Snedkersektionen

Snedkersektionen omfatter de virksomheder inden for Dansk Byggeri, der beskæftiger uddannede snedkere (bygningssnedkere, møbelsnedkere, maskinsnedkere m.m.) - uanset deres størrelse.

Formål
Sektionen vil som sine væsentligste opgaver påtage sig:

 • at arbejde for fagets uddannelsesmæssige interesser, både inden for grund- og efteruddannelse,
 • at sikre medlemmerne orientering om den tekniske udvikling inden for faget, fx om materialer, maskiner, værktøj og miljøspørgsmål,
 • at arbejde for at forbedre medlemmernes forretningsmæssige og økonomiske vilkår, fx gennem prislister, erfaringsudveksling om drift og ledelse af snedkervirksomheder og overenskomstspørgsmål,
 • at markedsføre medlemmernes produkter og ydelser over for projekterende og kunder og
 • at styrke det kollegiale forhold mellem medlemmerne gennem medlemsarrangementer med faglige emner.

Særlige optagelseskrav
Optagelse i Snedkersektionen skal godkendes af sektionsbestyrelsen.

Sektionskontingent
Kontingentet består af et årligt grundkontingent på 500 kr. samt et lønsumskontingent fra 1. januar 2008 på 0,025% af medlemsvirksomhedernes lønsum.

Generalforsamling 2019
Generalforsamling i Snedkersektionen afholdes tirsdag d. 19. marts 2019.

Formand
Snedkermester Mads Raaschou
Raaschou Inventarsnedkeri ApS

Medlemmer i Snedkersektionen

 • Bestyrelsesmedlemmer

  Formand
  Snedkermester Mads Raaschou 
  Raaschou Inventarsnedkeri A/S
  Markstykkevej 16
  2620 Rødovre
  E-mail: mads@raaschou.as 

  Næstformand
  Snedkermester Anders Rønne
  Gribskov Inventarsnedkeri A/S
  Skovvej 26B, Mårum 
  3230 Græsted 
  E-mail: anders@gqf.dk 

  Snedkermester Kim Dahl Eriksen
  Esrumvej 65
  3000 Helsingør
  E-mail: kim@hamlet-aps.dk 

  Morten Gammelgaard
  Jagtvejens Maskinsnedkeri
  Poppelgårdvej 14
  2860 Søborg
  E-mail: jm.snedkeri@firma.tele.dk 

  Annette S. Daley
  Storm Møbler 
  Funkevej 38 
  3400 Hillerød
  E-mail: annette@storm-moebler.dk 

  Suppleanter
  Thomas J. Pantmann
  Snedkerfirmaet Poul Sørensen & Søn v/Thomas J. Pantmann
  Landskronagade 11
  2100 København Ø
  E-mail: tp@ps-s.dk 

  Henrik Lundquist
  Johan Christiansen & Søn 
  Sydmarken 48
  2860 Søborg
  Email: henrik@jocs.dk

  Sektionskonsulent
  Frederik Waitz Søborg
  Tlf: 72 16 01 93 
  E-mail: fws@danskbyggeri.dk

   

 • Vedtægter

  Navn og hjemsted

  § 1

  Sektionens navn er Snedkersektionen under Dansk Byggeri.

   

  Sektionens hjemsted er Københavns kommune.

   

   

  Formål

  § 2

  Sektionens formål er:

  at samle virksomheder, der udøver virksomhed indenfor snedkerområdet ( bygnings-, inventar-, møbel- og maskinsnedkervirksomheder samt virksomheder med en naturlig eller traditionel tilknytning til virksomheder af den anførte art)

   

  at varetage virksomhedernes interesser inden for uddannelse, efteruddannelse og faglig / teknisk udvikling

                       

  at varetage virksomhedernes arbejdsgiverpolitiske interesser i forhold til snedkerfagets specielle forhold fx prislister og arbejdsmiljø

   

                        at fremme det kollegiale sammenhold

   

  at værne om medlemmernes økonomiske, faglige og organisationsmæssige interesser.

   

   

  Medlemsforhold

  § 3

  Sektionens medlemsvirksomheder skal være medlem af Dansk Byggeri.

   

  Enhver virksomhed, der beskæftiger sig med forretningsområder inden for de i § 2 nævnte, kan optages i sektionen.

   

  Det er muligt for en medlemsvirksomhed at være medlem af sektionen med en del af virksomheden. Medlemsvirksomheden forpligtes til én gang årligt til Dansk Byggeri at oplyse om andelen af virksomhedens lønsum, som er tilknyttet snedkersektionen.  

