Arbejdsmiljø på byggepladsen

Har du styr på dine pligter på byggepladsen? Uanset om du er bygherre, rådgiver, projekterende eller medarbejder, har du et ansvar i byggeprocessen

På byggepladsen skal dit arbejdsmiljø være sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Som hovedregel er det arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at arbejdsmiljøloven overholdes. Arbejdsmiljøarbejdet skal foregå i samarbejde mellem arbejdsgivere, ledere og medarbejdere, men ved større byggerier har også bygherre, rådgivere og projekterende ansvar og pligter. Bygherren skal eksempelvis sørge for, at arbejdsmiljøkoordinatoren udarbejder og ajourfører plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

Du kan få vejledning på byggeproces.dk, som henvender sig til bygherrer, rådgivere, arbejdsmiljøkoordinatorer og entreprenører.

 • Arbejdsgiver og ansatte

  Arbejdsgivere, arbejdsledere og ansatte har et ansvar i forhold til arbejdsmiljøet.

  Arbejdsgiver

  Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, ligesom arbejdsgiveren har pligt til at sørge for, at der føres tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

  Arbejdsiveren har desuden pligt til at gøre medarbejderne bekendt med de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde, samt sørge for, at betingelserne for at samarbejde om sikkerhed og sundhed, primært via sikkerhedsorganisationen, er til stede.

  De enkelte virksomheder på byggepladserne skal desuden instruere deres ansatte om aftaler vedrørende fællesområder og om indholdet i bygherrens plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Virksomhederne skal også orientere bygherren og koordinatoren, når de påregner at benytte underentreprenører på byggepladsen.

  Arbejdsledere og ansatte

  Der påhviler arbejdsledere og medarbejdere en pligt til at samarbejde om sikkerhed og sundhed.

  Desuden gælder der for arbejdsleder en udvidet pligt til at medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige inden for det område, som vedkommende leder. Bliver arbejdslederen bekendt med fejl og mangler, som kan medføre fare for ulykker eller sygdom, skal vedkommende sørge for, at faren bliver afværget.

  Arbejdsmiljøorganisation på byggepladsen

  På byggepladser skal der vælges en arbejdsmiljørepræsentant og en arbejdsleder til en arbejdsmiljøgruppe, når der er 5 ansatte eller derover, og arbejdet har en varighed på over 14 dage.

 • Bygherre

  Ved bygge- og anlægsprojekter hvor to eller flere arbejdsgivere er beskæftiget samtidigt, har bygherren visse forpligtelser.

  Ved større bygge- og anlægsopgaver har bygherren primært 4 opgaver:

  • Afgrænse sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne
  • Koordinere sikkerhedsarbejdet under projektering og udførelse
  • Udarbejde Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)
  • Anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet

   

  Ansvar kan ikke overdrages

  Bygherrens ansvar kan ikke overdrages til andre. Det praktiske arbejde med at udføre bygherrens forpligtigelser kan, helt eller delvist, udføres i bygherrens egen organisation eller af bygherrens udpegede rådgivere, firmaer eller personer.

  Bygherres opgaver

  Selvom om bygherren vælger at engagere andre til udførelse af dette arbejde, er det dog fortsat bygherrens ansvar at afgrænsning og koordinering i fællesområder, skriftlig planlægning og anmeldelse af byggepladsen sker efter bekendtgørelsens regler.

  Udpegning af koordinator

  Bygherren skal ved ethvert bygge- og anlægsarbejde, hvor to eller flere arbejdsgivere forventes at være til stede samtidigt, sikre at der udpeges en eller flere personer, som opfylder kompetencekravene til en koordinator. Der skal udpeges en koordinator til projekteringsarbejdet og til bygge- og anlægsarbejdet.

  Opstartsmøde og sikkerhedsrundering

  Der skal afholdes opstartsmøder med de enkelte virksomheder og deres arbejdsmiljøorganisation og gennemføres sikkerhedsrunderinger mindst hver 14. dag på byggepladser.

  Sikkerhedsmøder

  Bygherren eller dennes koordinator er forpligtet til at afholde sikkerhedsmøder mindst hver 2. uge med fagentrepriserne på pladsen.

