 45 16 06 16
  E-mail: cdp@jop.dk
  Erik Nimb, administrerende direktør, Botica Entreprise A/S Adm. direktør Erik Nimb
  Botica Entreprise A/S
  Brydehusvej 23
  2750 Ballerup
  Telefon: 33 22 25 50
  E-mail: en@botica.dk
  Viceadministrerende direktør Lars M. Carlsen 
  Per Aarsleff  A/S 
  Industriholmen 2
  2650 Hvidovre
  Telefon: 36 79 33 33
  E-mail: lmc@aarsleff.com
  Tømrermester Michael Ancher
  E. Anker & Søn A/S
  Åby Bækgårdsvej 12
  8230 Åbyhøj
  Telefon: 86 15 29 11
  E-mail: michael@e-anker.dk
  Indehaver Michael R. Lund
  Michael Lund A/S
  Jellingvej 1B
  9230 Svenstrup
  Telefon: 20 66 13 14
  E-mail: michael@michaellund.as
  Ejer og daglig leder Morten Knudsen 
  MP Construction A/S
  Teglvænget 39
  7400 Herning
  Telefon: 40 84 93 67
  E-mail: morten@mpconstruction.dk
  Morten Lindholt Laursen, Koncernchef, CG Group A/S Koncernchef Morten Lindholt Laursen
  CG Group A/S
  Krogsgårdsvej 6, Hvam
  8620 Kjellerup
  Telefon: 88 71 40 00
  E-mail: ml@gardit.dk
  Senior Vice President Palle Bjerre Rasmussen
  NCC Danmark A/S
  Tobaksvejen 2A
  2860 Søborg
  Telefon: 24 88 77 92
  E-mail: pbr@ncc.dk 
  Direktør Søren Rasmussen 
  Bo Michelsen A/S
  Ribe Landevej 37
  6270 Tønder
  Telefon: 22 60 37 77
  E-mail: sra@bomichelsen.dk
  Snedkermester Mads Raaschou
  Raaschou Inventarsnedkeri A/S
  Meterbuen 3
  2740 Skovlunde
  Telefon: 28 44 00 88
  E-mail: mads@raaschou.as
 • Dansk Byggeris direktion
  Adm. direktør Lars Storr-Hansen
  Telefon: 72 16 01 01
  E-mail: lsh@danskbyggeri.dk
  Direktør Michael H. Nielsen
  Erhvervs- og brancheservice
  Telefon: 72 16 01 75
  E-mail: mhn@danskbyggeri.dk
  Direktør Peter Stenholm
  Arbejdsgiversekretariatet og Juridisk afdeling
  Telefon: 72 16 01 02
  E-mail: pss@danskbyggeri.dk
 • Repræsentantskab

  Kompetence og sammensætning

  Repræsentantskabet er den øverste myndighed i alle Dansk Byggeris anliggender. Repræsentantskabet består af 200 repræsentanter med tillæg af bestyrelsen, der samlet skal afspejle medlemskredsen geografisk, fagligt og størrelsesmæssigt.

  100 repræsentanter vælges af regionerne i forhold til disses andel af det samlede kontingent, dog således at hver region har ret til mindst to repræsentanter. 100 repræsentanter vælges af sektionerne, ligeledes i forhold til disses andel af det samlede kontingent, dog således at hver sektion har ret til mindst en repræsentant. Dansk Byggeris bestyrelse er fødte medlemmer af repræsentantskabet.

  De personer, der vælges til repræsentantskabet, skal være erhvervsaktive og personmedlemmer i Dansk Byggeri.

  Dansk Byggeri udsender hvert år inden 1. juli meddelelse til regioner og sektioner om det antal repræsentanter, hver region henholdsvis sektion kan vælge til at repræsentere sig i Dansk Byggeris repræsentantskab det følgende år. Navnene på de personer, der skal repræsentere de enkelte  sektioner i Dansk Byggeris repræsentantskab, skal meddeles til Dansk Byggeri senest den 1. marts hvert år.

   

  Ordinært repræsentantskabsmøde

  Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i perioden mellem 20. april og 20. maj på et af bestyrelsen fastsat sted. Indkaldelse skal ske med mindst 28 dages varsel ved skriftlig meddelelse til repræsentanterne. Dagsordenen skal kunne findes i indkaldelsen.

  Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal meddeles skriftligt til Dansk Byggeri og kan ikke, medmindre bestyrelsen beslutter dette, optages på dagsordenen, hvis de er modtaget senere end den 20. marts.


  Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

  Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes af bestyrelsen, når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller mindst 40 repræsentanter skriftligt begærer dette over for bestyrelsen med angivelse af hvilke sager, der ønskes behandlet.

  Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde senest fire uger efter, at Dansk Byggeri har modtaget begæringen. Indkaldelsen skal ske skriftligt til repræsentanterne med angivelse af dagsorden og med mindst otte dages varsel.


  Forhandlinger

  På repræsentantskabsmødet leder dirigenten forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivning m.v.
  Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten bestemmer andet, eller mindst ti repræsentanter forlanger skriftlig afstemning.

  Afstemninger i forbindelse med personvalg - bortset fra valg af dirigent - sker skriftligt, medmindre der kun er opstillet det antal kandidater, der skal vælges.


  Afstemninger

  Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af repræsentanterne er til stede personligt eller repræsenteret ved fuldmagt. Hver repræsentant har én stemme. En repræsentant kan møde ved en anden repræsentant ifølge skriftlig fuldmagt. Ingen repræsentant kan råde over mere end tre fuldmagter.