   

  Som medlem af sektionen kan ligeledes optages landsforeninger inden for de i § 2 nævnte forretningsområder.

   

  Anmodning om optagelse i sektionen rettes skriftligt til Dansk Byggeri.

   

  Optagelse i snedkersektionen skal godkendes af snedkersektionens bestyrelse. I tilfælde af afslag kan ansøgeren forlange sagen forelagt en generalforsamling, som ved almindelig stemmeflerhed afgør, hvorvidt ansøgningen kan godtages.

   

  Medlemsvirksomheden repræsenteres i sektionen af personmedlemmer i Dansk Byggeri.

   

   

  Ophør

  § 4

  Regler vedrørende udmeldelse og ophør følger de regler, der gælder for Dansk Byggeri.

   

  Sektionen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent efter regler fastsat af bestyrelsen og Dansk Byggeri. Medlemskabets ophør - uanset årsagen - medfører ikke, at medlemmet har krav på nogen andel af sektionens formue.

   

   

  Eksklusion

  § 5

  Regler vedrørende eksklusion af sektionen, følger de regler der gælder for Dansk Byggeri.

   

   

  Kontingent

  § 6

  Medlemmet betaler til sektionen et kontingent, som fastsættes på sektionens generalforsamling.

   

   

  Bestyrelsen

  § 7

  Bestyrelsens opgave er at varetage sektionens interesser.

   

  Bestyrelsen består af formanden og fire til seks øvrige medlemmer.

   

  Formanden vælges på generalforsamlingen. Formanden er på valg hvert andet år.

   

  Bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling i sektionen på baggrund af valglister. Sammen med indkaldelsen fremsendes bestyrelsens forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer (bestyrelsens valgliste). Bestyrelsen skal være sammensat på en sådan måde, at der tilstræbes en repræsentativ dækning af medlemskredsen både fagligt, geografisk og størrelsesmæssigt. Det er muligt for medlemmerne af sektionen at fremsende ny kandidatliste til bestyrelsen senest 18 dage før generalforsamlingen.

   

  Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at halvdelen vælges på lige år og halvdelen på ulige år. Såfremt bestyrelsen udover formanden har et ulige antal medlemmer, vælges de tre medlemmer på ulige år og de to medlemmer på lige år.

  På den ordinære generalforsamling vælges ligeledes 2 suppleanter til bestyrelsen. Valg af suppleanter gælder for et år ad gangen.

   

  Ved et bestyrelsesmedlems udtræden i valgperioden indtræder en suppleant for den resterende del af valgperioden.

   

  Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand umiddelbart efter generalforsamlingen.

   

  Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, så ofte denne finder det nødvendigt, eller når to bestyrelsesmedlemmer skriftligt fremsender ønske herom. Formanden leder møderne. I formandens fravær leder næstformanden møderne.

   

  I tilfælde af at formanden får varigt forfald, indtræder næstformanden i hans sted frem til første ordinære generalforsamling.

   

  Bestyrelsen administrerer sektionen og sektionens midler på baggrund af samarbejdsaftale med Dansk Byggeri.

   

  Sektionen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke sektionens medlemmer nogen personlig hæftelse. Ej heller påhviler der Dansk Byggeri nogen hæftelse.

   

  Sektionen tegnes af formanden eller to bestyrelsesmedlemmer i forening.

   

   

  Spærreregel, aldersgrænse, genvalg, diæter m. v.

  § 8

  En person, der vælges til sektionsbestyrelsen, skal være personmedlem af Dansk Byggeri, være erhvervsaktiv, må ikke være fyldt 65 år og må ikke være ude af rådighed over sit bo.

   

  Genvalg kan finde sted yderligere to valgperioder og efter enstemmig indstilling fra bestyrelsen yderligere en periode.

   

  Formandens valgbarhedsperiode berøres ikke af tidligere medlemskab af bestyrelsen.

   

  Honorarer, diæter og regler om refusion af rejseudgifter til medlemmer af sektionens valgte organer fastsættes af generalforsamlingen.

   

   

  Regnskab og revision

  § 9

  Regnskabsåret er kalenderåret.

   

  Opkrævning af kontingent og bogføring foretages af Dansk Byggeri.

   

  Revision af sektionens årsregnskab foretages af Dansk Byggeris revisor.

   

   

   

  Generalforsamling

  § 10

  Generalforsamlingen er sektionens højeste myndighed.

   

  Alle medlemsvirksomheder har møde-, tale- og stemmeret. I tilknytning til generalforsamlingen afholdes normalt et fagligt arrangement.

