Styringsentreprenørgruppen

Styringsentreprenørgruppen er en interessegruppe under Dansk Byggeri

Formål
Styringsentreprenørgruppens formål er at fremme medlemsvirksomhedernes interesser og kompetencer inden for styring af større bygge- og anlægsopgaver, herunder at øve indflydelse på og bidrage til en positiv udvikling af byggeriets rammebetingelser med særlig fokus på produktivitet, innovation, kvalitet, miljø, æstetik og samarbejdsformer.

Det er endvidere formålet, gennem en fortsat udvikling af medlemmernes kompetencer, at fremme et godt image.

Medlemskreds
Gruppens medlemmer beskæftiger sig med bygge- og anlægsopgaver, som udføres i entreprise- og samarbejdsformer, der stiller udvidede krav til projekt- og processtyring, f.eks. total- eller hovedentreprise i partnering, samlet udbud, OPP mm.

Gruppen består af virksomheder, der har erfaring og en sådan tyngde, at disse opgavetyper og samarbejdsformer kan gennemføres overalt i Danmark.

Styringsentreprenørgruppens sekretariat, og medlemsvirksomheder, står til rådighed for yderligere oplysninger.

 • Bestyrelse

  Formand:
  Sven Mortensen
  Enemærke & Peterssen a/s
  Ole Hansens Vej 1
  4100 Ringsted
  Tlf.: 40 51 72 72
  sm@eogp.dk 

  Peter Thorsgaard
  A. Enggaard A/S
  Marathonvej 5
  9230 Svenstrup J
  Tlf.: 61 63 83 90
  peter.t@enggaard.dk

  Jan Johansen
  CG Jensen A/S
  Fabriksparken 37
  2600 Glostrup
  Tlf.: 43 44 68 00
  jj@cgjensen.dk

  Bartek Falkenberg Haus
  Einar Kornerup A/S
  Paul Bergsøes Vej 18
  2600 Glostrup
  Tlf.: 43 26 56 11
  bfh@einarkornerup.dk

  Lennart Gerard Pedersen
  Anker Hansen & Co. A/S
  Kalvøvej 3
  3600 Frederikssund
  Tlf.: 47 31 00 75
  lgp@ankerhansen.dk


  Suppleanter:
  1.suppleant
  Jonas Hoffmann Jeppesen
  Per Aarsleff A/S
  Industriholmen 2
  2650 Hvidovre
  Tlf.: 36 79 33 33
  jjep@aarsleff.com

  2. suppleant
  Lars Ørvad Nielsen
  NCC Danmark A/S
  Sommervej 31 E
  8210 Aarhus V
  Tlf.: 41 70 43 91
  larnil@ncc.dk


  Konsulent:

  Jakob Diget Møller
  Dansk Byggeri
  Nørre Voldgade 106
  1358 København K
  Tlf.: 72 16 01 96
  jdm@danskbyggeri.dk

 • Medlemmer
 • Vedtægter

  § 1
  Gruppens navn er Dansk Byggeris Styringsentreprenørgruppe, som er en interessegruppe under Dansk Byggeri i Bygningsentreprenørsektionen med hjemsted i København.

  § 2
  Styringsentreprenørgruppens formål er at fremme medlemsvirksomhedernes interesser og kompetencer inden for styring af større bygge- og anlægsopgaver med særlig fokus på en positiv udvikling af produktivitet, innovation, kvalitet, miljø, æstetik og samarbejdsformer.

  Det er endvidere formålet, gennem en fortsat udvikling af medlemmernes kompetencer, at fremme et godt image.

  § 3
  Målsætningen skal opfyldes gennem en prioriteret indsats over tid indenfor følgende tre overordnede temaer:
  - Rammebetingelser
  - Udvikling
  - Uddannelse

  De tre overordnede temaer danner baggrund for gennemførelse af mindst to temamøder hvert år. Det ene temamøde kan holdes i forbindelse med den årlige generalforsamling.

