Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Repræsentantskab

Kompetence og sammensætning

Repræsentantskabet er den øverste myndighed i alle Dansk Byggeris anliggender. Repræsentantskabet består af 200 repræsentanter med tillæg af bestyrelsen, der samlet skal afspejle medlemskredsen geografisk, fagligt og størrelsesmæssigt.

100 repræsentanter vælges af regionerne i forhold til disses andel af det samlede kontingent, dog således at hver region har ret til mindst to repræsentanter. 100 repræsentanter vælges af sektionerne, ligeledes i forhold til disses andel af det samlede kontingent, dog således at hver sektion har ret til mindst en repræsentant. Dansk Byggeris bestyrelse er fødte medlemmer af repræsentantskabet. 

De personer, der vælges til repræsentantskabet, skal være erhvervsaktive og personmedlemmer i Dansk Byggeri.

Dansk Byggeri udsender hvert år inden 1. juli meddelelse til regioner og sektioner om det antal repræsentanter, hver region henholdsvis sektion kan vælge til at repræsentere sig i Dansk Byggeris repræsentantskab det følgende år. Navnene på de personer, der skal repræsentere de enkelte  sektioner i Dansk Byggeris repræsentantskab, skal meddeles til Dansk Byggeri senest den 1. marts hvert år.

Ordinært repræsentantskabsmøde

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i perioden mellem 20. april og 20. maj på et af bestyrelsen fastsat sted. Indkaldelse skal ske med mindst 28 dages varsel ved skriftlig meddelelse til repræsentanterne. Dagsordenen skal kunne findes i indkaldelsen.

Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal meddeles skriftligt til Dansk Byggeri og kan ikke, medmindre bestyrelsen beslutter dette, optages på dagsordenen, hvis de er modtaget senere end den 20. marts.

 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes af bestyrelsen, når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller mindst 40 repræsentanter skriftligt begærer dette over for bestyrelsen med angivelse af hvilke sager, der ønskes behandlet.

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde senest fire uger efter, at Dansk Byggeri har modtaget begæringen. Indkaldelsen skal ske skriftligt til repræsentanterne med angivelse af dagsorden og med mindst otte dages varsel.

Forhandlinger

På repræsentantskabsmødet leder dirigenten forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivning m.v.
Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten bestemmer andet, eller mindst ti repræsentanter forlanger skriftlig afstemning.

Afstemninger i forbindelse med personvalg - bortset fra valg af dirigent - sker skriftligt, medmindre der kun er opstillet det antal kandidater, der skal vælges.

Afstemninger

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af repræsentanterne er til stede personligt eller repræsenteret ved fuldmagt. Hver repræsentant har én stemme. En repræsentant kan møde ved en anden repræsentant ifølge skriftlig fuldmagt. Ingen repræsentant kan råde over mere end tre fuldmagter.

Beslutninger træffes, medmindre andet er bestemt i disse vedtægter, ved almindelig stemmeflerhed af de afgivne stemmer.

Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer skal vedtages på et repræsentantskabsmøde med 2/3 af de tilstedeværende repræsentanters stemmer. Såfremt 40 repræsentanter fremsætter krav herom, skal det vedtagne forslag sendes til urafstemning blandt samtlige medlemsvirksomheder.

Ved en sådan urafstemning har medlemsvirksomhederne et antal stemmer svarende til deres kontingent i Dansk Byggeri. Vedtagelse på en urafstemning kræver almindelig stemmeflerhed.

Kort om Dansk Byggeri