   

  Hver medlemsvirksomhed tildeles personmedlemskaber i overensstemmelse med de regler, som er gældende i Dansk Byggeri. Hvert personmedlem har ved sektionens generalforsamling én stemme. Et personmedlem kan møde ved et andet personmedlem ifølge skriftlig fuldmagt. Ingen repræsentant kan råde over mere end to fuldmagter.

   

  Resultatet af forhandlingerne indføres i sektionens forhandlingsprotokol, der underskrives af formanden og dirigenten.

   

  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. februar til 15. april, dog minimum 30 dage forud for repræsentantskabsmødet i Dansk Byggeri.

   

  Indkaldelse til den årlige generalforsamling skal ske med 28 dages varsel til samtlige sektionens medlemsvirksomheder ved bekendtgørelse i Dansk Byggeris medlemsblad.

   

  Sagerne afgøres, hvor intet andet udtrykkeligt er bestemt, ved simpel stemmeflerhed blandt repræsentanterne.

   

  Forslag om vedtægtsændringer eller om, hvorvidt betingelserne for eksklusion af et medlem foreligger, kan vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer. Eventuelle vedtægtsændringer skal godkendes af Dansk Byggeris bestyrelse.

   

  Der skal hengå mindst 14 dage mellem en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, der skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel, kan ikke ske samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

   

  På hvert års ordinære generalforsamling behandles følgende punkter:

   

                        1.                   Valg af dirigent.

                        2.                   Beretning om sektionens virksomhed.

                        3.                   Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til

                                              godkendelse.

                        4.                   Indkomne forslag.

                        5.                   Valg af formand.

                        6.                   Valg af bestyrelsesmedlemmer.

                        7.                   Valg af bestyrelsessuppleanter.

                        8.                   Valg af repræsentanter til Dansk Byggeris

                                              repræsentantskab

                        9.                   Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af

                                              kontingent.

                        10.                 Fastsættelse af honorarer, diæter og regler for refusion

                                              af rejseudgifter.

                        11.                 Eventuelt.

   

  Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen, eller når mindst 20 % af medlemmerne forlanger det med skriftlig angivelse af forhandlingsemne.

   

  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sektionens sekretariat i hænde senest den 1. januar. Forslagene bringes til medlemmernes kendskab inden generalforsamlingen.

   

  Valg af repræsentantskabsmedlemmer til Dansk Byggeri

  § 11

  Repræsentanter til Dansk Byggeris repræsentantskab vælges på generalforsamlingen i sektionen. Formanden og næstformanden for sektionen er fødte repræsentanter til Dansk Byggeris repræsentantskab.

   

  Øvrige repræsentanter til Dansk Byggeris repræsentantskab vælges på baggrund af valglister, som bestyrelsen udsender sammen med indkaldelse til generalforsamlingen i sektionen. Det er muligt for medlemmerne af sektionen at opstille kandidater senest 18 dage før generalforsamlingen.

   

   

  Medlemmernes forpligtelser

  § 12

  Medlemmerne forpligter sig til at overholde disse vedtægter og de af sektionen valgte organer trufne beslutninger.

   

   

  Sektionens ophør

  § 13

  Sektionen kan kun opløses, såfremt det vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med kvalificeret majoritet, som angivet i § 11 vedrørende vedtægtsændringer.

   

  I tilfælde af sektionens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om formuens anvendelse.

  Finn Borg Larsen,Københavns Snedkerlaug

  Niels Roth Andersen, Københavns Snedkerlaug

  Jens Johannessen, Helsingør Snedkerlaug

  Mogens Blæsild, Viborg Tømrer- og Snedkermesterforening

  Jens Peder Lund, Region Fyn

  Børge Christensen, Region Sydjylland

   

  Således vedtaget på generalforsamlingen den 12. marts 2003.

                       
  --------------------------------

  Den første generalforsamling forberedes og indkaldes af en interimbestyrelse, som består af

  Finn Borg Larsen, Københavns Snedkerlaug Niels Roth Andersen, Københavns Snedkerlaug Jens Johannessen, Helsingør Snedkerlaug Mogens Blæsild, Viborg Tømrer- og Snedkermesterforening Jens Peder Lund, Region Fyn Børge Christensen, Region Sydjylland

  Vedtægter for

  Snedkersektionen under Dansk Byggeri

Arbejdsmiljø set fra egen hjelm

Se debatfilm om otte vigtige arbejdsmiljø-temaer i byggeriet her

Filmen er skabt i samarbejde med Snedkersektionen i Dansk Byggeri og Byggegruppen i 3F.

 

Video

Kontakt

Frederik WaitzSøborg
Branchechef

Frederik Waitz Søborg

72160193 fws@danskbyggeri.dk
Læs mere
Loading...
Scroll til top af siden