  Bestyrelsen er ansvarlig for gennemførelse af temamøderne.

  § 4
  Som medlemmer kan optages virksomheder, der er medlemmer af Dansk Byggeri, Bygningsentreprenørsektionen, og som i væsentlig grad beskæftiger sig med styring af større bygge- og anlægsopgaver. Disse betegnes som medlemsvirksomheder.

  Medlemsvirksomhederne skal være repræsenteret med mindst én person, som dermed er personmedlem af styringsentreprenørgruppen.

  Enhver medlemsvirksomhed er berettiget til at udpege yderligere medarbejdere blandt medlemsvirksomhedens ledende medarbejdere beskæftiget med styring af større bygge- og anlægsopgaver, som personmedlemmer.

  Personmedlemmerne forventes at deltage i og støtte op om Styringsentreprenørgruppens aktiviteter.

  Personmedlemmer af Styringsentreprenørgruppen skal desuden være personmedlem i Dansk Byggeri.

  For hvert personmedlem betales et årligt kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen med virkning for det følgende år og opkræves i januar måned.

  Ved optagelse af nye personmedlemmer efter en 30. juni betales kun 1/2 kontingent det pågældende år.

  Kontingentet omfatter deltagelse i generalforsamlingen uden særskilt betaling.

  Det er en betingelse for optagelse af en virksomhed, at Styringsentreprenørgruppens bestyrelse godkender optagelsen.

  § 5
  Medlemsvirksomheder kan udelukkes af Styringsentreprenørgruppen efter beslutning på en generalforsamling under forudsætning af, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for udelukkelsen.

  Bestyrelsen kan udelukke et personmedlem, hvis bestyrelsen skønner, at personen ikke længere opfylder vedtægterne for Styringsentreprenørgruppen. En sådan beslutning kan af den udelukkede indbringes til afgørelse på førstkommende generalforsamling.

  § 6
  Dansk Byggeri lønner Styringsentreprenørgruppens sekretær.

  § 7
  Styringsentreprenørgruppen holder generalforsamling hvert år i oktober kvartal i forbindelse med et fagligt temamøde.

  Generalforsamlingen indkaldes med 1 måneds varsel ved skriftlig henvendelse til hvert personmedlem indeholdende en dagsorden, som mindst omfatter følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Kontingent
  5. Eventuelle forslag
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af 1. og 2. suppleant
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt.

  Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være sekretariatet i hænde senest den 1. september.

  § 8
  Spørgsmål, der i Styringsentreprenørgruppen ønskes afgjort ved afstemning, afgøres ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte personmedlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

  Beslutning om vedtægtsændringer kræver dog vedtagelse med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

  § 9
  Bestyrelse består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, skiftevis 2 og 3 personer. Genvalg kan finde sted. Der kan max. være to personmedlem i bestyrelsen fra samme virksomhed.

  På den ordinære generalforsamling vælges endvidere en 1. suppleant og 2. suppleant, begge for 1 år ad gangen. De to suppleanter kan ikke være fra samme virksomhed. Genvalg kan finde sted.

  Hvis et bestyrelsesmedlem indenfor sin valgperiode udtræder eller får langvarigt forfald, indtræder 1. suppleanten i bestyrelsesmedlemmets mandat og valgperiode.

  Strider dette mod § 9 stk. 1 om antallet af bestyrelsesmedlemmer fra samme virksomhed indtræder 2. suppleanten i stedet.

  Bestyrelsen vælger formand efter hver generalforsamling.

  Bestyrelsen vælger blandt bestyrelsesmedlemmerne repræsentanter til Bygningsentreprenørsektionens bestyrelse.

  § 10
  Ovenstående vedtægter blev vedtaget på generalforsamlingen den 27. oktober 2011.

Kontakt

JakobDiget Møller
Chefkonsulent

Jakob Diget Møller

72160196 jdm@danskbyggeri.dk
Læs mere
Loading...
Scroll til top af siden