God selskabsledelse

Som udgangspunkt er det bestyrelsens opgave at fastlægge de overordnede politiske visioner og overordnede strategiske målsætninger for Dansk Byggeri.

Direktionen tager sig af den daglige drift og udmønter den overordnede strategi og målsætninger for Dansk Byggeri. Bestyrelsen inddrages kun i direktionens anliggender, hvis forretningsordenen lægger op til det, eller hvis direktionen beder bestyrelsen om det. Herudover kan strategiske anliggender vendes mellem den administrerende direktør og bestyrelsens formand eller formandskab, hvis en af parterne føler anledning til det.

Bestyrelsesformandens opgaver

Det anbefales, at der udarbejdes en arbejds- og opgavebeskrivelse, som indeholder en beskrivelse af bestyrelsesformandens og eventuelt næstformandens opgaver, pligter og ansvar. Bestyrelsesformanden har et særligt ansvar for at sikre, at bestyrelsen fungerer tilfredsstillende, og at bestyrelsens opgaver varetages på bedst mulig måde. 

Dette kan bl.a. ske ved, at bestyrelsesformanden tilstræber, at bestyrelsens forhandlinger finder sted i den samlede bestyrelse.

Bestyrelsens sammensætning

Det er væsentligt, at bestyrelsen er sammensat således, at den på en effektiv og fremadrettet måde er i stand til at varetage sine ledelsesmæssige opgaver, herunder de strategiske og kontrolmæssige, og samtidig være en konstruktiv og kvalificeret sparringspartner for direktionen jf. i øvrigt vedtægternes § 18, 19 og 20. Det er ligeledes væsentligt, at bestyrelsen altid handler uafhængigt af særinteresser. 

Introduktion til nye bestyrelsesmedlemmer

Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer ved tiltrædelsen modtager en introduktion til Dansk Byggeri, og at bestyrelsesformanden i samarbejde med de enkelte medlemmer tager stilling til, om der er behov for at tilbyde den pågældende relevant supplerende information. Desuden kan bestyrelsen årligt foretage en vurdering af, om der er områder, hvor medlemmernes kompetence og sagkundskab bør opdateres.

Et bestyrelsesmedlem forpligter sig ved indtræden i bestyrelsen til altid at optræde velforberedt til mødet, sådan at unødig sagsfremstilling er overflødig og en beslutning nemmere kan træffes og at tiden på møderne i videst mulige omfang bruges på uddybende og strategiske diskussioner.

Beslutninger

Bestyrelsen diskuterer og træffer beslutninger på baggrund af de punkter på dagsordenen, der lægges op til beslutning. Disse punkter er altid funderet i skriftlige oplæg. Det er formanden, der samler op, konkluderer og formidler beslutningen til referat. Beslutninger, der er truffet på et bestyrelsesmøde, forventes såvel bestyrelse som direktion at følge og bakke op på loyal vis. 

Bestyrelsens beslutninger kan ikke åbnes på ny, med mindre der er fremkommet nye forhold, der har afgørende betydning for beslutningen. Disse forhold fremlægges i så fald skriftligt på næste bestyrelsesmøde efter aftale med formandskabet.

Inhabilitet

Et bestyrelsesmedlem må aldrig deltage i diskussioner på et bestyrelsesmøde i sager, hvis vedkommende har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald. Vedkommende må således ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke i behandlingen af den pågældende sag. Dette gælder også i sager, hvor bestyrelsesmedlemmets nære familie er relateret til sagen. 

Evaluering

Bestyrelsen forpligter sig til en systematisk evalueringsmetode af sit arbejde og samarbejde med en regelmæssig frekvens – eksempelvis hvert halve eller hele år. Evalueringen skal sammenfattes skriftligt. Evalueringen tager udgangspunkt i en selvevaluering, en evaluering af sekretariatsbetjeningen samt en vurdering af, i hvilket omfang tidligere fastlagte strategiske målsætninger eller planer er blevet realiseret, ligesom det også vurderes, om de trufne beslutninger er effektueret. 

Inddragelse af bestyrelsen i øvrigt

I visse tilfælde kan direktionen beslutte at inddrage bestyrelsen ved andre lejligheder end bestyrelsesmøder, fx i fokusgrupper om aktuelle emner. Det er direktionen, der indkalder, sammensætter og koordinerer inddragelsen af bestyrelsen i disse anliggender. 

Bestyrelsen kan vælge at nedsætte et udvalg, som f.eks. arbejdsmiljøudvalget. Hvis det sker skal det alene vedrøre afgrænsede temaer med henblik på at forberede beslutninger, som så træffes i den samlede bestyrelse, ligesom der skal udarbejdes et kommissorium for et eventuelt nedsat udvalg. 

Det er væsentligt, at bestyrelsen sikrer sig, at etableringen af et bestyrelsesudvalg ikke medfører, at væsentlig information, som alle bestyrelsesmedlemmer bør modtage, kun tilgår bestyrelsesudvalget. 

Udtalelser til pressen, på medlemsmøder mm. 

En bestyrelsesrepræsentant skal nøje overveje og tilkendegive med hvilken stemme han eksempelvis udtaler sig til pressen eller i andre relevante fora, eksempelvis medlemsmøder. Der må ikke herske tvivl om, om et bestyrelsesmedlem udtaler sig som repræsentant for Dansk Byggeris bestyrelse, som direktør af en virksomhed, som repræsentant for et område, en branche eller en forening. Eller som lokal- eller folketingspolitiker. 

Hvis man optræder som bestyrelsesmedlem, er det vigtigt, at man handler og udtaler sig ud fra det mandat, man har som bestyrelsesmedlem – det vil sige, at man er loyal overfor de beslutninger, der er truffet i bestyrelsen.
 
Intet bestyrelsesmedlem kan alene tegne foreningen jf. i øvrigt vedtægternes § 35.

Loading...
Scroll til top af siden