  Beslutninger træffes, medmindre andet er bestemt i disse vedtægter, ved almindelig stemmeflerhed af de afgivne stemmer.


  Vedtægtsændringer

  Forslag til vedtægtsændringer skal vedtages på et repræsentantskabsmøde med 2/3 af de tilstedeværende repræsentanters stemmer. Såfremt 40 repræsentanter fremsætter krav herom, skal det vedtagne forslag sendes til urafstemning blandt samtlige medlemsvirksomheder.

  Ved en sådan urafstemning har medlemsvirksomhederne et antal stemmer svarende til deres kontingent i Dansk Byggeri. Vedtagelse på en urafstemning kræver almindelig stemmeflerhed.

   

  Læs om Årsdag 2019

 • Branchefællesskaber

  Dansk Byggeri er en netværksorganisation, der har et formelt valgsystembaseret på sektioner og områder – men som samtidig har varetagelse af særlige interesser via netværk. Branchefællesskaberne er stærke netværker, der fokuserer på bestemte markedssegmenter eller fagområder.

  Et branchefællesskab er et samarbejde mellem sektioner, interessegrupper og enkeltvirksomheder med henblik på varetagelse af fælles erhvervspolitiske interesser, samt øget synlighed. Netværkene er tværfaglige.

  Læs om branchefællesskaberne

   

 • Sektioner i Dansk Byggeri

  Dansk Byggeris sektioner varetager de enkelte fagområders interesser. Sektionerne fungerer som faglige fællesskaber og skaber faglige miljøer, hvor medlemmer mødes og udveksler erfaringer.  

  Sektionerne er egne juridiske enheder med egne vedtægter og egen økonomi. 

  Læs mere om sektionerne

 • Regioner

  Alle Dansk Byggeris medlemmer er tilknyttet en region, som har en selvstændig bestyrelse og egne møder og aktiviteter. Dansk Byggeri har ni regioner. Hver region har en bestyrelse, som er med til at skabe lokal synlighed både i pressen og i kommunen.

  Regionsbestyrelsen udpeger medlemmer til at repræsentere Dansk Byggeri i de lokale beskæftigelsesråd, erhvervsråd og på erhvervsskolerne. De ni regioner vælger også hvert år i alt 100 medlemmer af repræsentantskabet for Dansk Byggeri. 

  Læs mere om Dansk Byggeris regioner

 • Interessegrupper

  Interessegrupperne varetager de enkelte fagområders specialinteresser.

  Interessegruppernes formål er at varetage de enkelte fagområders specialinteresser, samt at være et fagligt miljø, hvor medlemmerne kan mødes og udveksle erfaringer.

  Interessegrupper er egne juridiske enheder med egne vedtægter og egen økonomi.

  Læs mere om interessegrupperne

   

 • Foreninger og sekretariater

  En række foreninger og sekretariater er tilknyttet Dansk Byggeri:

  • Aktivhus Danmark
  • Dansk Sprængteknisk Forening (DSF)
  • Danske Kloakmestre
  • Danske Råstoffer
  • Fugebranchen FSO
  • Grønlands Arbejdsgiverforening
  • Gulvbranchen
  • Kloakmestrenes TV-inspektion
  • Køkkenankeforeningen.

  Læs mere om foreningerne og sekretariaterne

 • Lokalforeninger

  Ud over fællesskabet i en af Dansk Byggeris ni regioner har mange virksomheder et ønske om at deltage i et mere lokalt fællesskab.

  Som medlem af Dansk Byggeri har du mulighed for at blive medlem i en af de knap 100 lokalforeninger, der er en del af Dansk Byggeri. Mange virksomheder nyder godt af et medlemskab i en lokalforening, og Dansk Byggeri anbefaler medlemskab.

  Lokalforeninger er inddelt i geografiske regioner. 

  Læs mere om lokalforeningerne


 • Udvalg

  Dansk Byggeri har fire hovedudvalg. Arbejdsmiljøudvalget, Miljøudvalget, Uddannelsesudvalget og Udvalget for Byggeprocesser.

  Udvalgene er nedsat af bestyrelsen, og har til opgave at afgive indstilling til bestyrelsen om udformningen af foreningens generelle politik inden for deres områder.

  Læs mere om de fire udvalg

   

 • Internationalt

  For at fremme medlemmernes erhvervspolitiske interesser er Dansk Byggeri medlem af flere internationale organisationer.

  Dansk Byggeri er bl.a. medlem af følgende internationale organisationer:

  European International Contractors

  European International Contractors (EIC) er en uafhængig non-profit sammenslutning indregistreret i Berlin, Tyskland. Foreningen varetager de interesser, som den europæiske byggeindustri har i forbindelse med internationale byggeaktiviteter. EIC er derfor hele tiden i kontakt med internationale, europæiske og andre professionelle organisationer, hvis politik er relevant for den internationale byggeindustri. 

  Missionen hos EIC er at forbedre de politiske, økonomiske og lovmæssige rammer, der er bestemmende for internationalt byggeri foretaget af europæiske entreprenører.
  www.eic-federation.eu 

  FIEC European Construction Industry Federation

  FIEC European Construction Industry Federation blev grundlagt i 1905 og repræsenterer gennem sine 33 nationale medlemsorganisationer fordelt på 28 lande virksomheder indenfor byggeri fra SMV til såkaldte "globale spillere", der alle har det tilfælles, at de udfører en form for bygge- og entreprenøraktivitet. 

  FIEC er talerør for den europæiske byggeindustri i forbindelse med europæisk harmonisering og integration.
  www.fiec.eu

Loading...
Scroll til top af siden