  Medvirken til forsvarlige arbejdsforhold

  Bygherren skal i øvrigt medvirke til, at arbejdsgiveren kan udføre bygge- og anlægsarbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

  Læs mere

  Se hvad Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i bygge & anlæg (BFA BA) skriver på deres hjemmeside

 • Sikkerhedskoordinator

  Bygherren skal udpege en sikkerhedskoordinator på byggepladsen, til koordinering af sikkerhedsarbejdet under projekteringen og under udførelsen.

  Koordinering af de enkelte arbejdsgiveres sikkerhedsforanstaltning skal ske ved afholdelse af sikkerhedsmøder hver 14.dag og gennem personlig kontakt på byggepladsen.

  Koordinators opgaver på byggepladsen

  Ved alle bygge- og anlægspladser skal koordinator koordinere:

  • Planlægning af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser
  • Samarbejdet mellem arbejdsgiverne
  • De aktiviteter, der har til formål at beskytte de ansatte imod sundhedsrisici og forebygge ulykker
  • At arbejdsgiverne anvender de generelle forebyggelsesprincipper på en sammenhængende måde
  • At arbejdsgiverne anvender plan for sikkerhed og sundhed (PSS) samt koordinere
  • De udførende arbejdsgiveres kontrol med, at arbejdsprocesserne gennemføres efter forskrifterne


  Endvidere skal koordinator:

  • Ajourføre PSS, herunder organisationsplan, byggepladstegning og tidsplan, efterhånden som arbejdet på byggepladsen skrider frem
  • Foretage tilpasninger i journalen, hvis der sker ændringer
  • Sikre, at der kun er adgang ti byggepladsen for dem, der reelt har noget at gøre der.

  Byggeleder og koordinator samtidig

  Man kan godt være byggeleder og samtidig sikkerhedskoordinator, hvis man har de kvalifikationer, der bliver krævet af en koordinator. 

  Krav til koordinator

  Når bygherre skal udpege en koordinator, er der forskel på hvilke kvalifikationer, koordinatoren skal have.

  Byggepladsens størrelse  Antal beskæftiget  Koordinator kvalifikationer 
   Små pladser 1-4  Sagkyndig viden om bygge- og anlægsområdet, herunder kendskab til byggeriets aktører 
   Mellemstore pladser 5-10  Som ved små pladser samt have den fornødne viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål for bygge - og anlægsområdet 
   Store pladser 11- og flere  Som ved små og mellemstore pladser samt praktisk erfaring i ledelse af et bygge- og anlægsarbejde. Have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer.


  Dansk Byggeri udbyder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer.

   

  Læs mere om sikkerhedskoordinator på byggeproces.dk 

 • Bygherre og rådgivers pligter

  Dansk Byggeri har udgivet en vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere. Vejledningen handler alene om de arbejdsmiljømæssige forhold.

  Formålet med Dansk Byggeris nye vejledning er at styrke entreprenørens dialog med bygherrer og deres rådgivere.

  Er bygherre klar over sit ansvar?
  Arbejdsmiljøloven stiller i dag større krav til bygherrers og rådgiveres ansvar for, hvad der sikkerhedsmæssigt foregår på byggepladsen. Hensynet til bygbarhed i forhold til sikkerhed er kommet ind i reglerne for projekterendes ansvar, og kravene til bygherres koordination af sikkerhed er blevet skærpet.

  Vær bedre klædt på til dialogen med bygherre

  Der er forskel på bygherrer, og nogle har fuldstændig styr på deres forpligtelser. Men der er stadig mange bygherrer, som ikke er klar over, hvilket ansvar de har. Formålet med vejledningen er at styrke entreprenørens dialog med disse bygherrer og deres rådgivere.

  Arbejdsgiver kan dog ikke løbe fra ansvaret

  Men husk, at uanset hvor god eller dårlig bygherre er, så er arbejdsgiveransvaret stadig dit. Du skal planlægge og tilrettelægge arbejdet, så dine ansatte kan udføre det på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig måde.

  Brug Dansk Byggeris vejledning som en tjekliste

  Vejledningen er opdelt i faser og består blandt andet af tjeklister, som du kan bruge i forhold til bygherren eller i forhold til den hoved- eller totalentreprenør, du samarbejder med.

  Se Dansk Byggeris vejledning til entreprenør om forholdet til bygherrer og rådgiver

  Bestil et oplæg til din sektion

  Alle sektioner, interessegrupper, regioner, etc. kan få besøg af Dansk Byggeri, som gerne kommer ud til fx medlemsmøder og præsenterer vejledningen. Kontakt i så fald Dansk Byggeris Arbejdsmiljøafdeling, info@danskbyggeri.dk. tlf. 72 16 0164.

 • Fællesområder

  Fællesområder er bl.a. de områder, hvor flere arbejdsgivere og deres ansatte udfører arbejde samtidig med andre.
  Det kan fx være:

  • Færdsels- og adgangsveje
  • Materialepladser
  • Affaldspladser
  • Arbejdsplatforme
  • Gangbroer og stilladser
  • Skurby
  • Konkrete arbejdsområder, hvor flere udfører arbejde samtidigt
  • Fælles velfærdsforanstaltninger (ved byggeri over 2 måneders varighed). 

   

  Afgrænsning i fællesområder

  Inden arbejdet går i gang skal bygherren indgå aftaler med de enkelte arbejdsgivere om, hvem der etablerer, vedligeholder og fjerne sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne. Afgrænsningen af sikkerhedsforanstaltningerne bør ske allerede i udbudsmaterialet, så udgifterne til de fælles sikkerhedsforanstaltninger kan indregnes i tilbuddene.

  Aftaler om sikkerhed og indretning

  Bygherrens aftaler om afgrænsning bør indeholde præcise angivelser af opgavens omfang og i hvilke tidsrum forpligtelsen for sikkerhedsforanstaltningerne påhviler de enkelte arbejdsgivere. Aftalerne bør også beskrive de sikkerhedskrav som skal gives videre til en underentreprenør. Hvis der under opførelsen opstår situationer, der ikke kunne være forudset, bør ændringer i afgrænsningen aftales på et sikkerhedsmøde.


  Bygherren er forpligtet til at afholde sikkerhedsmøder mindst hver 2. uge.

 • Projekterende og rådgiver

  Projekterende og rådgivere skal rådgive bygherre om de arbejdsmiljøforhold de har ansvaret for, når et arbejde skal udføres.

  Den projekterende eller rådgiveren skal blandt andet sikre, at der kan bruges egnede tekniske hjælpemidler til håndtering af byrder, de steder hvor manuel håndtering vil indebære fare for sikkerhed og sundhed.

  Det betyder, at der skal være plads til, at hjælpemidlet kan placeres og anvendes, de steder hvor der er behov for det. 

  Hvad er den projekterendes ansvar?

  Generelt er den projekterende forpligtet til at fortælle bygherre, hvilke pligter bygherren har. Læs mere i bekendtgørelsen for projekterende og rådgiver.


  Ved mange af de små byggepladser og mindre arbejdsopgaver, er der sjældent en projekterende. Her vil det som oftest være den udførende virksomhed, der tager sig af denne opgave.

   

 • Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

  BFA- Bygge & Anlæg har udarbejdet en vejledning om byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed.

  Vejledningen indeholder bygherrens og projekterendes pligter samt branchens værktøjer til udarbejdelse af en plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

  Vejledningen henvender sig til :

  • Bygherrer, der pålægges at udarbejde en skriftlig plan for byggepladsens sikkerhed og sundhed (PSS).

  • Projekterende/rådgivende virksomheder, der udfører det praktiske arbejde med udarbejdelse af af PSS.

  • Udførende virksomheder (arbejdsgivere), der dels som hovedentreprenør udfører det praktiske arbejde med udarbejdelse af PSS, og dels pålægges at foretage en vurdering, når der ikke er krav om PSS.


  Læs mere om Plan for sikkerhed og sundhed

  På Byggeproces.dk kan du læse mere om vejledningen og eksempler på en plan for sikkerhed og sundhed   

Loading...